LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Setkání členů a příznivců Implantologického klubu ČR (IK ČR) s úctyhodným pořadovým číslem 84 se konalo 8. 12. 2018 v Břeclavi. V zaplněném kongresovém sálu hotelu Celnice se představilo šest přednášejících z Česka a ze Slovenska.

Prvním bodem programu bylo sdělení dr. I. Marka, jež přednesl spoluautor dr. R. Novosad (oba z Břeclavi). Porovnávalo tři způsoby řešení poúrazové ankylózy středního řezáku – autotransplantaci, dentální implantaci a kostní distrakci. Posluchače zaujalo, že životnost úspěšně autotransplantovaného zubu není oproti přirozeně prořezanému zubu limitována. Pozoruhodná byla zejména kostní distrakce, neboť ankylotický zub je posouván s blokem kosti a funkci distraktoru nahrazuje fixní ortodontický aparát.

Následovala přenáška dr. J. Špillera (Praha), která porovnávala augmentace kostním blokem s řízenou regenerací kosti. Zatímco u autogenního kostního bloku lze očekávat resorpci v rozsahu 5 – 28 %, u řízené regenerace kosti je to o poznání více, 12 – 46 %. Ve druhém případě je však augmentát lépe prokrven. Autor projevil jistou nedůvěru k resorbovatelným bariérovým membránám a také k neautogenním augmentačním materiálům používaným ve formě bloku. Naopak podtrhl význam fixačních pinů nezbytných ke stabilizaci všech druhů membrán.

Dr. L. Čechura (Plzeň), kreativní a rád experimentující implantolog, se věnoval fixním kónusovým zubním náhradám neseným implantáty. Tento způsob upevnění, využívající frikční mechanizmus Morseova kužele, je méně obvyklou alternativou konvenční fixace cementem nebo šroubkem. Estetické výsledky jsou velmi dobré. Uvedenou technologii lze použít nejen pro spojení protetické náhrady s abutmentem, ale i abutmentu s fixturou.

Dr. J. Gazdačko (Martin, SR) se v poslední dopolední přednášce věnoval různým způsobům náhrady defektů chrupu ve frontálním úseku maxily. Prostřednictvím kazuistik předvedl možnosti konvenčních i implantologických metod. Upozornil na nejčastější chyby v praxi a na jejich řešení. Zdůraznil především význam kvalitně provedené endodoncie a případné spolupráce s ortodontistou. Řada situací tak nemusí končit extrakcí zubu a implantací.

Po poledním rautu pokračovala dvojice přednášejících dr. P. Klimeš (Hradec Králové) s dr. J. Špillerem (Praha) na téma různých přístupů při implantaci v oblasti dolního moláru. Liší se svojí složitostí, invazivitou, rychlostí a finanční náročností. Byl zhodnocen praktický přínos okamžité implantace nebo techniky flapless v uvedené krajině. Tato přednáška vyvolala nejdelší diskuzi.

Odborný program uzavřel dr. A. A. Manesh (Bratislava, SR) pojednáním o využitelnosti extrahovaných zubů k výrobě autogenního augmentačního materiálu. Pomocí řady histologických i laboratorních vyšetření prokázal efektivitu této dosud méně používané, ale stále častěji propagované metody.

Protože se jednalo o tradiční mikulášský kongres, posluchači se nerozjeli do svých domovů, ale pokračovali večerním rautem, přednáškou mořeplavce a spisovatele R. Krautschneidera a na závěr posezením s cimbálovou muzikou. Podrobnosti o Implantologickém klubu ČR najdete jako vždy na www.ikcr.cz.