LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Slavnostní konferenci při příležitosti 50. výročí založení Pedostomatologické sekce při Stomatologické společnosti ČLS JEP a životního výročí prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc., pořádala Lékařská fakulta UK v Plzni ve spolupráci s Českou společností pro dětskou stomatologii a Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Plzni dne 14. 6. 2019.

Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., v květnu oslavil 85. narozeniny. Před padesáti lety byl zakládajícím členem Pedostomatologické sekce České stomatologické společnosti ČLS JEP.

Konferenci zahájil přednosta Stomatologické kliniky a proděkan LF UK a FN Plzeň doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. Zhodnotil dlouholetou pedagogickou a vědeckou práci prof. Kiliana, který byl před padesáti lety zakládajícím členem Pedostomatologické sekce České stomatologické společnosti ČLS JEP. Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., pak zmínil úspěšnou práci této sekce a doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., promluvila o založení a činnosti současné České společnosti pro dětskou stomatologii.

Přítomní zástupci plzeňské Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice popřáli prof. Kilianovi k jeho letošnímu životnímu jubileu do další práce stálé zdraví a životní pohodu. Blahopřání jménem ČSK tlumočil prof. Kilianovi šéfredaktor časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ doc. MUDr. Jan Veverka, CSc. Ve svém vystoupení také zmínil historii časopisu ČSPZL, jehož vydavatelem se v tomto roce stala ČSK.

Program slavnostní konference pokračoval odbornými přednáškami. Šest z nich bylo zaměřeno na pedostomatologickou problematiku, sedmá byla z oblasti forenzní stomatologie – a tím také symbolicky propojila obě životní témata prof. Kiliana. Přátelské setkání uzavřel koncert skupiny The Dixie Hot Licks.

 

Ke gratulantům se připojil doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., šéfredaktor časopisu ČSPZL.
Během slavnostní konference vystoupila doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., která také byla duší organizačního týmu této akce.

21. 7. 2019

LKS 07-08/2019

Print: LKS. 2019; 29(7–8): S118

Autor:

Fotografie

  • Archiv LF UK Plzeň

Rubrika:

Téma: