LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření mezi členy Komory, jehož cílem bylo zjistit dopady již rok trvající pandemie koronaviru SARS-CoV-2 na ordinace českých zubních lékařů.

Komentář prezidenta Komory

Jak píšu v úvodníku tohoto čísla na str. 75, stomatologie „dostala“ pandemií COVID-19 v roce 2020 ekonomický úder. Minimálně bych ho kvalifikovaně odhadoval ve výši 10 % obratu, ke třem miliardám korun.

Z následujícího materiálu, který vznikl z iniciativy Mgr. Elišky Waldové (Wald Pharmaceuticals, s. r. o.), za asistence mé a MUDr. Štěpánky Bálkové, členky představenstva ČSK, jasně vyplývá, že průměr v tomto případě není to přesné číslo.

Jsou praxe, které vydělaly stejně (při tomto šetření jsme to nezjišťovali, ale z anekdotických informací vím, že někde pracovali i „nad plán“ – typicky pohotovostně laděné stomatochirurgie), a jsou praxe stále zavřené nebo s minimálním obratem.

Jakkoli následující data nejsou přesnou studií, pomáhají nám zjišťovat, co se stalo, a také argumentovat zdravotním pojišťovnám a státu. Škody máme díky rychlé reakci ČSK jedny z nejmenších v Evropské unii, ale to nám miliardy, o které jsme přišli, nevrátí.

Zubohrad se snaží získat pro lékaře spolupracující se zdravotními pojišťovnami maximum možného. Budeme ale muset také přemýšlet, jak v dalším období propagovat stomatologii, a třeba i jak více do systému úhrad zapojit praxe, které by chtěly doplnit „přímé platby“ dalším zdrojem financí.

Říká se, že krize je příležitost ke změnám. Popravdě nám ani nic jiného nezbývá. Neumíme „přidat“ dny a dohnat ztráty jako třeba průmysl větší výrobou. Musíme zvýšit efektivitu, tedy příjem na jednotku času a nákladů.

Držte se!

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

prezident ČSK

Statistický dotazník

Dotazník byl připraven při příležitosti Světového dne ústního zdraví 2021.

  • Záměr dotazníkového šetření: Explorace zkušeností a názorů mezi členy ČSK týkajících se výkonu jejich praxí v období uplynulých 12 měsíců (období charakterizované probíhající pandemií COVID-19).
  • Forma dotazníku a sběr dat: 7 otázek (6 uzavřených a 1 otevřená); anonymní elektronický dotazník Surveymonkey; odkaz na dotazník přístupný na mobilu, počítači, tabletu.
  • Způsob distribuce dotazníku: Způsob distribuce dotazníku – odkaz na dotazník byl zasílán e-mailem členům ČSK, první e-mail byl zaslán 24. 2. 2021 a druhý 8. 3. 2021. Respondenti mohli dotazník vyplnit v období od 24. 2. do 9. 3. 2021.
  • Forma otázek: Otázky č. 1 až 6 byly uzavřené (respondentovi byly předloženy varianty odpovědi); otázka č. 7 byla otevřená (respondentovi nebyly předloženy žádné varianty odpovědí a respondent zapsal jejich úplné znění bez omezení).
  • Respondenti: dotazníkového šetření se zúčastnilo 3676 členů Komory.
  • Prezentace výsledků: Tisková konference k výsledkům dotazníkového šetření je plánována na 22. 4. 2021.

Poděkování:

ČSK děkuje všem členům, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, a tím poskytli informace důležité pro další strategii Komory.


Otázka č. 1:

Prosíme o zhodnocení vlivu pandemie na vaši otvírací dobu (jaro 2020)

Komentář k výsledkům: Více než 90 % respondentů uvádí, že v jarním období roku 2020 měli otevřenou ordinaci. Část z nich (23 %) měla otevřeno pouze pro naléhavé a akutní případy. Téměř polovina respondentů ovšem zaznamenala úbytek pacientů.

  • Otevřeno, ale měli jsme méně pacientů (49 %)
  • Otevřeno stejně jako před pandemií (24 %)
  • Otevřeno pouze pro naléhavé a akutní případy (23 %)
  • Zavřeno (4 %)

Otázka č. 2:

Měla pandemie stejný vliv na provoz ordinace i na podzim 2020 až do současnosti?

Komentář k výsledkům: Téměř všichni respondenti uvádějí, že měli na podzim otevřeno stejně jako před pandemií. Z toho 35,5 % respondentů uvedlo, že měli na podzim 2020 stále méně pacientů.

  • Otevřeno stejně jako před pandemií (63 %)
  • Otevřeno, ale měli jsme méně pacientů (35,5 %)
  • Otevřeno pouze pro naléhavé a akutní případy (1 %)
  • Zavřeno (0,5 %)

Otázka č. 3:

Pokud jste měli během pandemie zavřenou ordinaci, uveďte, prosím, důvod (možno více odpovědí)

Komentář k výsledkům: Pokud měly ordinace během probíhající pandemie na nějakou omezenou dobu zavřeno, uvádějí, že hlavním důvodem bylo:

  • Nedostatek ochranných pomůcek (970 respondentů)
  • Onemocnění COVID-19 v týmu (471 respondentů)
  • Strach z nákazy (461 respondentů)
  • Karanténa (394 respondentů)

Otázka č. 4:

Pokud jste měli nebo máte zcela uzavřenou ordinaci během pandemie, tedy i bez poskytování akutní péče, můžete, prosím, udat časový rozsah?

Komentář k výsledkům: Kolem 40 % z celkového počtu respondentů muselo na nějakou omezenou dobu uzavřít ordinaci z důvodů uvedených v otázce č. 3. Z těchto respondentů většina (62 %) pouze na týden až 14 dnů. 26 % respondentů, kteří měli zavřeno, uvádějí, že byli uzavřeni 14 dnů až 1 měsíc. Pouze 12 % ze zavřených ordinací uvádí, že uzavření trvalo déle než 1 měsíc.


Otázka č. 5:

Odhadněte, prosím, nebo zjistěte pomocí svých ordinačních SW, o kolik se snížil zájem pacientů během celé pandemie o preventivní péči

 

  • o 10 % méně než obyčejně (1498 respondentů)
  • o 10 – 25 % méně než obyčejně (1155 respondentů)
  • o 26 – 50 % méně než obyčejně (474 respondentů)
  • o 51 – 75 % méně než obyčejně (72 respondentů)
  • o 76 – 100 % méně než obyčejně (20 respondentů)

Otázka č. 6:

Srovnejte, prosím, období pandemie s obdobím před pandemií a uveďte, jaký pozorujete vliv na stav dutiny ústní u pacientů

Komentář k výsledkům: 80 % respondentů uvádí, že nepozorují rozdíl ve stavu dutiny ústní u pacientů. 18 % respondentů uvádí, že pacienti pečují o svůj chrup méně než v období před pandemií. Celkově dochází na preventivní péči méně pacientů, jak je zřejmé z předchozích odpovědí, reálný stav péče o chrup může být tedy výrazně horší.

  • Nepozoruji rozdíl (80 %)
  • Pečují o svůj chrup méně (18 %)
  • Pečují o svůj chrup lépe (2 %)

Otázka č. 7:

Uveďte, prosím, co pro vás ve výkonu stomatologie představovalo v uplynulém roce největší obtíž

Nejčastější potíže, které respondenti považují za největší obtíž za uplynulých 12 měsíců

  1. Obavy o bezpečnost personálu a pacientů, potíže s dodržením přísných hygienických opatření v ordinaci
  2. Těžkosti s administrativou, reorganizací, přeobjednáváním z důvodů nemocnosti a karantén pacientů a souhrnně krizovým provozem po celý rok, nejen na jaře
  3. Nedostatek ochranných pomůcek a problémy se zajištěním pomůcek
  4. Ztížená práce v ochranných pomůckách

Komentář k výsledkům: Otázka byla otevřená (respondentovi nebyly předloženy žádné varianty odpovědí a respondent zapsal jejich úplné znění bez omezení). Způsob zpracování otevřených odpovědí v otázce č. 7: podle významového obsahu odpovědi byla každá odpověď zařazena do jedné z 38 zobecňujících kategorií. Kategorie byly vytvořeny analýzou jednotlivých odpovědí (např. odpovědi „strach ze splácení úvěru“ nebo „pokles příjmů“ byly zařazeny do kategorie „Finanční nejistota... “). Odpovědi, které se neopakovaly (např. „bolavé rameno“ se vyskytlo 2x), byly zahrnuty do kategorie „Různé“. Odpovědi, které nešlo vyhodnotit, protože neměly obsah nebo byl obsah nesrozumitelný, byly zahrnuty do kategorie „Neuvedl/neví/formulace neumožňuje roztřídit“. Pro zjednodušení byly související kategorie nadále sjednoceny a zobecněny. V této tabulce jsou uvedeny čtyři nejčastější odpovědi.