LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V průběhu listopadu 2023 se na webových stránkách ČSK www.dent.cz v sekci pro členy objevil nový odkaz KOMORNÍK.

Komorník je praktická elektronická příručka a najdete ji na www.dent.cz v sekci pro členy.

Komorník je elektronická příručka pro provozovatele stomatologické praxe připravená Českou stomatologickou komorou. Přináší zubním lékařům praktické informace o jejich právech a povinnostech při poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, a to v přehledné a strukturované podobě.

Komorník je členěn do tematických oddílů (aktuálně do šesti). Každý oddíl pak má předem neurčené množství kapitol, z nichž každá pojednává o nějakém dílčím tématu souvisejícím s provozováním stomatologické praxe. Kapitoly pak jsou dále členěny do částí. Na začátku každé kapitoly je její obsah, aby se čtenář mohl rychle zorientovat. Součástí Komorníka je i fulltextové vyhledávání.

Komorník se bude dál vyvíjet. Postupně budou doplňovány další kapitoly v rámci oddílu, popř. i další oddíly. Již existující kapitoly budou podle potřeby aktualizovány. V současnosti je už připraven plán na zpracování několika desítek dalších kapitol.

Cílem je postupně vytvořit nástroj, ve kterém zubní lékař najde všechny informace, které pro svoji praxi potřebuje.

Autorů Komorníka MUDr. Jana Černého, člena představenstva ČSK, a právníka Mgr. Jiřího Slavíka jsme se zeptali, jak myšlenka na elektronickou příručku vlastně vznikla.

Proč vznikl Komorník?

Již delší dobu si uvědomujeme, že informace pro provozovatele zubní praxe se na webových stránkách Komory nacházejí na různých místech a je velmi obtížné ty potřebné rychle vyhledat. Dosavadní odkaz „Provozování zubní praxe“ sice obsahoval některé informace pro provozování zubní praxe, ale jen velmi obtížně se v něm dalo orientovat a řada věcí postupem času zastarala. Mnohé informace se objevují také v aktualitách pro členy, ale i tam se jen velmi obtížně vyhledávají.

Proč jste se rozhodli pro tuto formu příručky?

Měli jsme již zkušenost s obdobnou příručkou, která na stránkách Komory před lety existovala a jednorázově pomáhala s aplikací nového zákona o zdravotních službách a zubním lékařům tehdy dobře posloužila. Proto jsme se rozhodli vytvořit podobnou příručku, která ale bude zubním lékařům k dispozici trvale a bude obsahovat stále aktuální informace pro provozování praxe.

Jsou jednotlivé kapitoly v oddílech Komorníka nějak logicky uspořádány?

Základem Komorníka jsou ucelené tematické oddíly, v současnosti je jich šest. Kapitoly v jednotlivých tematických oddílech jsou řazeny volně. Komorník není určen ke čtení od začátku do konce. Předpokládáme, že při používání Komorníka je nejpraktičtější využívat fulltextové vyhledávání. Tak, jak se bude postupně zvyšovat počet tematických oddílů a kapitol, je to jediný rozumný způsob orientace v Komorníkovi.

Všimli jsme si, že v některých oddílech Komorníka není úplná číselná řada kapitol, proč?

Máme zpracován plán kapitol, které by v Komorníkovi měly být, a všem plánovaným kapitolám jsme přiřadili pořadové číslo. Začali jsme je připravovat podle jejich důležitosti pro provoz praxe. To, že některá čísla kapitol zatím chybí, neznamená chybu, ale pouze to, že kapitoly budou teprve postupně zpracovány a zveřejněny.

Které další tematické oddíly plánujete přidat?

Již nyní vidíte zatím prázdný oddíl Zubní lékař a úřady, v němž chceme stručně a přehledně pojednat především o tom, jaké povinnosti mají zubní lékaři k jednotlivým úřadům a institucím, se kterými při provozování zubní praxe přicházejí do styku, a jaké mají tyto instituce pravomoci. Zvažujeme také oddíl, který by popisoval jednotlivé situace, které mohou v provozu praxe nastat, a jak je krok za krokem řešit. Témat bude jistě mnohem více. Chceme zařazovat především taková, která vyplynou z potřeb členů Komory při každodenním provozování jejich praxí. Přejeme si, aby Komorník zubním lékařům dobře sloužil.