LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V křesle ministra zdravotnictví se od roku 1989 vystřídalo už hodně osobností. Někteří ministři Českou stomatologickou komoru vnímali jako důležitého partnera, jiní byli k problematice zubního lékařství poněkud vlažní... Současný ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, bezesporu patří k těm, kteří se o dění ve stomatologii zajímají a s naší Komorou je v pravidelném kontaktu. A ochotně také odpověděl na otázky redakce časopisu LKS.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Jste ministr zdravotnictví – nelékař, vystudoval jste právo a mediální studia. Je to podle vás výhoda pro řízení tohoto resortu, nebo naopak?

Ani bývalý ministr Miloslav Ludvík nebyl lékařem, stejně jako kdysi Jan Stráský, který je dodnes považován za jednoho z nejlepších ministrů zdravotnictví. Myslím si, že být lékař na postu ministra zdravotnictví nemusí automaticky znamenat výhodu. Naopak. Domnívám se, že to, že nejsem lékař a nejsem profesně vyhraněn tím nebo oním směrem, je v této funkci spíše plus. Funkce ministra je mnohem více prací manažerskou než odbornou. Úkolem ministra není řešit zdravotnictví z pohledu lékařství, ale z pohledu jeho fungování jako systému. Proto jsem také své vzdělání doplnil o diplom v oblasti zdravotnického managementu. A když k určité záležitosti nemám dostatek informací, ptám se těch, kteří vědí. Pro získání vhledu do jednotlivých medicínských oblastí mám jako ministr k ruce tým špičkových odborných poradců, včetně lékařů. Protože žádný člověk nemůže vědět a obsáhnout vše. A zvláště zdravotnictví je zcela specifickou oblastí pod přísnou denní kontrolou deseti milionů českých pacientů.

S Českou stomatologickou komorou úzce spolupracujete a víte tedy, že má po celé České republice na tisícovku zkušených funkcionářů, kteří zodpovědně zastupují členy ČSK při jednáních se státní správou, pojišťovnami apod. Jaký je váš názor na to, aby ČSK byla tzv. uznávací komorou, podobně jako je tomu například v Německu či Rakousku, tedy aby na ni přešla z ministerstva zdravotnictví řada dalších pravomocí?

S Českou stomatologickou komorou na ministerstvu spolupracujeme velmi úzce a této spolupráce si velmi cením. ČSK se od začátku aktivně zapojila do činnosti našich pracovních skupin a spolupracujeme také v oblasti osvěty veřejnosti, například společně připravujeme celorepublikovou kampaň na základních školách ke správné hygieně a prevenci. Moc si vážím pomoci Komory při řešení problémů s nedostatkem stomatologů v odlehlých oblastech v České republice. Za tuto spolupráci a podporu vedení ČSK a všem jejím členům děkuji.

Nicméně k tomu, aby se ČSK stala tzv. uznávací komorou a přešla na ni část pravomocí ministerstva zdravotnictví, se stavím spíše rezervovaně. Pokud by se tak stalo, došlo by mimo jiné k výrazné nerovnováze mezi ČSK a dalšími profesními komorami lékárníků a lékařů. Stomatologická komora má i tak v současné době u nás poměrně výsadní postavení a oproti jiným komorám má v mnoha oblastech podstatně vyšší pravomoci.

Do segmentu stomatologie šlo dlouhodobě nejméně finančních prostředků, respektive oproti ostatním segmentům postupně klesal tento podíl. Bude na stomatologii z veřejných prostředků dostatek peněz, nebo ji chcete v rámci veřejného zdravotního pojištění spíše eliminovat?

V segmentu stomatologie došlo v poslední době ke značnému navýšení. Základní úhrady pro rok 2019 se navýší o cca 17 %, tedy zhruba o 2 miliardy Kč. Například základní úhrada za zubní výplně je nově dvojnásobná. Další navyšování úhrad pro rok 2020 se bude vyjednávat v dohodovacím řízení mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci segmentu.

Je ale nutné říci, že u stomatologie je dlouhodobě podstatně vyšší míra spoluúčasti, než v jiných oblastech lékařské péče. Řada výkonů není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a jde přímo za pacienty. Ovšem standardní procedury, preventivní prohlídky a vše, co je dosud hrazeno ze zdravotního pojištění – to vše zůstane plně hrazeno i nadále.

Na českých lékařských fakultách studuje obor zubní lékařství hodně občanů Slovenské republiky, kteří však po absolutoriu odcházejí pracovat zpět do své vlasti. Může ministerstvo zdravotnictví ovlivnit na ministerstvu školství, aby bylo přijímáno více českých studentů a tím byl kontinuálně zajištěn potřebný dostatek zubních lékařů v České republice?

Ovlivnit výběr přijímaných studentů na vysoké školy ministerstvo zdravotnictví skutečně nemůže. Nicméně můžeme se podílet na tom, aby lékařské fakulty vysokých škol přijímaly více studentů a tím aby do praxe v budoucnu přicházelo více mladých lékařů. A to se nám povedlo. V letech 2019–2029 dostanou lékařské fakulty více než 7 miliard korun, což jim umožní zvýšit kapacitu o 15 procent a současně navýšit platy učitelů. Cílem této finanční injekce je, aby na lékařských fakultách mohlo studovat více zájemců o studium medicíny a také aby pro ně byl dostatek učitelů, pro něž zároveň musí být tato pedagogická činnost ekonomicky zatraktivněna.

Ve svých vystoupeních pravidelně deklarujete podporu primární péči a také prevenci. Právě ta je v zubním lékařství klíčová. Uvolní ministerstvo zdravotnictví finanční prostředky na zavedení výuky dentální hygieny a správného čištění zubů ve školách?

Domluvili jsme se s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., na společné osvětové kampani směrem k dětem na základních školách s cílem edukovat je o dentální hygieně a správném čištění zubů. Chceme do toho také zapojit zdravotní pojišťovny. Rádi bychom takto objeli celou republiku. Právě to připravujeme. Není to však první společný počin v tomto směru. V minulém roce jsme ve spolupráci s Českou televizí připravili minipořad na téma dentální hygieny, který běžel na programech ČT ve významně sledovaném čase od října do prosince.

Závěrem si ještě dovolím všem stomatologům poděkovat za jejich práci a popřát jim hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší v roce 2019.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a mediální studia na Fakultě sociálních věd téže univerzity. Absolvoval rovněž roční studijní stáž na Právnické fakultě University College Dublin, National University of Ireland. V průběhu studia vedl organizaci Spolek českých právníků Všehrd a dodnes působí ve Správní radě Randovy nadace, která se zaměřuje na podporu talentovaných či sociálně znevýhodněných studentů práv. Absolvoval rovněž zahraniční pracovní stáž v Bruselu. V roce 2018 získal titul Master of Healthcare Administration na pražském Advance Healthcare Management Institute. Po zakončení studia vstoupil jako právník do korporátní sféry, posléze působil v období 2014–2017 jako tajemník ministra financí pro oblast zdravotnictví. Zde se zaměřoval primárně na oblast podpory ekonomické efektivity ve zdravotnictví – za Ministerstvo financí byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny. Od října 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, dne 13. prosince 2017 byl prezidentem republiky jmenován ministrem zdravotnictví ČR.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch byl loni hostem obou sněmů ČSK. V květnu živě diskutoval se sněmovníky v Mikulově, v listopadu v Liberci.

17. 2. 2019

LKS 02/2019

Print: LKS. 2019; 29(2): S20 – S21

Autor:

Fotografie

  • Archiv MZ ČR
  • Martin Salajka

Rubrika:

Téma: