LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař ve své zubní ordinaci provede extrakci zubu bez předchozího písemného souhlasu pacienta, ačkoli písemný souhlas pacienta s extrakcí zubu je vyžadován dle § 96 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Pacient se obrátil na Českou stomatologickou komoru se stížností, že jeho registrující zubní lékař mu po provedeném preventivním vyšetření provedl extrakci zubu, aniž by pacienta předtím o povaze výkonu poučil, či si předem vyžádal písemný souhlas pacienta s extrakcí daného zubu.

V rámci provedeného dokazování před čestnou radou bylo prokázáno, že pacient byl registrovaným pacientem u zubního lékaře, vůči kterému byla podána stížnost. Dále z provedeného dokazování vyplynulo, že zubní lékař nevedl správně zdravotnickou dokumentaci: neučinil záznam o poučení pacienta o povaze výkonu, který se bude provádět a který následně provedl v podobě extrakce zubu, kdy ze zdravotnické dokumentace nevyplynulo, že by pacient písemně souhlasil s extrakcí zubu provedenou zubním lékařem, ačkoliv písemný souhlas pacienta s extrakcí zubu je předpokládán a vyžadován dle § 96 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čestná rada na tomto místě připomíná, že zubní lékař má povinnost vyžádat si písemný souhlas od pacienta vždy, pokud má dojít k zásahu do integrity člověka, má-li být oddělena část těla, která se již neobnoví, tak jak se stalo právě v tomto případě.

Společná čestná rada se tak po důkladném zvážení všech skutkových okolností daného disciplinárního řízení rozhodla zubnímu lékaři uložit disciplinární opatření ve formě pokuty, a to ve výši 15 000 Kč, neboť v daném případě bylo nutné v rámci výše disciplinárního opatření uvažovat pouze o uložení finanční sankce, neboť ostatní formy disciplinárního opatření se jevily čestné radě jako nedostatečné. Čestná rada totiž dané protiprávní jednání zubního lékaře vůči pacientovi vyhodnotila jako velmi závažné, a současně také nemohla opominout fakt, že zubní lékař byl již v minulosti za obdobné protiprávní jednání trestán.