LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Musím své zdravotní sestře poskytnout ve výplatě za květen 2021 odměnu 75 000 Kč?

O odměnách pro zdravotnické pracovníky se hovoří v souvislosti s novelou tzv. kompenzační vyhlášky. Podle tohoto předpisu poskytnou zdravotní pojišťovny poskytovatelům kompenzaci osobních nákladů souvisejících s mimořádnou odměnou pro zdravotnické pracovníky (lékařské i nelékařské) za tzv. 2. vlnu pandemie.

Problém je především v tom, že tuto kompenzaci zdravotní pojišťovna vyplatí poskytovateli jen za ty zdravotnické pracovníky, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 smlouvy se zdravotní pojišťovnou. U poskytovatelů v oboru zubní lékařství v příloze č. 2 smlouvy bývají zpravidla uvedeni jen zubní lékaři, nikoliv však nelékařští zdravotničtí pracovníci (sestry, instrumentářky, hygienistky atd.). Na zdravotnického pracovníka, který v příloze č. 2 smlouvy uveden není, kompenzaci podle kompenzační vyhlášky nelze v současné době poskytnout.

Není však vyloučeno, že konkrétní poskytovatel má v příloze č. 2 smlouvy zdravotní sestru uvedenu. Smluvní praxe se liší u jednotlivých zdravotních pojišťoven, dokonce i regionálně, záleží též na přístupu konkrétního poskytovatele. Je proto potřeba se nejprve podívat do přílohy č. 2 se zdravotními pojišťovnami. Je-li zde zdravotní sestra jmenovitě uvedena, může být (při splnění dalších podmínek) kompenzace jejímu zaměstnavateli poskytnuta.

Další podmínky a také parametry ovlivňující výši kompenzace jsou podrobně rozebrány v textu, který je k dispozici na webu Komory v sekci aktualit pro členy Komory. Zdravotní pojišťovny samy posoudí vznik nároku na kompenzaci a její výši a do 31. května 2021 tomu poskytovateli, který na ni má nárok, vyplatí zálohu na jeho účet. Pokud bude poskytovateli nějaká záloha na kompenzaci na jeho zaměstnance poskytnuta, měl by ji použít na odměnu pro tyto zaměstnance v odpovídající výši. Pokud tak neučiní, nevzniknou mu zvýšené náklady, a tudíž nebude co kompenzovat. Zdravotní pojišťovny by pak podle okolností mohly poskytnutou zálohu požadovat zpět.