LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V českém zubním lékařství se v několika posledních letech objevilo jen několik málo původních monografií. O to překvapivější je, že nově publikovaná monografie od MUDr. Evy Míšové, Ph.D., MBA, se zabývá tématem kazu raného dětství a plynule tak navazuje a dále rozvíjí recentní monografii doc. MUDr. Vlasty Merglové, CSc., „Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku“ z edice ČSK (v roce 2020 proveden dotisk). Společně s nedávným druhým vydáním „Kompendia stomatologie II“ doc. MDDr. MUDr. Jiřího Šedého, Ph.D., MBA, kde byla mimo jiné významně aktualizována a doplněna kapitola týkající se dětské stomatologie, to ukazuje, že téma dětského kazu je v našem písemnictví vnímáno jako vysoce aktuální a významné.

Kniha se zabývá kazem raného dětství. Stavem, kterému je možné předcházet, ale v současné rychlé a uspěchané době je jeho incidence vyšší, než by bylo záhodno. To je pravděpodobně i důvodem, proč se objevuje nová monografie na toto palčivé téma. Monografie je přehledně rozdělena do osmi kapitol, poslední kapitola je věnována prezentaci výsledků disertační práce autorky. Kniha nás postupně provádí všemi aspekty nutnými k co nejlepšímu pochopení problematiky kazu raného dětství.

V prvních několika kapitolách jsou rozebrány teoretické základy nutné k pochopení kazu raného dětství – počínaje histogenezí zubních tkání, odlišností od stálých zubů, významem dočasných zubů a přes etiologické faktory hrající roli při vzniku kazu raného dětství až po prevenci vzniku. Těmto informacím je věnována podstatná část monografie a reflektuje důraz na prevenci a zamezení vzniku kazu raného dětství.

Nicméně nejrozsáhlejší kapitola se věnuje možnostem terapie, a to počínaje interceptivními postupy až po možnosti endodontického a protetického ošetření. Najdeme zde postupy, které se v rámci české literatury často nezmiňují, nebo jsou zmíněny poprvé, a to ať už se jedná o techniky nerestorativní (aplikace SDF – silver diamine fluoride), restorativní (technika dle Hallové s aplikací prefabrikovaných korunek s minimální exkavací kariézních hmot), nebo výkony z oblasti endodoncie (pulpotomie).

Častým problémem v rámci terapie je nespolupráce pacienta. V rámci této monografie jsou zmíněny a rozebrány možnosti premedikace, sedace a celkové anestezie. Je velká škoda, že této kapitole nepředchází kapitola ohledně komunikace a spolupráce s dětským pacientem, která by pomohla lépe zhodnotit nutnost premedikace, případně až celkové anestezie.

Relativně krátkou, ale rozhodně ne nepodstatnou kapitolou jsou dopady předčasné ztráty dočasných zubů na vývoj chrupu, která je velmi důležitá pro uvědomění si následků ztráty dočasných zubů v různém věku, čímž nám usnadňuje volbu terapie.

Poslední kapitolou je shrnutí výsledků výzkumu disertační práce, která potěší každého akademicky orientovaného zubního lékaře, ale i pro praktického zubního lékaře mohou být závěry disertační práce přínosné a inspirativní.

Autorce se podařilo vytvořit ucelenou monografii, která vystihuje jednotlivé aspekty kazu raného dětství. Každá kapitola funguje jako samostatný oddíl, který avšak obsahově i logicky navazuje na ostatní kapitoly. Kniha je bohatě protkána kvalitní fotografickou dokumentací. Publikace je neocenitelným zdrojem informací zvláště pro studenty zubního lékařství, ale i zkušený praktik v ní může najít postupy, jež mu usnadní ošetření dětských pacientů s kazem raného dětství.

23. 7. 2022

LKS 07-08/2022

Print: LKS. 2022; 32(7 – 8): 136

Autor:

Rubrika:

Téma: