LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 73. jednání sněmu ČSK se kvůli pandemii COVID-19 konalo oproti původnímu plánu o měsíc později, a to ve dnech 20. – 21. června 2020 ve Špindlerově Mlýně. Toto jednání sněmu vstupuje do historie Komory jako významný mezník – byl dovršen proces reformy řádů České stomatologické komory, který reflektuje moderní český právní řád, kontext evropské civilizace a vývoj oboru zubního lékařství.

Plné znění „Zprávy návrhové komise o usneseních přijatých na 73. jednání sněmu ČSK“ je zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Jednání sněmu).

Zásadním tématem 73. jednání sněmu byla reforma řádů Komory. O významu tohoto kroku hovořil prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Komora a její činnost

První část jednání byla standardně věnována výročním zprávám za rok 2019 a zprávám o činnosti za první měsíce letošního roku.

Ve zprávách o činnosti shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., hlavní akce a události. Podrobně se věnoval tomu, jak Komora plní úkoly, jež si stanovila pro funkční období 2017 – 2021.

Zrekapituloval výsledky významných jednání ČSK na úrovni Ministerstva zdravotnictví, v rámci Koalice soukromých lékařů a také v rámci jednání všech profesních komor za účasti premiéra Andreje Babiše, na úrovni zdravotních pojišťoven, včetně výsledků dohodovacího řízení (DŘ) o cenách stomatologické péče na rok 2020, které představují rekordní navýšení úhrad stomatologické péče a změny v textu úhradové vyhlášky vedoucí k další kultivaci „Ceníku“ (podrobně bylo prezentováno v LKS číslo 11 a 12/2019).

Připomněl, že od ledna 2020 byl spuštěn nový projekt Administrativa správních činností (ASČ). Všichni členové ČSK se nyní mohou s plnou důvěrou obracet se svými žádostmi a dotazy týkajícími se členství, ohlašování změn, celoživotního vzdělávání, členských příspěvků a vystavování různých potvrzení (např. o členství a bezúhonnosti, potvrzení preskripce apod.) na nové pracovnice Vnitřního oddělení – referentky ASČ, které tuto činnost komplexně převzaly od původních sekretariátů Oblastních komor (viz LKS č. 6/2020, str. S85).

Vyzdvihl aktivity Komory v mimořádném období pandemie COVID-19 od března letošního roku. Pozornost věnoval akcím Komory v rámci Světového dne ústního zdraví, Dnů české stomatologie, které loni v říjnu spojily kongres PDD 2019 s výstavou Pragodent 2019, přípravě kongresu PDD 2020 a všem vzdělávacím projektům Komory, zejména online akcím, které se na jaře letošního roku setkaly s velkým zájmem a mimořádně vysokou účastí.

Ocenil práci vědecké rady ČSK, díky níž přijalo představenstvo Komory řadu odborných stanovisek. Všechna byla průběžně zveřejněna v LKS a najdete je na www.dent.cz (O nás/Stavovské předpisy).

Zhodnotil mediální výstupy Komory jak pro členy ČSK (práce tiskového oddělení včetně informací na facebooku, redakce časopisů LKS a Česká stomatologie a praktické zubní lékařství), tak pro veřejnost.

Připomeňme, že členové ČSK jsou o podrobnostech a výsledcích práce Komory průběžně informováni na webových stránkách www.dent.cz, na facebooku a v časopisu LKS.

Zprávy o činnosti ČSK pak doplnili členové představenstva, kteří ve svých vystoupeních „složili účty“.

MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident ČSK, prezentoval předpokládané výsledky DŘ o cenách stomatologické péče na rok 2021 a návrh tzv. Kompenzační vyhlášky. Podrobný výklad najdete v tomto čísle LKS na str. S102 – S103.

MUDr. Luboš Steklý a MUDr. Jiří Škrdlant informovali o aktuálním stavu zakázky na nový IT systém ČSK a web Komory. Řada věcí je zprovozněna, nicméně s výsledkem není Komora stále spokojena a intenzivně jedná s dodavatelskou firmou o pokračování spolupráce.

MUDr. Jan Šváb hovořil o velmi úspěšném kongresu PDD 2019, přípravách na letošní kongres 2020 a výhledech na rok 2021.

MUDr. Štěpánka Bálková ve své prezentaci seznámila sněm s aktivitami v rámci Světového dne ústního zdraví 2020, které se vzhledem k pandemii COVID-19 částečně přesunou na říjen v rámci Dnů české stomatologie 2020 (více viz str. 119).

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., informoval blíže o odborných doporučeních vědecké rady ČSK, která poté přijala Komora jako odborná stanoviska představenstva (OSP). Tři aktuální OSP zveřejňujeme v tomto LKS na straně 126 – 131.

Zprávy za rok 2019 a za uplynulé období 2020 přednesli předsedkyně revizní komise ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková a předseda čestné rady ČSK MUDr. Libor Liberda. Podrobná statistika stížností podaných na zubní lékaře je uvedena v Ročence ČSK za rok 2019 (viz www.dent.cz, O nás/Ročenky).

Historická novela řádů ČSK

V listopadu 2018 vzal sněm na vědomí plán legislativní činnosti ČSK a v květnu 2019 seznámil Mgr. Jiří Slavík podrobně s jednotlivými částmi věcného záměru reformy řádů Komory. Cílem úpravy byla modernizace, odstranění nepoužívaných či překonaných částí a redukce systému řádů pouze na čtyři řády – organizační, jednací, volební a disciplinární.

V uplynulém roce proběhla diskuze k reformě jak na úrovni orgánů ČSK, tak – a to zejména – na úrovni jednotlivých OSK. Po standardním vypořádání všech připomínek byl nyní finální návrh předložen sněmu ČSK.

Po několika přednesených pozměňovacích návrzích a obsáhlé diskuzi k nim byla reforma řádů ČSK přijata (USN/2020/06/21 až USN/2020/06/24).

Řády ČSK tak mají nyní pouze čtyři základní dokumenty: organizační, jednací, volební a disciplinární řád.

Organizační, jednací a disciplinární řád mají účinnost od 1. 1. 2021.

Volební řád má účinnost již od 1. 7. 2020. Důvodem je umožnit podle této novely volby do funkcí a orgánů ČSK a OSK již pro funkční období 2021 – 2025. Mimo jiné jde o pravidla pro elektronickou volbu prezidenta ČSK (bude volen na sněmu v listopadu 2020) a pro volbu voleného zástupce člena sněmu na oblastních sněmech OSK.

Hospodaření Komory s dobrým výsledkem

Se zprávou o hospodaření ČSK v roce 2019, kterou členové sněmu obdrželi k prostudování v dostatečném časovém předstihu, sněm seznámil hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč.

Informoval o plnění rozpočtu centra ČSK v příjmové a výdajové stránce podle jednotlivých rozpočtových kapitol (podrobné výsledky hospodaření viz www.dent.cz, O nás/Ročenky).

Hospodářský výsledek České stomatologické komory včetně OSK po zdanění za rok 2019 činí 332 471 Kč.

K hospodaření Komory za uplynulý rok se kladně vyjádřily jak rozpočtový výbor, tak revizní komise ČSK.

Další důležitá témata

  • Novela Řádu celoživotního vzdělávání. Novela reaguje na mimořádnou situaci v období pandemie COVID-19 a zohledňuje zvláštní „koronavirová opatření“ (USN/2020/06/25).
  • Sněm ukládá představenstvu pokračovat v přípravě záměru pořízení nové budovy sídla České stomatologické komory (USN/2020/06/26). Současné pražské sídlo ČSK v Apolence již nesplňuje požadavky pro další růst organizačního a vzdělávacího zázemí Komory. Nyní se jeví jako ekonomicky optimální uvažovat o výhodné koupi nového objektu, který by i do budoucna umožňoval další rozvoj aktivit Komory v rámci vlastního zázemí.
  • Sněm vzal na vědomí harmonogram akcí ČSK pro rok 2021 (USN/2020/06/27).
  • Sněm schválil místa konání sněmů v roce 2021: 75. jednání sněmu v Harmony Club Hotelu ve Špindlerově Mlýně a 76. jednání sněmu v hotelu International v Brně. (USN/2020/06/28).
Zásadním tématem 73. jednání sněmu byla reforma řádů Komory. Podrobný výklad přednesl právník Mgr. Jiří Slavík.
Příprava na vystoupení před sněmem. Na fotografii jsou členové představenstva ČSK MUDr. Jiří Škrdlant a MUDr. Libor Zdařil, který byl koordinátorem sobotního odpoledního jednání, s vedoucí Vnitřního oddělení Kanceláře ČSK Ing. Jitkou Povolnou.
Červnový sněm se konal – stejně jako loni – ve Špindlerově Mlýně v Harmony Club Hotelu. Jen těch slunečných chvil bylo opravdu poskrovnu, většinu víkendu pršelo a pršelo, mlhy se převalovaly nad kopci... (Archivní fotografie z minulého roku.)
Členové sněmu a hosté se už tradičně sešli v pátek večer na prezidentském welcome drinku. Na všech bylo znát, že už se rádi vidí „naživo“ a můžou si povyprávět nejen o koronavirovém období ve svých praxích...
Spolehlivá organizace celého zasedání, aby vše běželo bez zádrhelů, je dílem zaměstnankyň Kanceláře ČSK pod vedením garantky akce Ing. Jitky Povolné. Pod rouškami se ukrývají (zleva) Linda Nálevková, Iveta Haiserová a Ludmila Pohanková.
Vzhledem k aktuálně platným epidemiologickým opatřením byla organizační příprava celého sněmu náročnější než kdykoli předtím. Místa k sezení bylo nutné rozmístit v požadované vzdálenosti a přesto, že je kongresový sál hotelu prostorově velkorysý, vůbec nebylo snadné se tam tentokrát vejít.
Každý účastník také dostal informační materiály a propagační předměty od firem, které se tímto způsobem na sněmu prezentovaly.
Na stanovišti pro výdej hlasovacích zařízení (zleva) PhDr. Iva Žáková, Ing. Henrieta Pálešová a Ing. Hana Štěpánková. Zaměstnankyním Kanceláře ČSK za náročnou přípravu červnového sněmu patří mimořádné poděkování.

25. 7. 2020

LKS 07-08/2020

Print: LKS. 2020; 30(7–8): 122 – 125

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: