LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká stomatologická komora vydala výroční zprávu za rok 2022 – Ročenku ČSK 2022. Obsahuje základní statistické a demografické údaje a další fakta o činnosti Komory, a to v obvyklé každoroční struktuře. K 31. 12. 2022 měla ČSK celkem 11 206 členů, z toho bylo 8 609 aktivních, tj. vykonávajících povolání.

Z Ročenky ČSK 2022 jsme na ukázku vybrali zajímavé údaje o zubních lékařích vykonávajících povolání v ČR a o hospodaření Komory. Kompletní dokument ve formátu PDF je zveřejněn na www.dent.cz (O nás/Ročenky).

Zubní lékaři vykonávající povolání v ČR dle věku a pohlaví

Zubní lékaři vykonávající povolání v ČR dle krajů a dle věku

Rozvaha k 31. 12. 2022 (v celých tis. Kč) za ČSK včetně OSK

Česká stomatologická komora spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle schváleného ročního rozpočtu. Přinášíme zkrácený přehled ekonomických údajů za rok 2022.

Vlastní jmění ČSK

  • výše vlastního jmění ke dni 31. 12. 2022 měla hodnotu 80 733 tis. Kč
  • v roce 2022 byl dosažen zisk před zdaněním ve výši 3 002 tis. Kč a po zdanění představuje částku ve výši 1 686 tis. Kč

Příjmy ČSK tvoří: členské příspěvky, licenční, registrační a administrativní poplatky, příjmy z hlavní činnosti (kurzy, školení, předplatné odborného časopisu), příjmy z pronájmu, příjmy z inzertní činnosti v odborném časopise, příjmy z výstav, z pečeti, dary, pokuty).

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022 (v celých tis. Kč) za ČSK včetně OSK

Plnění rozpočtu 2022 (v celých tis. Kč) ČSK bez OSK