LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve středu 14. 9. 2022 se sešla pracovní mezioborová skupina pro dentální fokusy. Zástupci oborů si vyměnili poznatky z praxe a stanovili směřování v informovanosti a mezioborové spolupráci.

Z jednání mezioborové pracovní skupiny pro dentální fokusy v Apolence dne 14. 9. 2022.

Jsou připraveny materiály skupiny k problematice dentálních fokusů za stomatologii, kardiologii, ortopedii, ORL, diabetologii, onkologii, zpracována je žádanka i délka kontraindikace invazivního ošetření v dutině ústní po provedení rizikového výkonu.

Rozjednána je spolupráce s hematoonkologií, postupně budou včleněny další obory. Vzhledem k významnosti tématu a minimu recentních publikací celosvětově na toto téma, bude vytvořena doména fokusy.cz, kde budou soustředěny veškeré informace i podpůrné materiály. Cílem je, aby byli lékaři mezioborově informováni a jejich prostřednictvím také pacienti. Jde nejen o zajištění bezpečnosti, ale i o snížení zbytečné radikality ošetření. Klíčem je začít připravovat pacienta včas. Toto téma bude průběžně aktualizováno.

Byla zahájena mezioborová edukace s cílem uvést v život vytvořený konsenzus o dentálních fokusech. Již v květnu hovořil MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., o dentálních fokusech na akci ortopedie, v říjnu se zúčastní akce kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku. Na podzimním Brněnském stomatologickém fóru bude věnován celý blok dentálním fokusům za účasti zástupců kardiologie a ortopedie (více na str. S161).

Na závěr jednání byla ustanovena další mezioborová pracovní skupina, která bude pracovat nad významným tématem – antibiotika, profilaxe a terapie. Přizváni jsou opět odborníci věnující se této problematice.