LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 79. jednání sněmu ČSK se konalo 5. – 6. listopadu 2022 v Brně. K hlavní obsahové náplni sněmu patřilo schválení rozpočtu ČSK na rok 2023. Velkým tématem byly aktuální změny v úhradách stomatologické péče a otázka dostupnosti zubní péče.

Sněm ČSK zasedl k 79. jednání ve dnech 5. – 6. listopadu 2022 v Brně.

Komora v uplynulém období

Ve zprávě o činnosti za uplynulé období shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., události a akce od předchozího květnového zasedání. Připomněl úspěšné vzdělávací akce pořádané Komorou, zejména květnový Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den v Karlových Varech a mezinárodní kongres Pražské dentální dny 2022. Zrekapituloval jednání ČSK a Zubohradu s Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a dalšími státními institucemi, práci zástupců ČSK v mezinárodních organizacích a postup v plnění úkolů, které si pro toto funkční období stanovilo představenstvo ČSK.

Podrobně se věnoval otázce dostupnosti stomatologické péče v ČR a ve spolupráci s viceprezidentem ČSK MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., představil strategii podpory přijímání pojištěnců do primární péče v oboru zubní lékařství a zvýšení dostupnosti hrazených služeb v oboru zubního lékařství, kterou zpracoval Zubohrad. Zajímavá byla prezentace statistik z Maďarska, Slovenska a Saska, na níž prezident ČSK dokumentoval, že problematiku dostupnosti stomatologické péče intenzivně řeší, stejně jako my, i okolní země.

Dále doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., uvedl, že nový systém úhrad z veřejného zdravotního pojištění, který se realizuje v posledních letech, přinesl v roce 2022 rekordní nárůst prostředků čerpaných na stomatologickou péči – průměrné pololetní úhrady na jednoho stomatologa překonaly 1 milion korun.

Výsledky letošního dohodovacího řízení přinášejí další změny a navýšení úhrad a byly vydány úhradovou vyhláškou pro rok 2023. Jak se však ukázalo, Ministerstvo zdravotnictví bez jakékoli předchozí konzultace se Zubohradem zasáhlo do výsledku dohodovacího řízení a mj. opět zavedlo kód 2. prohlídky (dříve 00902/47). Tato změna sice znamená nárůst cca 300 mil. Kč, o ty však zdravotní pojišťovny sníží plánované navýšení cen protetiky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění (výrobky „I“).

V této souvislosti proběhla na sněmu obšírná diskuze, jejíž závěr je obsažen v usnesení (USN/2022/11/13): Česká stomatologická komora protestuje proti zásahům Ministerstva zdravotnictví do výsledku dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2023 a vyzývá Zájmové a profesní sdružení smluvních poskytovatelů Zubohrad, z. s., aby se jako účastník dohodovacího řízení podle možností domáhalo soudní ochrany proti těmto zásahům.

Podrobné informace k průběhu dohodovacího řízení a ke změnám v úhradách stomatologické péče v roce 2023 poté přednesl viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., ve spolupráci s MUDr. Janem Černým. Přehledný výklad do časopisu LKS je připravován.

Zprávu revizní komise ČSK za uplynulé období přednesla její předsedkyně MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková a zprávu čestné rady ČSK za uplynulé období prezentoval její předseda MUDr. Pavel Chrz.

Zprávy o činnosti ČSK pak detailně doplnili členové představenstva ČSK.

MUDr. Štěpánka Bálková seznámila sněm s přípravami aktivit v rámci Světového dne ústního zdraví 2023 a s úvahou o změnách podmínek udělování a prodlužování Pečeti ČSK.

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., informoval o činnosti vědecké rady ČSK, o opatření představenstva 1/2022 k resekci kořenového hrotu a o práci mezioborové skupiny věnující se problematice dentálních fokusů. Dále prezentoval aktualizaci dotazníkového šetření o dopadech pandemie COVID-19 na členy Komory.

MUDr. Jan Šváb hovořil o velmi úspěšném kongresu PDD 2022 a o přípravách kongresu 2023.

MUDr. Libor Zdařil podal výklad k přípravám na zavedení nového vzdělávacího oboru Diplomovaný asistent zubního lékaře.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., seznámil členy sněmu s postupem příprav na zavedení certifikovaného kurzu rtg pro sestry a informoval o strategii propagace stomatologie.

Připomínáme, že členové ČSK jsou o podrobnostech práce a jednotlivých kroků Komory průběžně informováni na webových stránkách www.dent.cz, na facebooku a v časopisu LKS prostřednictvím zpráv z jednání představenstva, reportáží a dalších stavovských článků.

Rozpočet ČSK na rok 2023

Hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč nejprve informoval o plnění rozpočtu ČSK za období 1 – 9/2022, srovnal ho se stejným obdobím roku 2021 a nastínil prognózu hospodaření do konce letošního roku i výhled do konce volebního období. Poté podrobně seznámil členy sněmu s návrhem rozpočtu ČSK na rok 2023. Rozpočet je, i přes obecně složitou ekonomickou situaci, postaven jako vyrovnaný, a to bez nutnosti navyšovat členské příspěvky. Kladné stanovisko k plnění rozpočtu a k návrhu rozpočtu na příští rok jménem RK ČSK vyjádřil MUDr. Jiří Jandl. Kladné vyjádření zaznělo také od rozpočtového výboru. Sněm ČSK předložený návrh rozpočtu na rok 2023 schválil.

Z dalšího programu sněmu

  • Vzdělávání. Po zevrubné diskuzi a po doporučení legislativního výboru sněm schválil změnu týkající se vzdělávacích programů ČSK.

Praxe ukázala, že některé požadavky u vstupních vzdělávacích programů CHIR, PARO a PEDO jsou příliš přísné a přinášejí problémy především členům a členkám Komory soustavně pečujícím o dítě do 4 let věku. Proto bylo schváleno sjednocení úpravy všech vstupních vzdělávacích programů tak, že doba soustavné péče o dítě do 4 let věku se do lhůt stanovených pro absolvování programu nezapočítává.

Obdobně jsou řešeny nedůvodně přísné podmínky pro absolvování navazujících vzdělávacích programů. Schválena byla možnost přerušit výkon povolání až na dobu odpovídající 1/3 doby platnosti osvědčení PZL (tedy až na rok ze tří let), resp. až na dobu odpovídající 2/5 doby platnosti osvědčení CHIR, PARO a PEDO (tedy až na dva roky z pěti let). Viz USN/2022/11/11.

  • Slučování a rozdělování OSK. Sněm schválil s účinností od 1. 1. 2023 změnu Řádu České stomatologické komory č. 1/2020 ze dne 21. 7. 2020, organizační řád, a změnu řádu České stomatologické komory č. 3/2009, volební řád. Nově jsou obecně formulovány podmínky pro případné sloučení nebo naopak rozdělení stávajících OSK. Viz USN/2022/11/11.
  • Záměr změny volebního řádu. Na sněmu byla zahájena diskuze o formách příštích komorových voleb. Jde zejména o to, aby OSK měly možnost realizovat volby do svých orgánů např. formou urny, jako tomu bylo při volbách v covidovém období. Sněm dal tomuto záměru zelenou a představenstvo ČSK bude nyní pracovat na znění konkrétního návrhu.
  • Diskuze ke zpoplatnění podání žádosti o vydání osvědčení pro odborné zástupce a žádosti o potvrzení členství v ČSK. Návrh podal MUDr. Zdeněk Hrubý (OSK Praha 4). Po zvážení všech souvislostí sněm návrh na zrušení poplatku za tato osvědčení nepřijal. Viz USN/2022/11/06 a USN/2022/11/07.
  • Fórum členů sněmu. V tomto pravidelném nedělním programovém bloku byla diskutována konkrétní problematika oblastních komor a zodpovězeny dotazy členů sněmu. Se svými příspěvky vystoupili MUDr. Kateřina Pražáková (OSK Ostrava), MDDr. Miroslav Šťovíček (OSK Trutnov), MUDr. Vít Hrubecký (OSK Hradec Králové), MUDr. Iva Langerová (OSK Příbram), MUDr. Ondřej Procházka (OSK Olomouc), MUDr. Jan Netolický, Ph.D. (OSK Plzeň).
  • Usnesení sněmu ČSK. Přehled usnesení přijatých na 79. jednání sněmu ČSK je zveřejněn na www.dent.cz (O nás/Jednání sněmu).
Brněnskému rokování České stomatologické komory věnovala velkou pozornost také regionální i celostátní média.
Obsáhlý a podrobný výklad k průběhu dohodovacího řízení a k úhradové vyhlášce na rok 2023 přednesl viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.
V programu sněmu byla řada témat, o nichž bylo třeba před hlasováním přemýšlet. Během dvoudenního zasedání bylo dost prostoru probrat vše s kolegy i v kuloárech.
Velkou diskuzí prošel návrh na zrušení poplatku za žádost o vydání osvědčení pro odborné zástupce a o potvrzení členství v ČSK. Nebylo to jednoduché… Návrh byl nakonec většinou členů sněmu zamítnut. Do debaty významně přispěl také MUDr. Jiří Borovec, přednosta Stomatologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.
V nedělním programu je už tradičně věnován prostor pro Fórum členů sněmu, v němž se projednávají aktuální otázky jednotlivých OSK. MUDr. Kateřina Pražáková (OSK Ostrava) seznámila kolegy s hlavními problémy v ostravském regionu a prezentovala statistiky o počtu zubních lékařů na Ostravsku z různých hledisek.
V nedělní diskuzní části Fórum členů sněmu rovněž vystoupila MUDr. Iva Langerová (OSK Příbram), která informovala o problematice zubní LSPP v oblasti.
MUDr. Ondřej Procházka (OSK Olomouc) hovořil k tématu elektronizace zdravotnictví.
Na fotografii debatují MUDr. Jan Šváb, člen představenstva ČSK, a MUDr. MDDr. Jiří Blahák, Ph.D. (OSK Žďár nad Sázavou).
V sobotu večer si mohli členové sněmu vychutnat vystoupení cimbálové muziky Píšťalenka. Partnerem večerního sobotního programu byla společnost Leasing České spořitelny, a. s.
Každý sněm má i svoji neméně důležitou společenskou stránku. V pátek to byl tradiční prezidentský welcome drink s večeří.
Tato fotografie je poděkováním pracovnicím Kanceláře ČSK, které veškerá jednání spojená se sněmem ČSK připravovaly a organizačně zajišťovaly pod vedením vedoucí Vnitřního oddělení Ing. Jitky Povolné. Zleva jsou Ing. Jitka Povolná, Linda Nálevková, PhDr. Iva Žáková, Iveta Haiserová, Dagmar Hynková a Ludmila Pohanková. Na snímku chybí tisková tajemnice ČSK Mgr. Veronika Dufková a ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková.
Brněnského sněmu využilo ke své prezentaci také několik dentálních firem.

17. 12. 2022

LKS 12/2022

Print: LKS. 2022; 32(12): 208 – 211

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: