LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 19. – 20. 5. 2023 se uskutečnily v hotelu Element Lipno na lipenské přehradě Parodontologické dny, pravidelné setkání parodontologů a zubních lékařů, které pořádá Česká parodontologická společnost (ČPS).

Zahraničním hostem květnových Parodontologických dní byl Dr. Alberto Fonzar z Itálie, který vystoupil s přednáškou Management měkkých tkání kolem zubů a implantátů.

Jako první vystoupil zahraniční přednášející Dr. Alberto Fonzar z Itálie s přednáškou na téma Management měkkých tkání kolem zubů a implantátů. V úvodu seznámil posluchače s biologickými principy augmentace, vysvětlil rozdíly při terapii parodontitid a periimplantitid. U implantátů chybí periodontální ligamentový plexus, což dává menší obranyschopnost než u samotných zubů. Autor je názoru, že často méně znamená více, tedy pokud možno co nejméně invazivní a nejméně radikální terapie při použití spíše užšího průměru implantátů z důvodu většího objemu kosti a měkkých tkání, a tedy i většího a lepšího cévního zásobení.

Ve druhé části své přednášky se Dr. Alberto Fonzar zabýval rozdělením gingiválních recesů a v návaznosti na to správnou indikací chirurgické terapie. V této souvislosti ukázal techniku a místa odběrů štěpů, se všemi výhodami a nevýhodami. Kromě tradičního odběrového místa anterior lateral palatine a posterior lateral palatine, autor s úspěchem používá také grafts z reg. tuberositas. V řadě perfektně zpracovaných kazuistik autor demonstroval techniky CAF (coronaly advanced flap), roll flap, bilaminar flap, LPF (laterally positioned flap), envelope flap. Zdůraznil nutnost připojené gingivy, která má významný vliv při dlouhodobé stabilitě implantátů a při chirurgickém řešení gingiválních recesů.

Odpolední program zahájil doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc., (Plzeň) odborným sdělením na téma Parodontologie bez skalpelu. Věnoval se především laserové problematice v parodontologii a v mukogingivální chirurgii, kdy absenci připojené gingivy, vysoký úpon frenula lze úspěšně řešit atraumaticky za použití laseru bez nutnosti lokální anestezie s pozoruhodnými výsledky dlouhodobé stability. Rovněž regenerativní metody parodontu za použití laseru vykazují velmi dobrý efekt s následnou apozicí kosti, a navíc jsou tyto výkony velmi šetrné s minimální pooperační citlivostí. Autor se také zmínil o indikacích diodového a erbiového laseru (ER, Cr, YSGG).

První den kongresu zakončil MUDr. Jan Streblov (Praha) přednáškou Krytí recesů u zubů a u implantátů, terapie periimplantitid. V úvodu rozdělil gingivální recesy a zdůraznil, že hlavním kritériem pro následné chirurgické řešení je úroveň cementosklovinné hranice. Autor používá řadu metod ke krytí gingiválních recesů, demonstrována byla metoda laterálně posunutého laloku, ale nejčastěji preferuje a používá tunelizaci. Ukázána byla také metoda podkládání papil pojivovým štěpem. Závěrem bylo na perfektně zpracovaných a fotograficky zdokumentovaných kazuistikách ukázáno řešení periimplantitid konzervativní i chirurgickou metodou.

Druhý den kongresu zahájila MDDr. Markéta Janovská (Praha) tématem Slizniční onemocnění dutiny ústní, orální medicína v USA. Autorka popsala některé stavy na sliznicích, kdy se řada celkových onemocnění manifestuje v dutině ústní. Zaměřila se také na orální projevy nespecifických střevních zánětů, zdůraznila, jak je důležité vědět, co je normální nález, co je variace a patologický nález. Konstatovala, že v USA je na orální medicínu kladen velký důraz a zubní lékaři této specializace zcela rovnoprávně spolupracují se všeobecnými lékaři. Je tedy velmi důležité, aby měl zubní lékař dostatečné znalosti z všeobecných medicínských oborů, což si velmi dobře uvědomili v USA, kde – na rozdíl od EU a ČR – vzrůstá množství všeobecných předmětů při pregraduálním studiu zubního lékařství.

Pokračoval MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, (Praha) s přednáškou Novinky v parodontologii. Věnoval se problematice orálního mikrobiomu. Shrnul nejnovější vědecké poznatky, které tvrdí, že komplexnost ústního mikrobiomu a jeho bakterií bývá podceňována a drtivá většina bakterií ve střevech a v dutině ústní je pro lidské zdraví životně důležitá. Ve druhé části svého vystoupení připomenul Guidelines EFP a jejich dopad na strategii diagnostiky a terapie I. – III. stadia parodontitidy. Zmínil se o lokálních prostředcích, jako jsou gely se statiny, metformin atd. Autor také zdůraznil, že dentální hygienistka by měla být součástí týmu, ale ne nezávislá, v opačném případě je cílená léčba parodontitidy velmi diskutabilní.

Blok přednášek uzavřel doc. MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., (Plzeň) tématem Komplikace při diagnostice a terapii pacientů s bifosfonáty ve stomatologii, prekancerózy. V první části popsal komplikace při dlouhodobém užívání antiresorpční terapie (bifosfonáty, denosumab) a doporučil schémata při ošetřování pacientů podstupujících chirurgické výkony v dutině ústní. Dále se zmínil o nežádoucích účincích radioterapie hlavy a krku a v poslední části svého odborného sdělení detailně na klinických případech popsal včetně diferenciální diagnostiky jednotlivé prekancerózy a zdůraznil nutnost a velký význam histopatologického vyšetření. Zdánlivě i malý nádor může znamenat ne počáteční, ale pokročilé stadium tumoru, takže ke správné diferenciální diagnostice je potřeba poměrně značných znalostí i ze všeobecné medicíny.

Parodontologické dny se setkaly s velkým ohlasem zcela zaplněného přednáškového sálu a zajímavost všech přednášek podtrhl fakt, že drtivá většina účastníků zůstala v přednáškovém sále až do pozdních hodin.

Příští Parodontologické dny se budou konat ve Znojmě ve dnech 20. – 21. 10. 2023. Více na www.perio.cz.

17. 6. 2023

LKS 06/2023

LKS. 2023; 33(6): S99

Autor:

Fotografie

  • Zuzana Hromádková

Rubrika:

Téma: