LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od září 2018 do července 2019 jsem absolvoval roční studijní pobyt na Mayo Clinic v Rochesteru, Minnesota, USA. Studijní pobyt byl součástí mého doktorského studia a také pilotním projektem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové v rámci programu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy“. Je zapotřebí napsat, že LF HK s touto institucí spolupracuje více než dvacet let na jiné odborné bázi. Zejména vzhledem k této dlouhodobé spolupráci naší fakulty s Mayo Clinic jsem se rozhodl pro studijní pobyt právě v této instituci.

Bratři William a Charles Mayo a doktorand Jan Schmidt. Kliniku založila rodina Mayo v roce 1864 a jejími hlavními hesly dodnes jsou: „Potřeby pacienta jsou na prvním místě“ a „Nejlepší zájem pacienta je jediným zájmem, který je třeba vzít v úvahu“. I díky tomuto přístupu byla Mayo Clinic opakovaně vyhlášena nejlepší nemocnicí v USA, což platí i dnes.

Mým úmyslem bylo naučit se laboratorním metodám, kterými bych mohl následně obohatit náš výzkum, neboť jsem v současné době studentem doktorského studijního programu Stomatologie na LF HK. Ve výzkumné skupině doc. Jakuba Suchánka se věnuji kmenovým buňkám získávaným ze zubní dřeně. Během tohoto studia jsem si uvědomil, že moje snahy o skloubení klinické praxe, výuky a základního výzkumu si do jisté míry konkurují a vědeckou práci limitují. Uvítal jsem proto nabídku absolvovat 2. ročník svého studia na vybraném zahraničním výzkumném pracovišti.

S žádostí o spolupráci jsem proto oslovil pracoviště The Microscopy and Cell Analysis Core vedené prof. Salisburym. Po několika videokonferencích jsme se dohodli na podmínkách stáže a na tématu výzkumného projektu. Vzhledem k relativně omezenému času, který jsem mohl v USA strávit, bylo nutné rozdělit můj výzkumný projekt do tří etap. První etapa obnášela teoretickou přípravu ještě v ČR, během níž jsem se šest měsíců před odletem seznamoval s literaturou, kterou mi při pravidelném kontaktu na dálku zadávali ke studiu moji budoucí mentoři. Druhá etapa, která započala po mém příletu, byl intenzivní výzkumný trénink, během něhož jsem na Mayo Clinic navštěvoval jednotlivá výzkumná pracoviště a učil se potřebným dovednostem. Ve třetí etapě mi byl přidělen samostatný výzkumný projekt, za jehož realizaci a výstupy jsem byl odpovědný.

Mým původním záměrem bylo naučit se ovládat zejména průtokovou cytometrii a barvení tkání pro různá histologická vyšetření. Avšak to, co mi školicí pracoviště nabídlo, vysoce předčilo veškerá má očekávání. Měl jsem nejen možnost pracovat s nejmodernějšími průtokovými cytometry a naučit se základním histologickým a posléze i fluorescenčním barvením vzorků pro mikroskopii, nýbrž i možnost naučit se izolovat proteiny, nukleové kyseliny či rutinně využívat metodu qPCR. Absolvoval jsem kurzy práce s laboratorními zvířaty a kurzy statistiky. Prováděl jsem vyšetření zvířat magnetickou rezonancí a tzv. funkčními testy.

Osvojil jsem si i práci s elektronovým mikroskopem JEOL 1400+, která byla klíčová pro můj následný výzkumný projekt. V jeho rámci jsem se věnoval vlivu nové molekuly, která byla vyvinuta v Department of Molecular Pharmacology and Experimental Therapeutics pod vedením prof. Trushiny, na určité buňky, tkáně a zvířecí modely. Tato práce byla nesmírně zajímavá nejen svým obsahem, ale i rozsahem a organizací, neboť experimenty probíhaly na stovkách laboratorních zvířat. Výstupy projektu byly hodnoceny velmi pozitivně (podrobnější informace nelze vzhledem k navazujícímu výzkumu sdělit).

Pobyt v Rochesteru byl zajímavý i po jiných stránkách. V zimě na přelomu let 2018 – 2019 zasáhly Minnesotu blizardy, při kterých klesla teplota až na -50 °C, a cesta do práce v závějích a v osmi vrstvách oblečení byla adrenalinovým zážitkem. V roce 2018 navštívil Rochester současný prezident USA Donald Trump, jehož projev jsem měl možnost sledovat z druhé řady auditoria. Díky ubytování ve studentské ubytovně, v níž byli studenti z mnoha koutů světa, jsem během prvních pár týdnů ochutnal kuchyně všech světadílů.

Po osobní stránce si velmi cením toho, jakým způsobem se ke mně moji mentoři a kolegové chovali a s jakou ochotou a přívětivostí mě mezi sebe přijali. Byl jsem velice rád, když část z nich následně využila moji nabídku navštívit naši republiku. V listopadu loňského roku jsem tak měl možnost ukázat Prahu a její okolí prof. Salisburymu a prof. Trushině s rodinou. V prosinci téhož roku k nám zavítal také můj kolega a spolupracovník dr. Flannery z Department of Molecular Pharmacology and Experimental Therapeutics. Neskromně doufám, že se nám podaří uskutečnit i další plánovaná setkání.

Studijní pobyt na Mayo Clinic byl pro mě z pracovního i osobního hlediska velmi přínosný. Naše výzkumná spolupráce pokračuje, stejně jako osobní kontakty, které jsem v Rochesteru navázal.

Zima 2018 – 2019 v Minnesotě: -50 °C.
Elektronový mikroskop JEOL 1400+, klíčový pro výzkumný projekt.

17. 10. 2020

LKS 10/2020

Print: LKS. 2020; 30(10): S144 – S145

Autor:

Fotografie

  • Jan Schmidt

Rubrika:

Téma: