LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 72. jednání sněmu ČSK se konalo 16. – 17. listopadu 2019 v Brně. Nedělní rokování připadlo na významný státní svátek a sněm uctil 30. výročí sametové revoluce státní hymnou. Připomněl si také založení Občanského fóra stomatologů v prosinci 1989, které položilo základy pro pozdější vznik samostatné komory zubních lékařů. K hlavní obsahové náplni sněmu patřilo projednání a schválení důležitých dokumentů či řádů Komory a schválení rozpočtu ČSK na rok 2020.

Na každém sněmu skládá představenstvo ČSK účty ze své práce. Na listopadovém jednání v Brně to byla dobrá bilance. Velmi úspěšné Pražské dentální dny 2019 konané společně s Pragodentem pod názvem Dny české stomatologie, výborné výsledky dohodovacího řízení promítnuté do úhradové vyhlášky pro rok 2020, pořádný kus práce na novinkách, které od nového roku zase posunou Komoru k větší efektivitě a sníží administrativní zátěž pro OSK i všechny členy Komory.

Zprávy o činnosti Komory

Ve zprávě o činnosti za uplynulé období shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., hlavní události a akce od předchozího květnového zasedání. Připomínáme, že členové ČSK jsou o podrobnostech práce a jednotlivých kroků Komory průběžně informováni na webových stránkách www.dent.cz, na facebooku a v časopisu LKS prostřednictvím zpráv z jednání představenstva, reportáží a dalších stavovských článků. Například s aktuálním výkladem k EET, eNeschopence, eReceptu a tzv. pacientskému souhrnu jste se mohli seznámit v LKS č. 10 a 11/2019 a články najdete v elektronické verzi LKS na www.lks-casopis.cz.

Zprávu prezidenta ČSK pak doplnili členové představenstva.

MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident ČSK, podrobně prezentoval průběh všech jednání o úhradové vyhlášce pro rok 2020 a jejich výsledky – rekordní navýšení úhrad stomatologické péče v r. 2020 (podrobně viz LKS č. 11/2019) a změny v textu úhradové vyhlášky na r. 2020 vedoucí k další kultivaci „Ceníku“ (podrobně viz v tomto čísle LKS na str. S208 – S211).

MUDr. Jan Šváb zhodnotil letošní Dny české stomatologie, tedy kongres PDD 2019 pořádaný společně s veletrhem Pragodent.

MUDr. Luboš Steklý ve spolupráci s ředitelkou Kanceláře ČSK Ing. Silvií Ďuríkovou seznámil sněm se závěrečnou fází přípravy nového IT systému ČSK, který zjednoduší a zefektivní vedení veškeré agendy jak v centru Komory, tak v OSK i pro jednotlivé členy ČSK.

Zprávu revizní komise ČSK za uplynulé období přednesla MUDr. Lucie Tomová a zprávu čestné rady ČSK její předseda MUDr. Libor Liberda.

Rozpočet ČSK na rok 2020

Hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč podrobně prezentoval členům sněmu návrh rozpočtu ČSK na rok 2020. Rozpočet je postaven jako vyrovnaný. Tento návrh podpořila jak revizní komise ČSK, tak rozpočtový výbor, a sněm ho v předloženém znění schválil (USN/2019/11/11).

Novinky pro rok 2020

Velký prostor byl věnován novinkám, které čekají Komoru a její členy průběžně od začátku roku 2020.

  • Sněm schválil projekt Administrativa správních činností (USN/2019/11/10), o němž detailně informoval Mgr. Jiří Slavík jak na pátečním setkání předsedů OSK, tak poté na sněmu. Tento projekt je úzce provázán se zprovozněním nového informačního systému a nového webu Komory. S tím také do třetice souvisí platba členských příspěvků na rok 2020 podle nového finančního řádu, včetně změny, kterou sněm schválil na listopadovém zasedání. Ta se týká ročního evidenčního příspěvku, který hradí členové vykonávající povolání zubního lékaře na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů nejsou zapsáni (USN/2019/11/14). Nový finanční řád (účinnost od 1. 1. 2020) významně mění dosavadní strukturu členských příspěvků, pravidla pro určení jejich výše i způsob jejich placení (výklad viz LKS 6/2019 str. S95 – S97).

Podrobný komentář k těmto novinkám zveřejňujeme v tomto LKS v článku Novinky v Kanceláři Komory v roce 2020 na str. 245.

  • Sněm schválil změnu v Řádu celoživotního vzdělávání (USN/2019/11/15). Změna se týká opatření proti zneužívání změny termínů profesní zkoušky – změna přiděleného termínu konání zkoušky a opakované zkoušky je přípustná jen výjimečně a nejvýše třikrát v rámci jednoho vzdělávacího programu.

Připomínáme, že aktuální přehled všech řádů Komory ve znění platném od 1. ledna 2020 najdete na webu www.dent.cz (O nás / Řády a stanoviska).

  • Sněm schválil závazné stanovisko č. ZS 1/2019 k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a k dalším postupům zubního lékaře v součinnosti s dentální hygienistkou (USN/2019/11/13). Plné znění dokumentu zveřejňujeme v tomto LKS na str. 246 – 247, včetně komentáře prezidenta ČSK, v němž shrnuje důvody, které vedly Komoru k přípravě a přijetí tohoto závazného stanoviska.

Přehled všech dosud vydaných závazných a odborných stanovisek najdete na www.dent.cz (O nás/Stavovské předpisy).

  • Sněm schválil zrušení plastových členských legitimací (USN/2019/11/08). Jak v návrhu uvedla ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková, legitimace nebyly dostatečně využívány. Stávající členské legitimace si členové Komory můžou ponechat, není třeba je vracet, ale nové již nebudou vydávány.
  • Sněm uložil představenstvu ČSK návrat k původnímu modelu setkávání předsedů OSK v mezidobí mezi sněmy ČSK a zrušení setkání předsedů OSK den před jednáním sněmu ČSK od roku 2020 (USN/2019/11/16). K tomuto rozhodnutí vedla obsáhlá diskuze na pátečním setkání předsedů OSK a poté během jednání sněmu.
  • Reforma řádů Komory. Plán legislativní činnosti byl projednán již na sněmu v listopadu 2018. Na letošním květnovém a nyní na listopadovém sněmu probíhala k reformě řádů Komory obšírná rozprava. Cílem je koncentrovat současné vnitřní řády ČSK do čtyř zákonem upravených stavovských předpisů (organizační, jednací, volební a disciplinární) a modernizovat obsah řádů terminologicky i věcně. Rozhodnutí o konečné podobě řádů se předpokládá na jednání sněmu v květnu 2020.

Plné znění „Zprávy návrhové komise o usneseních přijatých na 72. jednání sněmu ČSK“ je zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Jednání sněmu).

Všichni členové sněmu a předsedové OSK také obdrželi od Kanceláře ČSK přehlednou prezentaci s hlavními výstupy jednání, aby mohli přesně informovat své kolegy na oblastech.

Neděle 17. listopadu – sněm zahájil své jednání státní hymnou a připomněl si 30. výročí sametové revoluce. Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., v úvodním projevu zdůraznil, že již v prosinci 1989 vzniklo díky MUDr. Jiřímu Pekárkovi, MUDr. Pavlu Chrzovi, MUDr. Vladimíru Kadlecovi a mnoha dalším kolegům z celé republiky Občanské fórum stomatologů a začala cesta k obnovení samostatné stavovské organizace zubních lékařů.
U řečnického pultu se v průběhu brněnského sněmu vystřídala řada mluvčích s důležitými informacemi a návrhy. Hospodář MUDr. Milan Řezáč přednesl návrh rozpočtu ČSK na rok 2020.
Člen představenstva MUDr. Luboš Steklý a ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková připravili podklady pro prezentaci nového IT systému, s nímž úzce souvisí také projekt Administrativa správních činností.
Ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková.
Viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D., podal podrobný výklad ke změnám v úhradové vyhlášce pro rok 2020.
Se zprávou čestné rady ČSK sněm seznámil MUDr. Libor Liberda.
Za revizní komisi ČSK vystoupila MUDr. Lucie Tomová.
Předložené návrhy mají dopad na celou členskou základnu, a tak listopadovým jednáním prolínaly zevrubné diskuze. Zapojili se do nich jak sněmovníci, tak i předsedové OSK, kteří využili možnost zúčastnit se sněmu. MUDr. Zdeněk Hrubý z OSK Praha 4 (na fotografii).
MUDr. Richard Klail z OSK Poděbrady.
MUDr. Jana Malíková z OSK Náchod.
MUDr. Radomír Otýpka z OSK Ostrava.
Mnozí své konkrétní dotazy ještě konzultovali s právníkem Mgr. Jiřím Slavíkem.
Ke správnému rozhodnutí, jak hlasovat, bylo třeba vše důkladně probrat s kolegy, posoudit zkušenosti z různých regionů.
Debaty nebraly konce ani v kuloárech.
Šťastný a úspěšný nový rok! To je vzkaz pro všechny kolegyně a kolegy od doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., MUDr. Roberta Houby, Ph.D., a všech členů představenstva, který zazněl na pátečním prezidentském welcome drinku.
Sobotní večer si pak mohli sněmovníci zaslouženě užít s cimbálovkou Píšťalenka.

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): 248 – 251

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc
  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: