LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zkušený obličejový traumatolog doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc., vydal další zajímavou knihu, v níž vychází ze svých výzkumů. Připomeňme, že již v roce 2015 vydal monografii Tajemství Karla IV. – Čeští panovníci ve světle antropologicko-lékařských zkoumání, která vyšla k 700. výročí narození Karla IV., „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské, a byla na knižním trhu brzy vyprodána. Jeho nová publikace je souborem studií, publikovaných jak v odborných časopisech, tak i knižně.

Představuje v ní výsledky zkoumání ostatků osobností českých dějin: Přemysla Otakara II., Alžběty Pomořanské, Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad, Rudolfa II., Eleonory Habsburské a Karla Hynka Máchy.

Jádrem knihy je pojednání o záhadném dočasném ochrnutí Karla IV. na přelomu let 1350 a 1351. Autor, vycházející ze své bohaté praxe, zde prezentuje zajímavou teorii úrazu a popisuje, jak k němu mohlo dojít a jak pravděpodobně probíhalo léčení a rehabilitace.

S některými studiemi doc. Jiřího Ramby se mohli seznámit také čtenáři časopisu LKS. V březnovém vydání z roku 2012 to byla například studie věnovaná právě českému králi Jiřímu z Poděbrad. Jeho odborné články od roku 2016 si můžete prostudovat v plné verzi na webu LKS (www.lks-casopis.cz).

19. 12. 2020

LKS 12/2020

Print: LKS. 2020; 30(12): 219

Autor:

Rubrika:

Téma: