LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. MUDr. Eva Kovaľová se celoživotně věnuje ve svých publikacích parodontopatiím a výuce orální hygieny. I její další autorský počin proto navazuje na již dříve vydané svazky (Parodontologie I-III a Orální hygiena I-VIII). Celé dílo autorky rozdělily do dvou celků.

Klasifikace stavu orálních tkání. Tato část publikace je rozdělena přehledně do devíti kapitol. První kapitola se zabývá klasifikací stavu podle extraorálního vyšetření. Autorka zmiňuje jednotlivé aspekty pro klasifikaci, jako je symetrie obličeje a možné příčiny asymetrie, typy okluze, onemocnění TMK či ortodontické anomálie. Další oddíl si dává za cíl didakticky rozdělit rizika ošetření pacienta podle stavu celkového a orálního zdraví. Zde je zmiňována nejen zdravotní anamnéza a rodinná anamnéza, ale i riziko bakteriemie při zubním ošetření. Klasifikace stavu tvrdých zubních tkání zmiňuje mikrobiální a nemikrobiální faktory a jejich rozsah. V rámci nemikrobiálního poškození se kapitola zabývá klínovitými defekty, abrazí, atricí, frakturami klinických korunek zubů nebo erozemi. Je hodnoceno nejen klinické zubní vyšetření, ale i rentgenologické, a také to, zda je onemocnění aktivní či inaktivní. Klasifikace poškození parodontu opět popisuje vliv bakteriálních a nebakteriálních faktorů na závěsný aparát v okolí zubu stejně jako jejich vliv na tkáně v okolí implantátu, tj. v periimplantační oblasti. Klasifikace stavu orálních sliznic a bakteriálního rizika velmi přehledně definuje výši rizika v závislosti na přítomnosti různých patogenů. Je hodnocena nejen kvalitativní přítomnost patogenu, ale i jeho patogenita a bakteriální komplex. Podle získaných výsledků pak lze rozlišit bakteriální profil pacienta na vysoký, střední a nízký. Kapitola věnovaná typu genetického rizika řeší geny IL1A, IL1B a IL1RN a možné genotypy a jejich vliv na teoretické riziko vzniku parodontitidy. Poslední oddíl řeší klasifikaci pacienta podle příčiny a fáze aktivity onemocnění. Výsledkem je rozdělení na kariologického či parodontologického pacienta s různou fází aktivity onemocnění bakteriálního či nebakteriálního původu.

Extraorální vyšetření. V této části jsou popsány nejen příčiny různých patologických jevů popsaných při extraorálním vyšetření, ale zároveň je nastíněn základní způsob léčby.

Symetrie či asymetrie tváře může mít mnoho příčin. Autorky se snaží o jejich výčet a popisují základní fyzioterapii vedoucí k uvolnění žvýkacích svalů, jejichž hypertrofie může být jednou z příčin asymetrie stejně jako například nesprávné držení těla a hlavy. Kapitola je doplněna bohatou fotodokumentací patologických nálezů. V kapitole věnované okluzi najdeme informace o fyziologické okluzi, ale i o příčinách patologické okluze. Tento oddíl velmi přehledně klasifikuje ortodontické anomálie (anomálie velikosti čelistí, anomálie vzájemné polohy horní a dolní čelisti a anomálie postavení zubů). Bohatá fotografická a rentgenologická dokumentace dokládá ohromnou šíři ortodontických anomálií. Kapitola věnovaná temporomandibulárnímu kloubu zahrnuje jak jeho základní anatomii, tak i jeho biomechaniku. Klasifikace onemocnění TMK zmiňuje nejen anatomické, ale i traumatické či patofyziologické faktory. Vyšetření TMK popisuje palpační techniky, zobrazovací metody a zároveň dokladuje čtenáři klinické projevy onemocnění. Nakonec je popsána konzervativní a chirurgická léčba TMK.

Další část publikace se věnuje úloze dentálních hygienistek či hygienistů (DH) při vyšetření a léčbě TMK a hlavně při ortodontické terapii. Přínosná je zejména ta část, která řeší spolupráci lékaře a DH v závislosti na typu ortodontického aparátu (fixní, snímatelný nebo fóliový). Velkým benefitem této kapitoly je opět nejen bohatá fotodokumentace, ale i velké množství studií, které porovnávají vliv ortodontické léčby na zdravý či poškozený parodont. V závěru jsou deklarovány následky nevhodné ortodontické léčby na tvrdé zubní tkáně.

Kvalitní je kapitola věnovaná obsáhlým kazuistickým sdělením u pacientů s ortodontickou léčbou a vlivem této léčby na postižený parodont.

Autorky předkládají didaktickou klasifikaci stavu orálních tkání a návod extraorálního vyšetření pacienta. Přínosná je zejména velmi bohatá fotografická a rentgenologická dokumentace, stejně jako velké množství zpracované a citované literatury. Publikaci se dá vytknout snad jen to, že by jí prospělo větší propojení obou částí, protože některé kapitoly se překrývají, jako například onemocnění TMK, typy okluze či traumatická okluze. Dá se předpokládat, že je to důsledkem publikační činnosti dvou autorek. Také by se dalo polemizovat o tom, zda při extraorálním vyšetření jsme schopni diagnostikovat stav okluze. To však nemění nic na tom, že téma je zpracováno velmi obsáhle a kvalitně. Kniha je jistě velmi přínosná pro budoucí DH a zároveň je vhodná jako doporučená literatura pro preklinickou výuku zubního lékařství.