LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař a současně jako odborný zástupce poskytovatele zdravotní péče odmítne preventivní prohlídku i další následné ošetřování pacienta z důvodu, že po převzetí zubní praxe jeho osobou (koupě obchodního podílu právnické osoby – poskytovatele zdravotní péče ve výši 100 %) nedohledal původní registrační list pacienta, a proto jej vyřadil z evidence pacientů, respektive mu ukončil poskytování zdravotní péče.

Pacient se obrátil na Českou stomatologickou komoru se stížností, že poskytovatel zdravotní péče, u kterého byl řádně převzat do péče již v roce 2013 a ke kterému řádně docházel na vyšetření a jednotlivá ošetření (poslední vyšetření proběhlo v roce 2020), mu při objednání na preventivní prohlídku v roce 2022 sdělil, že jeho žádosti o vyšetření a ani žádné další ošetření mu není možné provést, neboť byl v roce 2021 vyřazen z evidence z důvodu, že nový vlastník společnosti s ručením omezeným – poskytovatel zdravotních služeb, nedohledal jeho původní registrační list pacienta.

V rámci provedeného dokazování před čestnou radou bylo poté prokázáno, že pacientovi byly od roku 2013 poskytovány zdravotní služby prostřednictvím právnické osoby vlastněné tehdy osobou odlišnou od disciplinárně obviněného. Dále ze spisového materiálu vyplynulo, že disciplinárně obviněný odkoupil 100 % obchodního podílu právnické osoby v roce 2021 a přijal funkci odborného zástupce v uvedené právnické osobě.

V rámci provedeného dokazování před čestnou radou bylo dále prokázáno, že pacient byl skutečně od roku 2013 registrovaným pacientem (převzat do péče) u výše zmíněné právnické osoby jakožto poskytovatele zdravotních služeb a tato registrace k uvedenému poskytovateli nadále trvá. Čestná rada na tomto místě připomíná, že v tomto případě není rozhodující změna osoby společníka, a tedy nového vlastníka právnické osoby, která je poskytovatelem zdravotní péče, neboť převzetí pacienta do péče je vždy vázáno pouze k poskytovateli zdravotní péče a nikoli ke konkrétnímu zubnímu lékaři, potažmo ke konkrétním osobám společníků ve vlastnické struktuře poskytovatele zdravotní péče.

Rovněž čestná rada připomíná, že také není podmínkou přijetí pacienta do péče samotné vyplnění vstupního registračního formuláře pacientem. V daném případě má čestná rada za to, že vyplnění registračního formuláře pacientem je pouze formální akt registrace pacienta, který však nemá vliv na převzetí pacienta do péče, tak jak předpokládá zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Čestná rada v rámci samotného rozhodnutí ve věci poté konstatovala, že disciplinárně obviněný se provinil pro skutek, který mu byl kladen za vinu revizní komisí, nicméně v rámci správního uvážení, ve vztahu k případnému uložení disciplinárního opatření, čestná rada upustila od uložení disciplinárního opatření, a to pro výrazné polehčující okolnosti, které svědčily ve prospěch disciplinárně obviněného.