LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 20. – 21. 10. 2023 se uskutečnily ve Znojmě Parodontologické dny, pravidelné setkání parodontologů a zubních lékařů.

Zahraničním hostem říjnových Parodontologických dnů byl Dr. Attila Horváth (Budapešť).

Jak již bývá zvykem na Parodontologických dnech, první vystoupil zahraniční přednášející. Tentokrát jím byl Dr. Attila Horváth (Budapešť) s přednáškou „Rekonstrukce tvrdých tkání v parodontologii a implantologii. Důkazy, limity, budoucí vyhlídky, včetně systematické terapie generalizované parodontitidy“. V první části se autor zaměřil na diagnózu a terapii, včetně generalizované parodontitidy. V úvodu shrnul obecné principy úspěšné terapie, při níž základní roli hraje úroveň dentální hygieny, ale také potřeba při plánování a strategii terapie zohlednit další faktory, jako je linie úsměvu, gingivální fenotyp, celková onemocnění, kouření atd. Po nezbytné konzervativní parodontologické terapii autor ukázal na názorných kazuistikách možnosti a techniky parodontologické chirurgie. Preferuje minimálně invazivní přístup, aby redukoval morbiditu a zlepšil prognózu kompromisních zubů za účelem dosažení dlouhodobé stability. Ve druhé části se autor zabýval rekonstrukcí tvrdých tkání kolem implantátů a popsal rozdílné techniky při náhradě tvrdých tkání kolem zubů a kolem implantátů. Rovněž popsal metody augmentace alveolárního výběžku a zdůraznil, že je důležitá spíše kvalita kosti než kvantita nahrazované kosti.

Odpolední blok zahájila přednáška ze záznamu „Slizniční imunita, autoimunitní onemocnění z pohledu imunologa“ prof. Vojtěcha Thona, který se nemohl zúčastnit osobně. Autor shrnul základní principy slizniční imunity, zdůraznil její roli v obranyschopnosti organismu při virových a bakteriálních onemocněních. Program prvního dne zakončil doc. Martin Starosta s tématem „Autotransplantace v ordinaci PZL“. Rozdělil hlavní indikace k autotransplantacím, vysvětlil, jaké jsou možnosti použití autotransplantace zubů u dětí a dospělých a na kazuistikách prezentoval jak výhody, tak rizika při nedodržení některých základních principů nutných při úspěšném použití této metody.

Druhý den program otevřel doc. Radovan Slezák sdělením „Autoimunitní onemocnění dutiny ústní“. Zdůraznil, že autoimunitní choroba se nedá trvale prakticky vyléčit, ale že cílem je dosažení remise, tedy zklidnění klinických příznaků onemocnění. Závažná onemocnění, jako např. pemfigus vulgaris, byla před érou kortikoidů letální. Terapie spočívá v podávání glukokortikoidů a imunosupresiv. Řada těchto závažných onemocnění začíná primárními projevy na sliznicích dutiny ústní, například bulózní pemfigoid se často projevuje v dutině ústní také ve formě tzv. deskvamativní gingivitidy. Další přednáškou „Slizniční onemocnění v praxi PZL, klinické případy“ pokračovala doc. Vladimíra Radochová. Prezentovala klinické případy, například erytematózní formu orální kandidózy, leukoplakii, multiformní erytém, aftózní léze, anemii a dlaždicobuněčný karcinom. Pro správnou diferenciální diagnostiku je důležitá cílená biopsie. Vzhledem k tomu, že řada celkových chorob má první manifestaci v dutině ústní, může být stomatolog prvním lékařem, který se podílí na včasném rozpoznání.

Odborný program druhého dne zakončil dr. Petr Kessler sdělením „Pacient s antikoagulační léčbou ve stomatologické ordinaci“. Ukázal postup před extrakcí a chirurgickými výkony v orofaciální oblasti při podávání nízkomolekulárních heparinů a při medikaci přímými orálními antikoagulanty typu dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis), edoxaban (Lixiana). Rovněž poukázal na farmakologické a nefarmakologické ovlivnění účinnosti antikoagulační terapie, kdy např. horečka, záněty, ibuprofen výrazně snižují účinek warfarinu. Příprava pacienta před chirurgickým výkonem by měla být komplexní a konzultována se specialisty hematology. V závěru přednášky se krátce zmínil o akutní leukemii, trombocytopenii, získané hemofilii A, amyloidóze. V řadě případů může stomatolog včasným záchytem a odesláním pacienta na hematologii zásadně změnit osud pacienta.

Parodontologické dny ve Znojmě byly opět ve znamení velkého ohlasu u publika ve zcela zaplněném přednáškovém sále, škoda jen, že se z kapacitních důvodů nemohlo zúčastnit více posluchačů.

Příští Parodontologické dny se budou konat ve dnech 24. – 25. 5. 2024 v hotelu Darovanský dvůr u Plzně.

Více na www.perio.cz.

16. 12. 2023

LKS 12/2023

LKS. 2023; 33(12): S177

Autor:

Fotografie

  • Zuzana Hromádková

Rubrika:

Téma: