LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mám ve vnitřním řádu své ambulance, který je veřejně přístupný na mém webu, že pacienti jsou povinni před každou preventivní prohlídkou absolvovat ošetření u dentální hygienistky a že součástí každé preventivní prohlídky je rentgenové vyšetření. Jedna pacientka odmítá jak ošetření dentální hygienistkou, tak i rentgenové vyšetření. Chci jí zrušit registraci pro porušování léčebného režimu a vnitřního řádu. Jsem v právu?

Ne. Pacient může odmítnout kterýkoliv zdravotní výkon. Výkon tohoto práva nelze nijak sankcionovat. V žádném případě není možné ukončit poskytování péče pacientovi jen proto, že odmítl to či ono jednotlivé vyšetření či ošetření. Ukončení péče o pacienta (tzv. zrušení registrace) by bylo možné jen tehdy, pokud by pacient vyslovil nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb. V ambulanci zubního lékaře je to spíše jen teoretická a do značné míry absurdní možnost: pacient by musel říct, že chce být i nadále v péči poskytovatele, ale že odmítá veškerá vyšetření a ošetření.

Odmítnutí jednotlivého výkonu není porušením individuálního léčebného postupu, ale právem pacienta. Odmítá-li pacient podstoupit vyšetření či ošetření, je třeba jej poučit o tom, proč je takové vyšetření potřebné a jaká rizika pro pacienta vyplývají z toho, že vyšetření provedeno nebude. Podle okolností bude vhodné si vyžádat tzv. negativní revers, tedy písemné odmítnutí výkonu, ze kterého bude zřejmé, že pacient byl řádně poučen ve výše uvedeném smyslu.

Porušení vnitřního řádu je důvodem pro ukončení péče o pacienta jen u poskytovatelů lůžkové a jednodenní péče, nikoliv však u poskytovatelů ambulantních, u nichž není vnitřní řád pro pacienty závazný. Odmítnutí konkrétního výkonu však nebude nikdy porušením vnitřního řádu, protože je, jak řečeno výše, vždy právem pacienta.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)