LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 78. jednání sněmu ČSK se konalo ve dnech 14. – 15. května 2022 ve Špindlerově Mlýně. Program jarního rokování byl věnován vyročním zprávám za loňský rok, rekapitulaci událostí od předchozího sněmu a zprávě o hospodaření ČSK za rok 2021. Byly schváleny tři důležité změny a novinky týkající se řádů Komory a pravidel pro čerpání finančních prostředků z účtu klinik. Jednáním rezonovalo velké téma o počtu zubních lékařů a dostupnosti stomatologické péče, které bude bezesporu předmětem dalších širokých diskuzí.

Plné znění usnesení přijatých na 78. jednání sněmu ČSK, včetně příloh, je zveřejněno na

www.dent.cz (O nás/Jednání sněmu).

Sněm ČSK zasedl k 78. jednání v příjemném prostředí Harmony Club Hotelu ve Špindlerově Mlýně.

Komora a její činnost

První část jednání byla standardně věnována výročním zprávám za rok 2021 a zprávám o činnosti za první měsíce letošního roku.

Ve zprávách o činnosti shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., hlavní akce a události uplynulého období. Mimo jiné uvedl, že je nezbytné zaměřit se na problematiku počtu zubních lékařů vykonávajících povolání a dostupnosti stomatologické péče. Tuto otázku je nutné řešit především uvnitř Komory, protože zubní lékaři se musí rozhodnout, co a jak do budoucna chtějí. V průběhu dalšího jednání zazněla k tématu řada diskuzních příspěvků a je zřejmé, že situace je v některých regionech republiky vnímána jako velmi ožehavá.

Připomeňme, že členové ČSK jsou o podrobnostech a výsledcích práce Komory průběžně informováni na webových stránkách www.dent.cz, na facebooku a v časopisu LKS.

Zprávy o činnosti ČSK pak doplnili členové představenstva ČSK a další vystupující.

MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident ČSK, prezentoval dosavadní průběh dohodovacího řízení o cenách stomatologické péče na rok 2023.

MUDr. Jan Šváb hovořil o velmi úspěšném kongresu PDD 2021 a o zaměření letošního kongresu 2022.

MUDr. Štěpánka Bálková seznámila sněm s aktivitami v rámci Světového dne ústního zdraví 2022.

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., informoval o činnosti vědecké rady ČSK a o odborných stanoviscích představenstva ČSK, která byla na doporučení vědecké rady ČSK přijata či která jsou připravována.

Ing. Lubomír Hanel ve spolupráci s ředitelkou Kanceláře ČSK Ing. Silvií Ďuríkovou informoval o aktuálním stavu nového IT systému ČSK a webu Komory.

Zprávy za rok 2021 a za uplynulé období 2022 přednesli předsedkyně revizní komise ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková a místopředseda čestné rady ČSK prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. Podrobná statistika stížností podaných na zubní lékaře je uvedena v Ročence ČSK za rok 2021 (viz www.dent.cz, O nás / Ročenky).

Další zajímavé a podnětné příspěvky k projednávaným okruhům či nové tematické výzvy přineslo jako obvykle nedělní Fórum členů sněmu.

Představenstvo ČSK sněm seznámilo se svým programovým prohlášením. Komentář k Projektům a úkolům členů představenstva ČSK na funkční období 2021 – 2025 je zveřejněn na předchozí dvoustraně 108 – 109.

Hospodaření Komory

Se zprávou o hospodaření ČSK v r. 2021, kterou členové sněmu obdrželi k prostudování v dostatečném časovém předstihu, sněm seznámil hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč. Informoval o plnění rozpočtu centra ČSK v příjmové a výdajové stránce podle jednotlivých rozpočtových kapitol (podrobné výsledky hospodaření viz www.dent.cz, O nás/Ročenky).

Hospodářský výsledek ČSK včetně OSK po zdanění za rok 2021 činí 4 969 115 Kč.

K hospodaření Komory za uplynulý rok se kladně vyjádřily jak rozpočtový výbor, tak revizní komise ČSK.

Důležité novinky a změny

Sněm po široké diskuzi schválil tyto novinky a změny:

  • Zmírnění dopadu pandemie v systému vzdělávání: řád České stomatologické komory č. 2/2022 ze dne 15. 5. 2022, kterým se upravují opatření ke zmírnění některých dopadů epidemie onemocnění COVID-19 na účastníky systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaného Komorou (USN/2022/05/10).

Nový řád řeší situaci, kdy frekventantům vstupních vzdělávacích programů mohou v důsledku odkladu vzdělávacích akcí nebo stáží v rámci koronavirové krize tzv. propadat dříve absolvované vzdělávací akce. Významnou část let 2020 a 2021 vzdělávací akce ani stáže neprobíhaly, nebo probíhaly jen velmi omezeně. Z tohoto důvodu musela řada účastníků vstupních vzdělávacích programů odkládat přihlášení k profesní zkoušce, protože nemohli absolvovat všechny předepsané vzdělávací akce a stáže. Vzdělávací akce absolvované na začátku vzdělávacího programu jim tak mohou „propadnout“, protože uplynou 3 roky od jejich absolvování.

Nový řád zajišťuje, že účastník vzdělávacího programu si může při podání žádosti o konání profesní zkoušky až do konce roku 2022 započítat všechny vzdělávací akce absolvované od roku 2017. Nový řád nabyl účinnosti zveřejněním na webu Komory, tedy 24. května 2022.

  • Změna podmínek pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího zubního lékaře: s účinností od 16. května 2022 změna přílohy č. 1 usnesení sněmu České stomatologické komory č. USN/2020/12/18 ze dne 12. 12. 2020, kterým byly schváleny podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího zubního lékaře (USN/2022/05/14).

Sněm schválil tyto tři důležité změny podmínek pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího zubního lékaře:

1. upuštění od požadavku na pětiletou souvislou praxi u členů, kteří do Komory vstoupili v letech 2018 až 2020. Obecně platí, že podmínkou pro výkon funkce odborného zástupce je od ledna 2023

a) absolvování vzdělávacího kurzu pro odborné zástupce, a

b) osvědčení PZL nebo alespoň 30 kreditů získaných za 5 let a pětiletá praxe.

Zubní lékaři, kteří vstoupili do Komory v letech 2018 až 2020 (tedy před přijetím těchto pravidel), nemohou podmínku pětileté praxe do konce roku 2022 splnit. Proto bylo přijato přechodné ustanovení, podle kterého nebude pětiletá praxe při posuzování splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce, primáře nebo vedoucího lékaře vyžadována.

Přechodná výjimka se vztahuje jen na zubní lékaře, jimž členství v Komoře vzniklo v letech 2018 až 2020 (tedy před přijetím stávajících pravidel), a to jen po dobu 5 let ode dne vzniku členství. Podají-li žádost o vydání osvědčení o splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce, primáře nebo vedoucího lékaře později, výjimka se na ně vztahovat nebude. Stále platí, že držitel osvědčení PZL praxi prokazovat nemusí (je totiž zahrnuta již v příslušném vzdělávacím programu).

Výjimka se netýká podmínky celoživotního vzdělávání. I zubní lékaři, kteří vstoupili do Komory v letech 2018 až 2020, tak musí při podání žádosti o vydání osvědčení o splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce, primáře nebo vedoucího lékaře prokázat, že absolvovali v posledních 5 letech celoživotní vzdělávání v rozsahu alespoň 30 kreditů. Stále platí, že držitel osvědčení PZL kredity prokazovat nemusí (celoživotní vzdělávání je totiž zahrnuto v příslušném vzdělávacím programu).

2. upuštění od požadavku na pětiletou souvislou praxi též v případech, kdy člen Komory nemohl ze závažných důvodů takovou praxi získat. Závažné důvody bude muset člen Komory prokázat a posuzovat je bude Kancelář Komory. Nejčastěji se bude jednat o případy mateřské či rodičovské dovolené nebo o delší dočasnou pracovní neschopnost ze zdravotních důvodů.

3. zmírnění dopadů disciplinárního opatření na platnost osvědčení o splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce, primáře nebo vedoucího lékaře. Dosud platilo, že platnost osvědčení zaniká uložením kteréhokoliv disciplinárního opatření. Nově bude platnost osvědčení o splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce, primáře nebo vedoucího lékaře zanikat jen v případě disciplinárního opatření uloženého za závažné porušení povinností člena Komory anebo za porušení povinností v souvislosti s výkonem funkce odborného zástupce, primáře nebo vedoucího zubního lékaře.

  • Úprava pravidel pro čerpání z účtu klinik: nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2022 (USN/2022/05/16):

Nově byla upravena možnost čerpat prostředky z účtu klinik na úhradu tzv. publikačních poplatků (article processing charge, publication fee). Podporu mohou získat pracovníci českých klinik, jde-li o článek, který má být zveřejněn v časopisu zařazeném v prvním, druhém nebo třetím kvartilu (Q1, Q2, Q3) Journal Citation Reports (JCR) zpřístupňovaných na platformě Web of Science (WoS). Žadatel musí být prvním autorem nebo korespondujícím autorem (corresponding author, reprint author) článku, uvést v článku svoji afiliaci k vysoké škole a lékařské fakultě v České republice na prvním místě a v článku informovat, že na úhradu publikačního poplatku přispěla Česká stomatologická komora.

Diskuze a debaty se vedly v Kongresovém sále i v kuloárech. Zleva jsou: MUDr. Michaela Čechová Nešporová (OSK Ústí nad Labem), MUDr. Jana Vašáková, Ph.D., (OSK Praha 2), MDDr. Ondřej Šváb (OSK Praha 4).
MUDr. Tomáš Zeman (OSK Vsetín), MUDr. Jan Müller (OSK Ostrava) a člen představenstva ČSK MUDr. Petr Drbal.
Páteční večer patřil prezidentskému welcome drinku. Sobotní večerní program zpestřila kapela The Basketles.
Jedním z nosných témat byl počet zubních lékařů a dostupnost stomatologické péče. MUDr. Richard Klail (OSK Poděbrady), který na snímku vlevo diskutuje s členem představenstva ČSK MUDr. Janem Černým, připravil dvě zajímavé prezentace. Jedna se týkala průzkumu sítě zubních lékařů v poděbradské OSK, zpracovaného na základě častých dotazů regionálního tisku. Druhá shrnovala výsledky ankety, v níž se oblastní komory vyjadřovaly k účelnosti souběhu či naopak oddělení funkcí předsedy OSK a člena sněmu ČSK.
Na snímku vpravo je MDDr. Petr Okenica, který hovořil o síti stomatologických ordinací v OSK Karviná.
Sněm schválil tři důležité změny a novinky týkající se řádů Komory a účtu klinik.

18. 6. 2022

LKS 06/2022

Print: LKS. 2022; 32(6): 110 – 112

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: