LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Myslíme si, že klíčové údaje z Ročenky ČSK za rok 2017 jsou natolik zajímavé, že je přímo přetiskujeme v LKS – a nad některými stojí za to se zastavit. Komentář prezidenta ČSK si můžete přečíst pod tabulkami na str. S49.

Hospodaření ČSK

Česká stomatologická komora spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle schváleného ročního rozpočtu. Přinášíme zkrácený přehled ekonomických údajů za rok 2017.

Vlastní jmění ČSK

  • výše vlastního jmění ke dni 31. 12. 2017 měla hodnotu 60 181 tis. Kč
  • v r. 2017 byl dosažen zisk před zdaněním ve výši 4 402 tis. Kč a po zdanění ve výši 2 992 tis. Kč

Položky, které podstatně ovlivňují ekonomickou situaci společnosti:

  • členské příspěvky, i přes pokles příjmů z nich, představovaly v r. 2017 společně s licenčními, registračními a administrativními poplatky v úhrnu 47 624 tis. Kč
  • v r. 2017 byl meziroční nárůst tržeb z prodeje služeb ve výši 3 660 tis. Kč, zde se promítly výnosy z kurzů konaných ve Vzdělávacím středisku ČSK a na OSK, výnosy z inzerce v LKS; jedná se o výrazný nárůst o 1 845 tis. Kč.

Komentář prezidenta ČSK

Velkou radost nám dělá ekonomika. Ačkoli se „rozjela inflace“ a zvýšení mnoha cen „ukusuje“ z našeho rozpočtu nemalé peníze, ekonomické výsledky za rok 2017 jsou skvělé, a tak jsme nemuseli zvyšovat členské příspěvky ani o inflaci a nutné to nebude ani v roce dalším. Je to výsledkem radikálního řezu vůči řadě našich dodavatelů, kteří se museli smířit s menšími platbami od ČSK. Zároveň máme více příjmů ze vzdělávacích akcí, od partnerů a skvělé výsledky má i časopis LKS, který si nejenom vydělá na svoji existenci, ale i přispívá na ostatní činnosti.

V ČR nejen že přibývá počet obyvatel, ale ještě rychleji roste počet zubních lékařů. Kromě vysoké produkce našich univerzit, která se však z mnoha důvodů nyní omezuje, je za ním i velký příliv nových stomatologů ze zemí bývalého Sovětského svazu. Také zdaleka neodchází tolik kolegů do důchodu, jak se dříve počítalo. Prodlužuje se život a s ním i délka profesního života, byť třeba jen na zkrácený úvazek. To přispívá oboru a i zdraví a ekonomice starších kolegů. S postupující feminizací oboru se zvyšuje počet kolegyň na mateřské dovolené a pracujících s malými dětmi. Na některých univerzitách je počet žen 90 %. Možná světový rekord daný naším typem přijímacího řízení. Musíme se připravit, a jsem tomu rád, že mnohé z nich několik let nebudou pracovat na plný výkon a budou mít, věříme, spoustu skvělých dětí. Na straně druhé je profesní dráha žen delší. Tedy za čtyřicet let bude asi poměr starších a mladších lékařů ještě více převážen ve prospěch kolegů dříve narozených.

Kompletní Ročenka ČSK za rok 2017 ve formátu PDF: www.dent.cz (O nás/Ročenky ČSK)

Zubní lékaři v České Republice viz. fotogalerie

Rozvaha k 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč) za ČSK včetně OSK.
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč) za ČSK včetně OSK.
Plnění rozpočtu 2017 (v celých tis. Kč) ČSK bez OSK.
Členové ČSK dle způsobu výkonu povolání.
Zubní lékaři vykonávající povolání v ČR dle věku a pohlaví.
Zubní lékaři vykonávající povolání v ČR dle věku a odbornosti. * Zubní lékaři, členové ČSK, odborně způsobilí k výkonu povolání zubního lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb. ** Orální a maxilofaciální chirurgie
Zubní lékaři vykonávající povolání v ČR dle krajů a dle odborností.
Cizinci vykonávající povolání zubního lékaře v ČR.

8. 4. 2018

LKS 04/2018

Print: LKS. 2018; 28(4): S47 – S49

Autoři:

Fotografie

Rubrika:

Téma: