LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Již od dubna 2019 platí zákon, který zavádí do právní úpravy tzv. pacientský souhrn. Tento nový institut nemá a patrně ani nebude mít pro poskytovatele ambulantní péče v oboru zubní lékařství zásadní význam, je přesto potřeba, aby o jeho existenci byli poskytovatelé alespoň v základních rysech informováni.

Pacientský souhrn je samostatnou součástí zdravotnické dokumentace. Zaznamenávají se v něm základní údaje vedené ve zdravotnické dokumentaci o zdravotním stavu pacienta a jemu poskytnutých zdravotních službách. Účelem vedení pacientského souhrnu je poskytnutí základních údajů o zdravotním stavu pacienta pro potřeby poskytnutí přeshraničních zdravotních služeb.

Jde v podstatě o soubor údajů o pacientovi, který je elektronicky sdílen prostřednictvím Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví s poskytovateli v jiném státu Evropské unie. Jde o to, aby zahraniční lékař měl možnost se v situaci, kdy se pacient nachází v jeho péči, o tomto pacientovi a jeho zdravotním stavu dozvědět základní informace.

Princip je takový, že český poskytovatel zdravotních služeb zpracuje pacientský souhrn, tedy elektronický soubor informací o pacientovi. Obsah a struktura pacientského souhrnu budou upraveny ve vyhlášce, která zatím nebyla vydána, z dostupných návrhů nicméně plyne, že pacientský souhrn bude relativně obsáhlý: identifikační údaje, alergie a ostatní rizikové faktory, souhrnná anamnéza, aktuální zdravotní stav a diagnózy, užívané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, faktory životního stylu, prostě vše, co potřebuje zahraniční lékař o pacientovi vědět. Pacientský souhrn musí ambulantní poskytovatel udržovat aktuální.

Zpracování pacientského souhrnu český poskytovatel ohlásí Národnímu kontaktnímu místu pro elektronické zdravotnictví. Zahraniční poskytovatel pak v případě potřeby požádá Národní kontaktní místo o předání pacientského souhrnu o konkrétním pacientovi; Národní kontaktní místo pak předání pacientského souhrnu v elektronické formě zajistí. Poskytovatelé budou muset respektovat formu, strukturu i obsah pacientského souhrnu; technické parametry budou stanoveny vyhláškou a z dostupných návrhů lze usuzovat, že budou náročné a pro ambulantní poskytovatele v podstatě nereálné (např. zajištění služby s nepřetržitým provozem).

Zpracování pacientského souhrnu je podle platných předpisů dobrovolné. Každý poskytovatel se tedy může rozhodnout, zda a případně o kterých svých pacientech bude pacientský souhrn zpracovávat.