LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař vede zdravotnickou dokumentaci v rozporu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, a v rozporu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění, a to zejména způsobem, kdy zdravotnická dokumentace je neprůkazná a z větší části nečitelná.

Pacient se obrátil na Českou stomatologickou komoru se stížností, že jeho registrující zubní lékař vydal zdravotnickou dokumentaci pacienta z důvodu jeho přeregistrace na jeho žádost k jinému poskytovateli zdravotní péče, přičemž tato zdravotnická dokumentace byla velmi stroze vedená a z větší části nečitelná. Předaná zdravotnická dokumentace byla vedena zubním lékařem pouze v listinné podobě, přičemž všechny záznamy byly psané vlastnoručně.

Čestná rada ve svém rozhodnutí vyslovila závěr, že zubní lékař v případě, kdy se rozhodne vést zdravotnickou dokumentaci v listinné podobě a tyto záznamy bude do zdravotnické karty zapisovat vlastnoručně, musí v takovém případě zabezpečit, aby všechny záznamy do zdravotnické dokumentace byly objektivně čitelné. Rovněž je povinností zubního lékaře vést údaje ve zdravotnické dokumentaci tak, aby bylo možné zpětně zjistit, jaký byl skutečný zdravotní stav pacienta a jaké lékařské výkony se u pacienta prováděly. Tedy je nutné, aby zdravotnická dokumentace byla vždy čitelná, úplná a průkazná.

Čestná rada v rámci odůvodnění svého rozhodnutí tak připomíná, že v případě, kdy zubní lékař má pochybnost o čitelnosti svých záznamů do zdravotnické dokumentace, má vždy možnost využít vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. Tímto způsobem je pak zabezpečena objektivní čitelnost zdravotnické dokumentace, a to při splnění dalších podmínek stanovených citovaným zákonem a vyhláškou.