LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na kongresu Pražské dentální dny 2023 vystoupí zahraniční host Dr. Lutz Laurisch z Německa. Do dopoledního programu v pátek 13. 10. 2023 připravil přednášku na téma Diagnostika slin v zubní ordinaci aneb Poznejte nepříznivé faktory dříve, než s nimi začnete bojovat. Touto problematikou se zabývá ve své praxi dlouhodobě, a proto jsme ho požádali o rozhovor, který toto téma přiblíží a inspiruje k návštěvě jeho přednášky.

Dr. Lutz Laurisch

Pane doktore, co podnítilo váš hluboký zájem o prevenci?

Počátkem osmdesátých let byly zveřejněny práce různých autorů, jmenujme například Axelsson P. a Loesche W. J. A právě Loesche poukázal na různá zastoupení mikroorganismů v biofilmu a vyzdvihl kariogenní bakterie. Dalším silným podnětem pro mne byla kniha Bo Krasse: Caries risk – a practical guide for assessment and control (Quintessence Publishing Co Inc., U. S., 1985), kde byly velmi detailně popsány bakteriální příčiny vzniku kazu a dány spolu do souvislosti s kvalitou a kvantitou sliny.

V tomto momentu jsem si uvědomil, že nejde jen o samotné čištění zubů, kdy zmenšujeme množství plaku, ale jde i o kontrolu složení plaku a podporu přirozeného ochranného mechanismu sliny. Celá koncepce komplexní prevence vzniku kazu tím dostala medicínský podklad a zahrnula stanovení kariogenních a prokariogenních mikrobů: Streptococcus mutans a Lactobacillus, spolu s vyšetřením sliny v těchto aspektech: množství, pH a pufrovací kapacita. Z mikrobiologického pohledu jde zejména o Streptococcus mutans. K prevalenci kazu významně přispívá i fakt, že S. mutans je prvním kolonizátorem dutiny ústní a je schopen tvořit extracelulární polysacharidy.

V průběhu následujících let se teorie plaku opět několikrát změnila, ale zárodky Streptococcus mutans a Lactobacillus, které byly už v 80. letech 20. století identifikovány jako důležité pro proces kazu, jsou stále brány jako klíčové.

To nás vede k druhé otázce. Jak jste začal váš preventivní přístup zapojovat do své praxe, mezi své pacienty?

Uvedení těchto postupů do praxe bylo zpočátku směřováno na dětské pacienty rodičů, kteří měli sami problémy se zuby. Rodiče byli motivováni neopakovat stejnou chybu a přáli si individuální preventivní přístup, nakonec i pro sebe. Tehdy prevence nebyla veřejným zájmem a tomu odpovídalo i finanční ohodnocení. Uplatňovali jsme postupy v rámci terapeutických výkonů. Z naší strany to bylo velké nadšení pro věc. Postupně i u pacientů tento rozšířený preventivní přístup působil vysokým motivačním efektem.

Jak se přístup k prevenci u vás vyvíjel v průběhu času a projevilo se to na hospodářských výsledcích ordinace?

Na počátku byla ekonomika v důsledku nezájmu veřejného přístupu a chybějící možnosti přímého účtování přirozeně deficitní. To se však změnilo v okamžiku, kdy byly zavedeny do katalogu výkonů kódy, které zaúčtování preventivních výkonů umožňovaly.

Na preventivních přístupech se postupně začal podílet celý tým zdravotnického zařízení, přibyli další spolupracovníci a profese. Dnes je to právě prevence, která má pro vedení a finanční stabilitu praxe podstatný význam. Z mého pohledu nelze mít z první preventivní návštěvy pacienta významný ekonomický profit. Dokonce přes správnou kalkulaci můžeme cenou odradit. Při této návštěvě by se nám zejména mělo podařit pacienta nadchnout pro společné cíle. A uvést do chodu jakousi kaskádu preventivních a léčebných postupů. Nejde totiž jen o zdravé zuby a zdravý parodont, ale i o udržení stávajících rekonstrukcí, funkci chrupu a estetiku. Takováto rozprostřená pyramida potřeb přináší v konečném ekonomickém výsledku podstatný zisk.

Je zapotřebí diagnostikovat všechny rizikové faktory?

Vzhledem k tomu, že kaz je multifaktoriální onemocnění, měli bychom tyto faktory znát a u pacienta je umět stanovit. Navíc pacienti jsou individuálně odlišní, žádní dva nejsou stejní. Například věk s sebou nese různá rizika pro zdraví zubů. To, co potřebuje dítě nebo mladý člověk v rámci prevence, není to, co potřebuje dospělý nebo seniorní pacient. Je proto důležité v preventivní péči znát rizikové faktory související s věkem a také je u pacienta stanovit. Pokud k anamnestickým a klinickým nálezům opakovaně přidáme dotazník a určíme subklinické parametry, jako je kvantita kariogenních mikroorganismů, parametry sliny, dostaneme úplnější obraz konkrétních rizik. To vede k mnohem diferencovanější a cílenější terapii. Zároveň tím získáváme možnost objektivně kontrolovat úspěšnost našich profylaktických opatření a spolupráci pacienta. Vytváříme předpoklad pro individuální profylaxi založenou na diagnóze.

Dr. Lutz Laurisch

V r. 1977 založil stomatologické zdravotnické zařízení v Korschenbroichu, Německo, kde působí dodnes, od r. 2000 za odborného spolupartnerství s manželkou Dr. Elfi Laurisch. Od r. 1981 rozvíjí koncepci individuální profylaxe integrované do každodenní praxe. Vyvíjí testovací metody pomocí selektivního média detekujícího mikroby a zavádí je do komerčního prodeje, nejprve pod názvem CRT (Ivoclar Vivadent) a od r. 2019 KariesScreenTest (Aurosan). Od r. 1988 je autorem více než 100 publikací o prevenci, riziku zubního kazu a praktickém managementu a více než 130 přednášek na tato témata. Založil také vlastní vzdělávací centrum v Korschenbroichu. V letech 1989 – 1998 byl místopředsedou Společnosti pro dětskou stomatologii a primární profylaxi v DGZMK (Německá společnost pro zubní, orální a kraniomandibulární vědy). V r. 1993 zveřejnil systematickou koncepci ošetření fisur včetně laků obsahujících chlorhexidin. Vyvinul preparační špičky Soniflex-Seal pro minimálně invazivní pečetění (vlastní patent, prodej KaVo). V r. 1999 spolu s prof. Susanne Kneist a prof. Roswithou Heinrich-Weltzien publikovali rozsáhlou studii „Evaluation of a new caries risk test“. Od r. 2003 je lektorem na Heinrich Heine Universität Düsseldorf. Je viceprezident Německé společnosti pro preventivní stomatologii (DGPZM), členem PFA (Pierre Fauchard Academy) a seniorním členem v ORCA (The European Organisation for Caries Research).

Více informací: www.lutz-laurisch.de

Ukázka z přednášky Dr. Lutze Laurische: stěr pro mikrobiální kultivaci – nanesení vzorku na půdu – výsledek po kultivaci.
Ukázka z přednášky Dr. Lutze Laurische: stěr pro mikrobiální kultivaci – nanesení vzorku na půdu – výsledek po kultivaci.
Ukázka z přednášky Dr. Lutze Laurische: stěr pro mikrobiální kultivaci – nanesení vzorku na půdu – výsledek po kultivaci.