LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se na pravidelném zasedání sešla v Mikulově, před 69. jednáním sněmu ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tj. zasíláním ekonomické dokumentace z OSK, zpráv o hospodaření apod. Rádi jsme konstatovali, že ke 14. 4. 2018 byly z oblastí zaslány příspěvky ve výši téměř 100 % z předepsané částky – až na OSK Jičín, která nezaslala ani peníze, ani seznam členů. Smutné je, že dvacet OSK neschválilo pro neusnášeníschopnost oblastních sněmů své rozpočty na rok 2018. Tuto situaci snad pomohou řešit novely řádů přijaté sněmem.

Majoritní náplní jednání pak bylo dokončení zpráv RK ČSK pro sněm – za rok 2017 a za uplynulé období letošního roku. Zkontrolovali jsme též plnění rozpočtů centra ČSK za rok 2017 a za období      1–3/2018, k nimž nebyly námitky. Někteří členové RK ČSK se poté zúčastnili jednání představenstva ČSK.