LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 71. jednání sněmu ČSK se konalo 18. – 19. května 2019 ve Špindlerově Mlýně. Opět bylo doslova nabité zásadními informacemi a hlavně rozhodnutími o další strategii Komory a o významných změnách ve vnitrokomorovém životě.

Plné znění „Zprávy návrhové komise o usneseních přijatých na 71. jednání sněmu ČSK“ je zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Jednání sněmu).

Komora nezahálela

První část jednání byla standardně věnována výročním zprávám za rok 2018 a zprávám o činnosti za první měsíce letošního roku.

Ve zprávách o činnosti shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., hlavní akce a události, které dohromady složily obraz Komory jako úspěšné a respektované organizace, která krok za krokem plní úkoly, jež si stanovila pro funkční období 2017 – 2021, a cílevědomě jde za svými cíli. Členové ČSK jsou o podrobnostech a výsledcích práce Komory průběžně informováni na stránkách www.dent.cz, na facebooku a v časopisu LKS, a proto zde zmiňme jen klíčové momenty.

Výsledky dohodovacího řízení na rok 2019 o cenách a rámcových smlouvách přinesly významné navýšení prostředků pro stomatologii. Komora se úspěšně vyrovnala s požadavky GDPR jak z hlediska centra ČSK a OSK, tak jednotlivých členů. Dále doc. R. Šmucler hovořil o dotačním programu MZ a o provozu zdravotnických zařízení. Zrekapituloval významná jednání ČSK a připravovanou legislativu. Uvedl informace o novém IT systému, o zahraničních aktivitách ČSK, činnosti Koalice soukromých lékařů, novém zubním průkazu dítěte a o Světovém dnu ústního zdraví 2018 a 2019. Věnoval se oblasti vzdělávání: webinářům, nové koncepci vzdělávacích akcí ČSK, jako jsou Pražské, Brněnské a Ostravské stomatologické fórum, kongres PDD včetně Dnu české stomatologie 2018, úspěšná prezentace Komory na Pragodentu 2018. Komora realizovala i další své plány: od ledna 2019 je funkční elektronická fulltextová verze LKS na www.lks-casopis.cz a Komora převzala vydávání vědeckého časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“.

Zprávy o činnosti ČSK pak doplnili členové představenstva, kteří ve svých vystoupeních „složili účty“.

MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident ČSK, podrobně prezentoval průběh dohodovacího řízení o cenách stomatologické péče na r. 2020 a nastínil předpokládané výsledky DŘ vedoucí k další kultivaci „Ceníku“ a navýšení úhrad u nejvíce podhodnocených kódů, zejména v dětské péči.

MUDr. Mgr. Ladislav Bárta doplnil informace o jednání s veřejnou ochránkyní práv o problematice ošetřování autistických a handicapovaných dětí a prezentoval výsledky on-line dotazníkového šetření ve smluvních zdravotnických zařízeních.

MUDr. Luboš Steklý informoval o připravovaném novém IT systému ČSK, který programuje společnost ACMARK v úzké spolupráci s Kanceláří ČSK. Seznámil s finanční náročností projektu a s harmonogramem prací, který se rozšířil i o úpravu webových stránek ČSK a webové rozhraní pro přístup členů a OSK do nového IT systému.

MUDr. Jan Šváb hovořil o upraveném vzdělávacím programu v pedostomatologii a o situaci kolem profesních zkoušek podle vzdělávacího řádu „postaru“.

MUDr. Štěpánka Bálková ve své prezentaci podrobně seznámila s průběhem akcí pořádaných ČSK a dalšími partnery v rámci Světového dne ústního zdraví 2019.

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., informoval o nově připravovaných odborných doporučeních vědecké rady ČSK.

Zprávy za rok 2018 a za uplynulé období 2019 přednesli předsedkyně revizní komise ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková a předseda čestné rady ČSK MUDr. Libor Liberda.  Podrobná statistika stížností podaných na zubní lékaře je uvedena v Ročence ČSK za rok 2018 (viz www.dent.cz, O nás/Ročenky). Nejvíce stížností se stejně jako v předchozích letech týkalo odborného pochybení (především protetika), dále etického pochybení (jednání s pacientem) a neplnění povinností člena ČSK.

Hospodaření Komory s výborným výsledkem

Se zprávou o hospodaření ČSK v r. 2018, kterou členové sněmu obdrželi k prostudování v dostatečném časovém předstihu, sněm seznámil hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč. Informoval o plnění rozpočtu centra ČSK v příjmové a výdajové stránce podle jednotlivých rozpočtových kapitol (podrobné výsledky hospodaření viz www.dent.cz, O nás/Ročenky).

Plnění příjmů Komory bylo ve výši 50 265 787 Kč a splněno na 102 % plánovaných příjmů. Hospodářský výsledek ČSK včetně OSK po zdanění za rok 2018 činí 1 167 665 Kč.

K hospodaření Komory za uplynulý rok se kladně vyjádřily jak rozpočtový výbor, tak revizní komise ČSK.

Novela finančního řádu

Novela finančního řádu byla nejžhavějším tématem květnového sněmu.

Doc. R. Šmucler uvedl důvody, které vedly představenstvo ČSK k předložení návrhu novely finančního řádu. Mezi nejdůležitější patří snaha o vyrovnání příspěvků mezi různými kategoriemi zubních lékařů a udržení stability rozpočtu Komory vzhledem k rostoucímu podílu členů Komory, kteří vykonávají své povolání v závislé činnosti, na celkovém počtu členů Komory. Důležitým aspektem je zrušení stávajícího příspěvkového znevýhodnění členů, kteří provozují vlastní praxe, ve snaze motivovat členy k provozování vlastních praxí namísto výkonu povolání v závislé činnosti, a podpora vzdělávání absolventů.

Mgr. Jiří Slavík podrobně seznámil s jednotlivými částmi návrhu novely finančního řádu včetně Přílohy č. 1.

Po diskuzi, která započala již na pátečním setkání předsedů OSK a dále prolínala celým víkendovým jednáním včetně debat v kuloárech, zazněla řada protichůdných názorů i pozměňovacích návrhů. Poté sněm návrh novely schválil (USN/2019/05/16).

Výklad k novele finančního řádu, s účinností od 1. 1. 2020, zveřejňujeme v tomto LKS na str. S95 – S97 v rubrice „Co vás zajímá.“

Věcný záměr reformy řádů Komory

V návaznosti na listopadové jednání sněmu, které vzalo na vědomí plán legislativní činnosti ČSK, seznámil Mgr. Jiří Slavík podrobně s jednotlivými částmi věcného záměru reformy řádů Komory. Cílem úpravy je modernizace, odstranění nepoužívaných či překonaných částí a redukce systému řádů pouze na čtyři řády – organizační, jednací, volební a disciplinární. Také k tomuto tématu proběhla obšírná diskuze a bylo podáno několik pozměňujících návrhů. Na základě toho bude věcný záměr dále upřesňován tak, aby posléze mohl být předložen k dalšímu hlasování.

Reforma primární péče a reforma stomatologie

MZ schválilo reformu v oblasti všeobecné medicíny. ČSK byla pověřena, aby vypracovala návrh reformy pro stomatologii.

Od začátku roku 2019 proběhla průběžná jednání o prosazení zájmů ČSK se špičkami politické reprezentace a zdravotních pojišťoven. Během zasedání sněmu ČSK pak byla diskutována – formou anket, v nichž členové sněmu prostřednictvím hlasovacího zařízení vyjadřují své názory – zejména tato témata: zastupování zubních lékařů v době nepřítomnosti, způsob sloužení pohotovostní služby a vykonávání extrakcí a pohotovostní služby nesmluvními zubními lékaři. Výsledky anket budou vodítkem pro další jednání Komory.

Projekt „Profesionalizace sekretariátů OSK“

Projekt nazvaný „Profesionalizace sekretariátů OSK“, je diskutovaný již více než rok. Komora jej průběžně upravuje podle připomínek a názorů jednotlivých OSK. Aktuální návrh možných variant byl předmětem jednání na pátečním setkání předsedů OSK (viz zpráva na str. 123) a posléze i sněmu ČSK. Ing. Silvia Ďuríková, ředitelka Kanceláře ČSK, sněmovníky podrobně seznámila s návrhem projektu ve třech variantách. Cílem je sjednotit výkon státní správy ve všech OSK a snížit administrativní zátěž oblastí. K projektu se opět rozproudila živá debata, z níž je zřejmé, že současná praxe v jednotlivých OSK je skutečně velmi rozdílná. Nicméně většinou hlasů dali sněmovníci tomuto projektu zelenou a pověřili představenstvo ČSK, aby zvolilo takovou variantu jeho realizace, jejíž náklady na straně centrální Komory nepřekročí 5 milionů Kč ročně (USN/2019/05/29).

Produkt „Dr. Sejf“

S produktem „Dr. Sejf“ seznámil členy sněmu MUDr. Luboš Steklý. Jedná se o systém pro bezpečné sdílení zdravotnické dokumentace mezi lékaři. Mezi hlavní výhody patří zkvalitnění přenosu dokumentace, zkvalitnění komunikace s laboratoří, možnost dotazů od kolegů a především dodržování zákonných požadavků na ochranu osobních údajů pacientů. ČSK by licenci na tento produkt mohla financovat a členům jeho užívání poskytnout zdarma. Dle názoru Mgr. J. Slavíka tento produkt odpovídá současným právním předpisům.

Sněm většinou hlasů souhlasí se záměrem pořízení aplikace „Dr. Sejf“ pro předávání zdravotnické dokumentace za cenu 500 000 Kč a ukládá představenstvu zajistit přiměřený audit bezpečnosti této aplikace a podle jeho výsledku rozhodnout o pořízení či nepořízení této aplikace (USN/2019/05/23).

Další důležitá témata

  • Rozpočty OSK na rok 2019. Celkem v 18 oblastních stomatologických komorách nebylo možné schválit rozpočet OSK na rok 2019. Zástupci těchto oblastí předložili návrhy rozpočtů sněmu ČSK a požádali jej o schválení (USN/2019/05/31).
  • Kandidatura ČSK na FDI 2022. Sněm schválil kandidaturu ČSK na pořádání kongresu FDI 2022 v Praze (USN/2019/05/26).
  • Nová pravidla čerpání účtu klinik. Sněm schválil pravidla čerpání účtu klinik s účinností od 1. 1. 2020 (USN/2019/05/27). Podrobně budeme informovat v časopisu LKS a na www. dent.cz.
  • Sněm schválil místa konání sněmů v roce 2020: 73. jednání sněmu v Harmony Club hotelu ve Špindlerově Mlýně a 74. jednání sněmu v hotelu Galant v Mikulově (USN/2019/05/24).
  • Středisko služeb, s. r. o. Likvidace Střediska služeb, s. r. o., je již dokončena.
Viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., (vlevo) podrobně prezentoval průběh dohodovacího řízení o cenách na rok 2020.
Za čestnou radu ČSK přednesl zprávy předseda MUDr. Libor Liberda a za revizní komisi ČSK předsedkyně MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková.
O hospodaření Komory v roce 2018 informoval hospodář MUDr. Milan Řezáč.
Ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková seznámila sněm s návrhem projektu „Profesionalizace sekretariátů OSK“ ve třech variantách.
K zásadním tématům květnového sněmu patřily návrh novely finančního řádu a věcný záměr reformy řádů Komory. Výklad přednesli prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a právník Mgr. Jiří Slavík. Po oba dny tak bylo opravdu o čem přemýšlet.
Diskuze k zásadním tématům květnového sněmu.
Jak se již osvědčilo, během sněmu informovali o své konkrétní práci nebo o činnosti pracovních skupin jednotliví členové představenstva ČSK - MUDr. Luboš Steklý.
Jak se již osvědčilo, během sněmu informovali o své konkrétní práci nebo o činnosti pracovních skupin jednotliví členové představenstva ČSK - MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina.
Jak se již osvědčilo, během sněmu informovali o své konkrétní práci nebo o činnosti pracovních skupin jednotliví členové představenstva ČSK - MUDr. Jan Šváb.
Jak se již osvědčilo, během sněmu informovali o své konkrétní práci nebo o činnosti pracovních skupin jednotliví členové představenstva ČSK - MUDr. Štěpánka Bálková.
Diskuze k jednotlivým návrhům byly obsáhlé a zaznívaly v nich i protichůdné názory. S mikrofonem MDDr. Katarína Gaálová (OSK Praha 1).
Diskuze k jednotlivým návrhům byly obsáhlé a zaznívaly v nich i protichůdné názory. V popředí MUDr. Radomír Otýpka (OSK Ostrava) a s mikrofonem MUDr. Mgr. Ladislav Bárta (OSK Brno).
Debatujících vystoupily desítky, mezi nimi MUDr. Ivan Hejduk (čestná rada ČSK).
Debatujících vystoupily desítky, mezi nimi MUDr. Michaela Čechová Nešporová (OSK Ústí nad Labem).
Náročný program znamenal také hodně práce pro výbory a komise sněmu. Vlevo je MUDr. Richard Klail, člen legislativního výboru, vpravo MUDr. Jan Havlovic, člen mandátové komise.

23. 6. 2019

LKS 06/2019

Print: LKS. 2019; 29(6): 126 – 129

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: