LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 74. jednání sněmu ČSK se konalo 12. prosince 2020 v Kongresovém centru Praha. Oproti zvyklostem bylo zasedání jednodenní, neboť původně plánované dvoudenní jednání se nemohlo v listopadu uskutečnit kvůli epidemické situaci a vládním opatřením. Hlavním úkolem prosincového sněmu bylo projednat záležitosti zásadní pro kontinuitu činnosti Komory od ledna 2021. Jednalo se zejména o problematiku celoživotního vzdělávání a o rozpočet Komory na rok 2021. S vědomím závažnosti tohoto programu přijela do Prahy – navzdory nepříznivé době – naprostá většina, přesně 77 členů sněmu ČSK.

Prosincový sněm probíhal za přísných hygienických podmínek v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními. Za výbornou organizaci takto náročného jednání patří poděkování týmu zaměstnankyň Kanceláře ČSK pod vedením garantky akce Ing. Jitky Povolné (na snímku vlevo).

Mimořádným okolnostem odpovídala také struktura programu jednání, která se soustředila na priority, aby byl dostatečný prostor pro diskuzi ke klíčovým materiálům.

  • Komora v uplynulém období. Zprávu o činnosti ČSK za uplynulé období přednesl prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Shrnul hlavní události a akce od předchozího červnového zasedání. Připomínáme, že členové ČSK jsou o podrobnostech práce a jednotlivých kroků Komory průběžně informováni na webových stránkách www.dent.cz, na facebooku, v časopisu LKS a rovněž prostřednictvím e-mailových informací.

Z členů představenstva ČSK tentokrát tuto zprávu doplnil pouze MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident ČSK, který prezentoval výsledky dohodovacího řízení o cenách na rok 2021 a o jednáních se zdravotními pojišťovnami. Podrobnou informaci zveřejňujeme v tomto LKS na str. S2 – S3.

Zprávy revizní komise ČSK a čestné rady ČSK za uplynulé období a zprávu o plnění rozpočtu ČSK za období 1 – 9/2020 tentokrát obdrželi členové sněmu v předstihu elektronicky formou prezentace.

  • Rozpočet ČSK na rok 2021. Hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč seznámil členy sněmu s návrhem rozpočtu ČSK na rok 2021. Rozpočet je postaven jako vyrovnaný. Tento návrh podpořila jak revizní komise ČSK, tak rozpočtový výbor, a sněm ho v předloženém znění schválil.

Sněm rovněž schválil usnesení, jímž s účinností od 1. ledna 2021 stanovil výši členských příspěvků a úhrad za některé služby poskytované členům. Tato výše je stejná jako dosud, v členských příspěvcích nedošlo k žádné změně. Byla zavedena jediná nová úhrada za služby, o níž podrobně informujeme na následující dvoustraně 12 – 13.

MUDr. Milan Řezáč rovněž informoval o provedené analýze možností ke zhodnocování finančních prostředků ČSK. Závěry analýzy ukazují, že ani jedna z nabízených možností v současné době není dostupnou cestou k zhodnocování a investování prostředků ČSK s únosnou mírou rizika.

  • Celoživotní vzdělávání. Hlavní část jednání sněm věnoval důležitým dokumentům, které navazují na nový organizační řád Komory účinný od 1. 1. 2021 a upravují základní pravidla systému celoživotního vzdělávání Komory, prokazování celoživotního vzdělávání a také podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího zubního lékaře. Příprava těchto dokumentů byla dlouhodobá v souladu s plánem legislativní činnosti pro toto funkční období ČSK, podílelo se na ní představenstvo ČSK, legislativní výbor sněmu, diskuze opakovaně probíhala přímo na sněmech i na oblastech. Jak uvedl zástupce legislativního výboru sněmu MUDr. Richard Klail, i když přijatá usnesení přinášejí několik novinek, v základu jde o „technické překlopení dosavadního vzdělávacího řádu do nové legislativní podoby“. Podrobný výklad k usnesením týkajícím se vzdělávání zveřejňujeme na následující dvoustraně 12 – 13.
  • Další důležitá usnesení. V souvislosti se situací způsobenou koronavirem sněm schválil řád č. 6/2020, kterým se stanoví mimořádný způsob schvalování rozpočtu Oblastní komory pro rok 2021. Dále bylo schváleno aktualizované závazné stanovisko k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a k dalším postupům zubního lékaře v součinnosti s dentální hygienistkou. Plné znění závazného stanoviska zveřejňujeme na str. 14 – 15. Upravena byla rovněž pravidla pro čerpání z účtu klinik, k nimž najdete výklad na str. 13.

Plné znění „Zprávy návrhové komise o usneseních přijatých na 74. jednání sněmu ČSK“ je zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Orgány ČSK/Sněm).

Vánoční atmosféra už byla 12. prosince všude kolem nás, a tak i úvodní přivítání účastníků sněmu se neslo v adventním duchu. Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., všem poděkoval za celoroční obětavou práci pro Komoru.
O výsledcích dohodovacího řízení o cenách na rok 2021 informoval viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.
Rozpočet Komory na rok 2021 sněmu předložil hospodář MUDr. Milan Řezáč.
Z diskuze k projednávaným dokumentům. Vlevo hovoří MUDr. Jan Netolický, Ph.D., člen výboru pro vysoké školy.
MUDr. Richard Klail, člen legislativního výboru sněmu.
Právník Mgr. Jiří Slavík s precizní argumentací zrekapituloval, jaký účel sledují jednotlivé materiály předložené sněmu ke schválení.
Koordinátorkou části programu byla členka představenstva ČSK MUDr. Štěpánka Bálková.

23. 1. 2021

LKS 01/2021

Print: LKS. 2021; 31(1): 10 – 11

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: