LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká stomatologická komora vydala výroční zprávu za rok 2021 – Ročenku ČSK 2021. Obsahuje základní statistické a demografické údaje a další fakta o činnosti Komory, a to v obvyklé každoroční struktuře.

K 31. 12. 2021 měla ČSK celkem 11 147 členů, z toho bylo 8 607 aktivních, tj. vykonávajících povolání.

Komentář prezidenta ČSK

Už v úvodníku na str. 81 jsem zmínil pozitivní demografická data z naší ročenky. Počet aktivních stomatologů se navyšuje. Komora mládne.

Výsledky jsou pozitivní i z hlediska ekonomiky. Komora už dlouhá léta nenavýšila svůj základní příspěvek 4 900 Kč. Dlouhodobě k tomu přispívá také zvýšená aktivita na poli vzdělávacích akcí, jejichž výnos i v roce 2021 rostl navzdory nepříznivé okolnosti pandemie COVID-19. Je otázka, jak dlouho vydržíme nenavyšovat příspěvky při dvojciferné inflaci, ale směr snižující se závislosti jen na členských příspěvcích je jasný a budeme v něm pokračovat.

Komora si udržuje rozprostření po celé České republice, jakkoli zubní lékaři, logicky, sledují demografické trendy. Zejména přesun obyvatelstva do měst, hlavně velkoměst nad 100 000 obyvatel a jejich okolí.

Potěšující je zvyšující se zájem o získání osvědčení odbornosti PZL, a tedy pokračování studia i po promoci. Stoupá i počet specialistů. Sledujeme tak světový trend vysoce kvalifikované práce v jednotlivých podoborech.

Česká stomatologie a Komora zažívají úspěšné roky rozvoje.

Z Ročenky ČSK 2021 jsme na ukázku vybrali zajímavé údaje o zubních lékařích vykonávajících povolání v ČR, včetně srovnávacích grafů na titulní straně tohoto vydání LKS 5/2022, a o hospodaření Komory.

Kompletní dokument ve formátu PDF je zveřejněn na: www.dent.cz (O nás/Ročenky)

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

 

Zubní lékaři vykonávající povolání v ČR dle krajů a dle věku

Česká stomatologická komora spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle schváleného ročního rozpočtu. Přinášíme zkrácený přehled ekonomických údajů za rok 2021.

Vlastní jmění ČSK

  • výše vlastního jmění ke dni 31. 12. 2021 měla hodnotu 75 764 tis. Kč
  • v roce 2021 byl dosažen zisk před zdaněním ve výši 6 961 tis. Kč a po zdanění představuje částku ve výši 4 969 tis. Kč

Příjmy ČSK tvoří: členské příspěvky, licenční, registrační a administrativní poplatky, příjmy z hlavní činnosti (kurzy, školení, předplatné odborného časopisu), příjmy z pronájmu, příjmy z inzertní činnosti v odborném časopise, příjmy z výstav, z pečeti, dary, pokuty).

Rozvaha k 31. 12. 2021 (v celých tis. Kč) za ČSK včetně OSK

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 (v celých tis. Kč) za ČSK včetně OSK

Plnění rozpočtu 2021 (v celých tis. Kč) ČSK bez OSK