LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V současné době se v některých lokalitách České republiky vyskytl problém s částečnou nedostupností ortodontické péče. Příčinou není zásadní nedostatek ortodontistů, jejichž počet a efektivita práce naopak neustále roste, ale spíše dva jiné faktory.

Jedním z nich je populační křivka. Silné ročníky jsou nyní ve věku, kdy končí základní školu a nastupují na střední školu. A jako se nyní nedostává míst pro studenty na středních školách, stejně tak tyto silné ročníky jsou ty, u nichž je ideální věk k ortodontické léčbě. Proto pociťujeme zvýšenou poptávku po ortodontické péči. A obdobně jako nebudeme narychlo stavět školy a vychovávat nezkušené učitele, tak nebudeme urychlovat a degradovat kvalitně nastavený systém vzdělávání ortodontistů, neboť přicházející slabší populační ročníky problém částečně vyřeší.

Druhým faktorem je neustále rostoucí poptávka a zájem o ortodontickou terapii. Nicméně velká část anomálií, které se k ortodontistovi dostanou, je takového charakteru, že bez problému snese odklad.

Řešením tohoto tlaku na ortodontické praxe je, aby praktičtí zubní lékaři správně diagnostikovali ortodontickou anomálii a následně pacienta racionálně odeslali na ortodoncii v souladu se stupněm závažnosti a vhodným věkem. Ideálně by každý zubní lékař měl úzce spolupracovat s ortodontistou a na delegování pacientů by se měli spolu domlouvat. Zubní lékař by měl zhodnotit anomálii ve vztahu k vývojovému stadiu chrupu a v indikovaných případech aktivně kontaktovat ortodontistu, aby se spolu domluvili na urgentnosti léčby. Pouze takto koordinovaný přístup je racionální, neboť umožní přednostně poskytnout péči pacientům, jejichž vada je v určitém vývojovém stadiu snadno řešitelná a v pozdějším vývojovém stadiu zabere více času a prostředků.

S tímto LKS č. 3/2024 je rozesílán leták s tabulkou „Kdy (ne)odeslat na ortodoncii“, která byla vytvořena jako pomůcka zubního lékaře pro snadnější orientaci v urgentnosti léčby ortodontických vad.

Ortodontické anomálie jsme rozdělili do tří kategorií podle závažnosti:

1. Kategorie s neodkladnou terapií: Tuto kategorii tvoří vady, které vyžadují neodkladnou terapii. Neodkladné v pojetí ortodoncie znamená v řádu nejbližších měsíců. Pokud praktický zubní lékař diagnostikuje takovou ortodontickou anomálii, měl by aktivně (telefonicky, e-mailem...) kontaktovat spolupracujícího ortodontistu, vysvětlit situaci a domluvit se na co nejrychlejším přijetí pacienta k ortodontickému vyšetření ideálně během 2 – 3 měsíců.

2. Kategorie vyžadující terapii: Sem spadají vady, které je vhodné řešit v daném vývojovém období. Po diagnostice by praktický zubní lékař měl znovu navázat kontakt se svým ortodontistou a domluvit konzultaci pro pacienta. V tomto případě není naléhavost tak vysoká, a postačí půl roku až rok, než se pacient dostaví na ortodontické vyšetření.

3. Kategorie odkladné terapie: Patří sem vady, u kterých je terapie vhodná, ale lze ji odložit. V tomto případě není nutné, aby praktický zubní lékař volal ortodontistovi. Stačí, když napíše žádanku a nechá nalezení ortodontisty na pacientovi.

V kontextu vývoje lze chrup rozdělit do několika etap: dočasný chrup, časně smíšený chrup, pozdně smíšený chrup, časně stálý chrup, pozdně stálý chrup.

Dočasný chrup

V období dočasného chrupu obvykle nedoporučujeme odesílat pacienty k ortodontickému vyšetření, s výjimkou případů s rozštěpem nebo závažnými syndromovými anomáliemi.

Vady, s nimiž se můžeme setkat v dočasném chrupu, jsou nejčastěji vady skusu. Před zahájením léčby těchto vad je vždy třeba vzít v úvahu stupeň vývojové zralosti a spolupráce dítěte. Není třeba traumatizovat dítě ortodontickou léčbou, pokud k tomu není zralé, většina běžných vad v dočasném chrupu se dá řešit i na začátku smíšeného chrupu. Často jsou skusové vady v dočasném chrupu způsobeny zlozvykem. Pak je vhodné pokusit se zlozvyk odstranit.

Časně smíšený chrup

Období smíšeného chrupu rozdělujeme na dvě fáze: časně smíšený chrup a pozdně smíšený chrup. Mezi těmito fázemi bývá pauza ve výměně zubů cca 1 – 2 roky.

Časně smíšený chrup zahrnuje erupci prvních stálých molárů a výměnu řezáků. Takže i ortodontická terapie se soustředí na prořezání a správné zařazení těchto zubů.

Vady 1. kategorie jsou především retence a obrácený skus. Je nutné sledovat symetrickou erupci a při podezření na problém zhotovit OPG a zjistit příčinu. Pokud řezáky prořežou do obráceného skusu, je vhodná ortodontická konzultace ihned. Dále je vhodná ortodontická konzultace při předčasné kariézní destrukci prvních stálých molárů.

Mezi vady 2. kategorie patří vertikálně otevřený skus, zkřížený skus, extrémně zvětšený incizální schůdek, kdy hrozí úraz řezáků a výrazné stěsnání, když v zubním oblouku chybí cca 10 mm místa.

Ostatní vady patří do 3. kategorie nebo se v tomto období neřeší.

Pozdně smíšený chrup

Je to období výměny špičáků a dočasných molárů za premoláry a erupce stálých druhých molárů, dochází k ní po 1 – 2leté přestávce ve vývoji dentice. Podstatné je, že v tomto období dítě přichází do puberty a zintenzivňuje se růst čelistí (pubertální růstový spurt). Toto je pro ortodontistu důležité období, protože u některých vad využívá růst k snadnější a rychlejší terapii, naopak u jiných vad je třeba být opatrný, protože nevhodný zásah v době intenzivního růstu může ortodontickou vadu výrazně zhoršit.

Jako urgentní vady 1. kategorie v tomto období označujeme retence špičáků, premolárů a samozřejmě dříve nediagnostikované retence řezáků a prvních molárů. Také úrazy řezáků, kdy hrozí ztráta, je vhodné co nejdříve konzultovat s ortodontistou a je možné zvažovat autotransplantace.

Ve 2. kategorii jsou vady spojené s II. třídou (distookluzí). Protruzní vady, hluboký skus, převislý skus. Období růstového spurtu je ideální pro řešení těchto vad, protože intenzivní růst čelistí může významně pomoci v řešení II. třídy. Naopak u vertikálně otevřeného skusu a III. třídy jsme často se zahájením ortodontické léčby opatrní, protože by ortodontická léčba mohla narušit dentoalveolární kompenzační mechanismus a přispět ke zhoršení vady.

Ageneze zubů se většinou ve smíšeném chrupu neřeší, stejně jako střední a mírné stěsnání, a patří do 3. kategorie.

Časně stálý chrup

Poslední fází vývoje chrupu je chrup stálý. Opět ho rozdělujeme na časně stálý a pozdně stálý chrup.

V případě časně stálého chrupu se jedná o pacienty přibližně mezi 12 – 16 lety věku, kteří jsou stále v aktivním růstu. Sagitální růst je zpočátku výrazný a postupně se zpomaluje, ale vertikální růst alveolů a erupce zubů stále pokračuje.

V 1. kategorii jsou opět retence zubů. V 2. kategorii je léčba II. třídy, neboť stále pokračuje intenzivní sagitální růst čelistí. Zároveň pokračuje vertikální růst alveolárních výběžků, což je výhodné k řešení hlubokého skusu. Začínáme terapii u ageneze zubů, pokud chceme mezeru po agenetickém zubu uzavírat, nebo zvažujeme autotransplantaci zubu. Pro úspěšnost autotransplantace je velmi důležitý správný výběr zubu ve vhodném stadiu vývoje, proto je velmi důležité autotransplantaci zubu včas naplánovat. Otevřený, zkřížený a obrácený skus se s postupujícím věkem stávají méně naléhavou ortodontickou anomálií. U pacienta již proběhl maximální transverzální růst a zásahy do vývoje, které jsou vhodné v dřívějších stadiích, již nyní ztrácejí na efektivitě a škody, které vada mohla způsobit, již nastaly.

Stěsnání v I. třídě dle Anglea je estetickým problémem nevyžadujícím okamžitou péči.

Pozdně stálý chrup

Pozdně stálý chrup nacházíme u pacienta, u kterého jsou již eruptovány všechny zuby a pacient je již po růstu.

Mezi stavy vyžadující terapii řadíme přetrvávající retenci, skeletální anomálie, které budou řešeny ortognátní operací, preprotetickou přípravu. V pozdně stálém chrupu ale už není žádná ortodontická anomálie, která by potřebovala neodkladné zahájení terapie, jediný limit je spoluúčast v úhradě pojišťovnou. Pojišťovna se podílí na léčbě ortodontických pacientů jen do 22 let.

Podrobnější vysvětlení k tabulce a zmíněným ortodontickým vadám vysvětluje přednáška, kterou najdete na adrese:

https://moodle.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=632#section-0.

Součástí letáku s tabulkou je QR kód, přes který se na webovou stránku k přednášce také dostanete.

Vzájemná součinnost praktických zubních lékařů a ortodontistů je důležitá pro úspěšné poskytování optimální ortodontické péče. Udržování otevřené komunikace a správná diagnostika jsou základními kameny, které nám umožňují společně dosáhnout kvalitních výsledků a pacientům zajistí maximální péči.

S tímto LKS č. 3/2024 je rozesílán leták s tabulkou „Kdy (ne)odeslat na ortodoncii“.

Ke stažení na adrese: