LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 70. jednání sněmu ČSK se konalo 10. – 11. listopadu 2018 v Liberci. K hlavní obsahové náplni sněmu patřilo stanovení hlavních úkolů Komory a schválení rozpočtu ČSK na rok 2019. Pozvání na sněm opět přijal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch a jeho nedělní vystoupení se, stejně jako letos v květnu, záhy změnilo v oboustranně plodnou diskuzi se zubními lékaři.

70. jednání sněmu ČSK 10. – 11. 11. 2018, Liberec.

Komora v uplynulém období

Ve zprávě o činnosti za uplynulé období shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., hlavní události a akce od předchozího květnového zasedání. Připomínáme, že členové ČSK jsou o podrobnostech práce a jednotlivých kroků Komory průběžně informováni na webových stránkách www.dent.cz, na facebooku a v časopisu LKS prostřednictvím zpráv z jednání představenstva, reportáží a dalších stavovských článků.

Tuto zprávu pak doplnili členové představenstva, kteří ve svých vystoupeních „složili účty“.

MUDr. Robert Houba, PhD., viceprezident ČSK, podrobně prezentoval výsledky dohodovacího řízení a navýšení úhrad stomatologické péče v r. 2019 (viz LKS 10/2018) a nastínil také plány pro r. 2020, vedoucí k další kultivaci „Ceníku“, navýšení úhrad a k vytvoření nového kategorizačního stromu u stomatologických výrobků.

MUDr. Jan Šváb zhodnotil letošní PDD 2018, informoval o plánovaných změnách v organizaci PDD 2019 a o úpravě sylabu vzdělávacího programu v pedostomatologii, jejímž cílem je zvýšit motivaci zubních lékařů o získání osvědčení v pedostomatologii.

MUDr. Libor Zdařil hovořil o změnách v organizaci i obsahovém zaměření komorových webinářů, které zvýšily účast v těchto on-line diskuzích až na 350 sledování (přehled webinářů viz str. S196).

MUDr. Jan Černý se věnoval Národnímu projektu elektronizace zdravotnictví, konkrétně problematice lékového záznamu v souvislosti s eReceptem. Lékový záznam je souhrnem všech předepsaných eReceptů i receptů v listinné podobě, které se nacházejí v centrálním úložišti SÚKL. Pacienti již mají možnost do záznamu nahlížet, lékařům to umožní zákon, který je před schválením.

MUDr. Luboš Steklý seznámil sněm s přípravou nového IT systému ČSK. Bude modulární a bude pracovat ve třech rovinách: CRM včetně vnitřního komunikačního systému Komory, rozhraní pro pracovníky OSK a rozhraní pro členy ČSK. Nový systém zjednodušší a zefektivní vedení veškeré agendy ČSK.

MUDr. Jiří Škrdlant hovořil o úpravě webových stránek ČSK, která přinese novou strukturu webu, jeho provázání s novým IT systémem Komory a větší komfort pro uživatele.

MUDr. Štěpánka Bálková představila novou podobu a rozšířený obsah zubního průkazu dítěte pro r. 2019. Tyto novinky bude prezentovat také v příštím vydání LKS č. 1/2019.

Zprávu revizní komise ČSK za uplynulé období přednesla její předsedkyně MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková a se zprávou čestné rady ČSK sněm seznámil její předseda MUDr. Libor Liberda.

Rozpočet ČSK na rok 2019

Hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč podrobně seznámil členy sněmu s návrhem rozpočtu ČSK na rok 2019. Rozpočet je postaven jako vyrovnaný. Tento návrh podpořila jak revizní komise ČSK, tak rozpočtový výbor, a sněm ho v předloženém znění schválil (USN/2018/11/07).

Příloha č. 1 Finančního řádu ČSK, schválená loni v listopadu, nebyla pro rok 2019 měněna a zůstává tedy nadále v platnosti. To znamená, že členské příspěvky zůstávají pro rok 2019 stejné jako letos. Výše části ročního členského příspěvku, kterou stanoví sněm ČSK, činí 4900 Kč pro OSVČ a 2450 Kč pro zaměstnance. Příloha č. 1 Finančního řádu je zveřejněna na www.dent.cz (O nás/Stavovské předpisy).

Během jednání sněmu opakovaně zazněla uznalá slova k pracovnímu nasazení a profesionalitě zaměstnanců Kanceláře ČSK. Proto sněm uložil představenstvu, aby v případě vzniku přebytku v rozpočtu pro rok 2019 navýšilo mzdové prostředky na základní mzdy zaměstnanců zařazených do Kanceláře Komory o 5 % v porovnání se stavem roku 2018 (USN/2018/11/12).

Plány komory

Významnou část jednání sněm věnoval plánům a úkolům Komory v příštím roce a s výhledem do konce funkčního období.

  • Novely vnitřních řádů. Komora má rok na to, aby se důkladně připravila na praktické dopady změn řádů, které byly schváleny letos v květnu s účinností od 1. 1. 2020. Připomeňme, že jde zejména o informační povinnost členů ČSK, členství bez příslušnosti k OSK a o změnu systému členských příspěvků. Jedním z důležitých přípravných kroků je změna IT systému Komory, která se již začala realizovat.
  • Profesionalizace sekretariátů OSK. O tomto projektu, který je diskutován již několik měsíců, na sněmu i na pátečním setkání předsedů OSK v Liberci hovořila ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková. Vzhledem k zavedení nového IT systému ČSK, elektronizaci zdravotnictví, GDPR a nutnosti zkvalitnění komunikace mezi centrem, OSK a členy Komory (i v souvislosti s novelami vnitřních řádů ČSK – viz výše) by bylo přínosné, aby agendu oblastí vedly profesionálně vyškolené pracovnice.
  • Plán legislativní činnosti. Sněm vzal na vědomí informace o plánu legislativní činnosti ČSK do konce funkčního období (USN/2018/11/09), které přednesli doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a právník Mgr. Jiří Slavík. Cílem je změna struktury řádů Komory tak, aby odpovídaly současné legislativě, a modernizace obsahu řádů po stránce věcné i terminologické. Je připraven plán s časovým harmonogramem pro věcný záměr, paragrafové znění pak bude připraveno do listopadu 2020.
  • Aktualizace závazných a odborných stanovisek ČSK. Plán pravidelné aktualizace představil člen představenstva MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D. V přípravě jsou tato témata: bisfosfonáty, frekvence a úhrady RTG ve stomatologii, kompetence dentálních hygienistek, RTG standardy, problematika bitewingů, sedace dětí při vědomí.
    Přehled všech dosud vydaných závazných a odborných stanovisek najdete na www.dent.cz (O nás/Stavovské předpisy).

Diskuze s ministrem

V neděli dopoledne zavítal na jednání sněmu ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. Ve svém vystoupení shrnul kroky, které udělalo MZ v oblasti zubního lékařství ve spolupráci s ČSK nebo přímo na základě jejích požadavků. Zmínil zejména navýšení úhrad na rok 2019, dotace MZ zaměřené na řešení dostupnosti stomatologické péče a úpravu vzdělávání v rámci aprobačních zkoušek.

Dále hovořil o plánovaných systémových úpravách zdravotnictví, ať už jde o jeho elektronizaci, přípravu nového zákona o zdravotních pojišťovnách, navyšování zdrojů ze státního rozpočtu či přípravu změny modelu LSPP. Zvláště zdůraznil, že za zásadní považuje reformu primární péče. Je třeba posílit roli praktických lékařů, aby měli v systému silnější postavení a stali se skutečnými koordinátory péče o pacienta. Za nezbytné považuje nastavení indikátorů kvality českého zdravotnictví a péče o pacienta.

Diskuzi, která následovala, pak zubní lékaři opět využili k tomu, aby vyjádřili své názory k jednotlivým tématům, položili ministrovi konkrétní otázky a také upozornili na problémy, s nimiž se v praxi setkávají a jež může MZ ovlivnit.

Další důležitá témata

Během jednání se uskutečnilo několik již osvědčených „průzkumných anket“, v nichž členové sněmu prostřednictvím hlasovacího zařízení vyjadřují své názory, které jsou pak důležitým vodítkem pro další kroky představenstva. Otázky připravil prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a výsledky hlasování nejednou překvapily. Živá diskuse k některým tématům pokračovala během nedělního programového bloku, který byl nově nazván „Fórum členů sněmu“, a vyústila i ve stanoviska formulovaná do usnesení.

  • USN/2018/11/11: Sněm ukládá představenstvu prověřit možnosti a podle výsledku tohoto prověření i prosazovat zavedení nejméně dvouleté povinné praxe absolventů magisterského vzdělávacího programu zubní lékařství jako podmínky způsobilosti k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře.
  • USN/2018/11/13: Sněm vyzývá členy Komory, aby se zdrželi užívání slova „klinika“ v označení svých ambulantních praxí, protože se jedná o klamavé označení, a aby uplatňovali svůj vliv u poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, kteří nejsou členy Komory, s cílem zamezit užívání slova „klinika“ v názvech a obchodních firmách těchto poskytovatelů.

Plné znění „Zprávy návrhové komise o usneseních přijatých na 70. jednání sněmu ČSK“ je zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Jednání sněmu).

Všichni členové sněmu a předsedové OSK také obdrželi od Kanceláře ČSK přehlednou prezentaci s hlavními výstupy jednání, aby mohli přesně informovat své kolegy na oblastech.

MUDr. Robert Houba, Ph.D.
MUDr. Štěpánka Bálková a MUDr. Luboš Steklý.
MUDr. Jiří Škrdlant
Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch a prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
MUDr. Jan Černý
Ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková a hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč.
MUDr. Jan Šváb
MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D.
MUDr. Pavel Havrlant, MUDr. Ivana Zmrhalová a MUDr. Irena Wilferová (vpravo).
MUDr. Libor Zdařil
70. jednání sněmu ČSK 10. – 11. 11. 2018, Liberec.
Po celý víkend probíhaly v jednacím sále živé diskuze. Mnohdy názorově pestré, věcné i okořeněné emocemi, ale vždy inspirativní.
„Průzkumné“ miniankety jsou vždy zajímavým zpestřením sněmu a díky hlasovacímu zařízení někdy přinesou i nečekané výsledky – a hned je jasné, jakým směrem loď kormidlovat dál...
Prezidentský welcome drink v předvečer zahájení sněmu se už stal příjemnou tradicí. Hosty společně přivítali prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a exprezident MUDr. Pavel Chrz.
Součástí sněmu byla také výstava firem.

7. 12. 2018

LKS 12/2018

Print: LKS. 2018; 28(12): 268 – 271

Autor:

Fotografie

  • Martin Salajka

Rubrika:

Téma: