LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od června 2021 do února 2022 jsem měla možnost získávat zkušenosti na prestižní Mayo Clinic v Jacksonville, Florida, USA, a to i díky finančnímu příspěvku z Účtu klinik ČSK. Výzkumná stáž byla zaměřena na dva základní projekty.

Pilířový projekt se věnoval stanovení rizikových faktorů a společných charakteristik orálního lichen planus a vulvárního lichen sclerosus. Obě onemocnění se vyskytují s nemalou četností v populaci, avšak soudobá odborná literatura dosud nenabídla studii, která by se věnovala jejich současnému výskytu. V průběhu ledna 2022 byla dokončena odborná publikace s názvem „Examining the coexistence of oral lichen planus and vulvar lichen sclerosus“.

Další projekt je zaměřený na orální projevy nespecifických střevních zánětů (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida). Projekt si klade za cíl stanovit nejčastější orální projevy nespecifických střevních zánětů a blíže určit jejich terapeutické možnosti. V průběhu ledna a února 2022 probíhalo dokončení praktické části výzkumu spočívající ve shromažďování dat o pacientech léčených na Mayo Clinic (Arizona, Jacksonville, Minnesota). Jedním z cílů bylo sestavit stručný popis nejčastějších orálních projevů nespecifických střevních zánětů doplněný o fotografickou dokumentaci z klinické praxe s krátkým popisem terapeutických možností. Uvedený dokument bude sloužit k základní orientaci v problematice a je určen pro specialisty z dalších lékařských oborů. Dalším výstupem je příprava odborného článku s názvem „Oral manifestations of inflammatory bowel diseases“.

Předání tištěného doporučení pacientovi, které poskytuje informace o jeho onemocnění, je jednou z vizitek exkluzivního přístupu Mayo Clinic k pacientům. Dalším z úkolů bylo tedy připravit několik doporučení pro pacienty s diagnózou orálního lichen planus a pro pacienty se současným výskytem orálního a genitálního lichen planus. Oddělení dermatovenerologie Mayo Clinic akceptovalo doporučení pro pacienty po orgánových transplantacích se slizničními komplikacemi v posttransplantačním období a dále doporučení pro pacienty s orálními projevy nespecifických střevních zánětů. Zmíněná doporučení jsem zhotovila pod vedením emeritního profesora dermatologie Roye S. Rogerse III. Doporučení slouží především ke zvýšení informovanosti pacientů, jsou připravena v anglickém jazyce a probíhá jejich překlad do českého jazyka tak, aby mohla sloužit také k edukaci tuzemských pacientů.

Jedním z cílů mé stáže bylo představit naši orální medicínu jako velmi hodnotnou součást české medicíny reprezentovanou brilantními odborníky a dále vytvořit síť expertů, kteří budou diskutovat o terapeutickém plánu pro určitá onemocnění orálních sliznic a budou navzájem sdílet své zkušenosti a názory.

Po dobu stáže jsem nadále figurovala jako poradce při léčbě slizničních onemocnění pro tuzemské kolegy. Možnost řešení nespočtu závažných případů, které se mnou sdíleli čeští kolegové, s několika významnými lékaři z Mayo Clinic přispěla k další intenzifikaci spolupráce mezi českou a zahraniční odbornou scénou.