LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání revizní komise ČSK se uskutečnilo v Brně den před zasedáním sněmu ČSK.

Zasedání revizní komise ČSK v Brně bylo jednou z mnoha akcí, které tu probíhaly v pátek 4. 11., den před rokováním sněmu.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou evidence zaslaných zápisů z jednání představenstev OSK a revizních komisí OSK a účastí zástupců RK OSK na jednání představenstva OSK. Dále stížnostmi doručenými RK ČSK, kontrolou plnění uloženého doplnění prověřování v rámci vykonaného dozoru nad činností revizních komisí OSK ve stanovené lhůtě a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za období od ledna do září roku 2022. Probírali jsme také návrh rozpočtu ČSK na rok 2023 s vizí do konce funkčního období současných orgánů. Část programu jednání tvořila příprava zprávy o činnosti revizní komise pro sněm ČSK.

V rámci kontrolní činnosti jsme zjistili, že na jedenácti OSK se do dneška nesešlo představenstvo anebo nebyl doručen do Kanceláře ČSK zápis z jednání. Revidovali jsme také účet klinik a jeho čerpání, stav sociálního fondu a přehled pohledávek ČSK po lhůtě splatnosti.

Opakovaně připomínáme povinnost vyšetřit pacienty „s bolestí“ a případně poskytnout akutní a neodkladnou péči nejen svým, ale i neregistrovaným pacientům.

17. 12. 2022

LKS 12/2022

Print: LKS. 2022; 32(12): 204

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: