LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Více než dvanáct set hostů přijalo pozvání České stomatologické komory, aby společně oslavili letošní 25. výročí založení stavovské organizace zubních lékařů. Společenský večer k jubileu Komory se uskutečnil v pátek 16. září 2016 v historickém Obecním domě v rámci mezinárodního kongresu Pražské dentální dny. Celý večer se nesl ve slavnostní a příjemně přátelské atmosféře, s velkým uznáním k jeho společenské úrovni.

Zahájení Společenského večera probíhalo ve Smetanově síni Obecního domu, která patří k těm nejkrásnějším místům, kde se sejít k mimořádným okamžikům. Projev k 25. výročí založení ČSK přednesl prezident Komory MUDr. Pavel Chrz. Slavnostní atmosféru dokreslila hudba v podání orchestru Golden Big Band Prague.

Moderátor Mgr. Jan Kovařík ve zcela zaplněné Smetanově síni přivítal všechny hosty a zvláště pak ty nejvzácnější – zubní lékařky a lékaře, jimž tento večer především patřil. Spolu s nimi přišli prožít slavnostní chvíle Komory prezidentka ERO-FDI dr. Anna Lella, zástupci reprezentující kolegy ze Slovenska, Polska a Saska. Mezi milými hosty dále byli například prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba, viceprezident ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., zástupce Koalice soukromých lékařů MUDr. Zorjan Jojko a reprezentanti Univerzity Karlovy a její 1. lékařské fakulty.

Slavnostní řeč k 25. výročí České stomatologické komory, která byla ze zákona zřízena 21. září 1991, přednesl prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz. Nemohl začít jinak než připomínkou hektické doby, která vzniku ČSK předcházela: „Když jsme na přelomu let 1989 a 1990 sedávali nejprve v motolské nemocnici a později v místnosti bez oken v našem prvním sídle v Revoluční ulici, měli jsme jen mlhavé představy, co nás, zubní lékaře, v budoucnosti čeká. Jedno ale věděla ta skupinka nadšenců, kterou dal dohromady MUDr. Jiří Pekárek, zcela jistě. Věděli jsme, že nejbližší budoucnost našeho oboru přinese obrovské změny, a měli jsme chuť a sílu tyto změny iniciovat a ovlivňovat v zájmu nás všech.“

Dále dr. Pavel Chrz připomenul klíčová období a okamžiky, které zásadně ovlivnily charakter Komory i profesní život všech jejích členů – budování Komory jako servisní organizace pro zubní lékaře, rozvoj časopisu LKS od cyklostylovaného bulletinu po recenzované periodikum, tvorbu systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů, podporu privatizace praxí a nikdy nekončící doslova každodenní prosazování přijatelných podmínek pro provoz zubních ordinací, vybojování „Ceníku“ v r. 1997, který umožnil vyřazení části stomatologických výkonů z veřejného zdravotního pojištění, zapojení ČSK do všech respektovaných mezinárodních stomatologických organizací, neutuchající osvětovou kampaň vůči české veřejnosti atd.

To, čeho Komora za dobu své existence dosáhla, je společným dílem všech, kteří k němu jakkoli přispěli. Dr. Pavel Chrz uznání vyjádřil těmito slovy: „Po pětadvaceti letech usilovné práce je ale namístě zejména poděkovat. Děkuji všem kolegyním a kolegům, bez jejichž dobrovolné práce v orgánech Komory na všech úrovních bychom nikdy nedokázali vybudovat Komoru otevřenou, demokratickou a samosprávně řízenou. Děkuji i všem zubním lékařům, kteří jsou členy Komory ze zákona a kteří, věřím, že s vědomím užitečnosti a prospěšnosti takového stavu, jsou také těmi, kdo činnost Komory financují. A děkuji konečně i všem zaměstnancům, pro které se povětšinou stala práce v Komoře jejich profesionálním posláním a vykonávají ji s maximálním nasazením. Děkuji také všem organizacím, komorám, úřadům i institucím, se kterými jsme v uplynulých letech komunikovali a spolupracovali. Jejich výčet by byl příliš dlouhý, a tak se omezím na konstatování, že i díky této spolupráci je dnes Komora respektovanou organizací, jejíž názor je vnímán jako názor českých zubních lékařů.“

Neformální část večera pokračovala v reprezentačních prostorách Obecního domu, které mnozí – dle jejich slov – měli možnost navštívit vůbec poprvé. Bylo zde připraveno malé občerstvení i taneční parket a hosté si vše příjemně užívali do pozdních nočních hodin.

K jubileu přijeli Komoře blahopřát reprezentanti několika evropských dentálních asociací. V popředí snímku ze zaplněné Smetanovy síně jsou zástupci Saské komory zubních lékařů – prezident dr. Mathias Wunsch (třetí zleva) a viceprezident dr. Peter Lorenz (druhý zleva). Jejich jménem na pódiu česky hovořil dr. Hans-Rainer Fischer (první zleva). Jako dar věnovali saští kolegové naší Komoře originální obraz.
ČSK je aktivním členem všech respektovaných mezinárodních stomatologických organizací. Její přínos na tomto poli ocenila prezidentka ERO-FDI dr. Anna Lella (vpravo) a zároveň tlumočila pozdrav od zubních lékařů z polské komory. Obraz, který z jejích rukou převzal prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz (vlevo), bude – spolu s dalšími – zdobit prostory Apolenky. Večerem provázel moderátor Mgr. Jan Kovařík (uprostřed).
Akustika Smetanovy síně vynikla při vystoupeních swingového a jazzového zpěváka Jana Smigmatora, zpěvačky Dashi a saxofonistky Markéty Smejkalové. V neformální části večera si mohli hosté vychutnat melodie v podání Swinging Q a Pražského hradčanského orchestru.
Blahopřání Komoře zaznělo rovněž z úst zástupců Slovenské komory zubních lékařů (SKZL). Obraz, který zůstane připomínkou úzkých pracovních a vždy přátelských vztahů mezi českými a slovenskými zubními lékaři, předali prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík (u mikrofonu) a viceprezidenti MUDr. Jozef Hudec (vlevo) a MUDr. Matúš Ursíny (uprostřed). Slavnostního večera se zúčastnili také exprezident SKZL MUDr. Ján Gašič a ředitelka sekretariátu SKZL Mgr. Ingrid Hebertová, MPH.
Krakovská regionální komora udělila ČSK ku příležitosti jejího 25. výročí založení pamětní Sošku Macieje Leona Jakubowského. Spolu s obrazem Krakova ji ve Smetanově síni předal dr. Robert Stępień. Členy krakovské delegace dále byli dr. Lucyna Peszko, dr. Grażyna Rusek a Piotr Cebulski.

17. 10. 2016

LKS 10/2016

Print: LKS. 2016; 26(10): 208 – 209

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: