LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dostal jsem od soudu výzvu, abych mu poskytl informace o jednom ze svých pacientů. Můžu takové informace poskytnout? A co kdyby takové informace ode mě chtěla policie?

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Mlčenlivosti může poskytovatele obecně zprostit jen pacient. Pokud pacient poskytovatele mlčenlivosti zprostí, je poskytovatel povinen soudu i policii požadované údaje v rozsahu zproštění mlčenlivosti sdělit.

Není-li k dispozici zproštění mlčenlivosti pacientem, může policie pro účely trestního řízení požadovat informace o pacientech jen s předchozím souhlasem soudce. S výzvou k poskytnutí informací o pacientovi by tak policie měla předložit poskytovateli i písemný souhlas soudce. Nepředloží-li jej, musí poskytovatel poskytnutí informací o pacientovi odmítnout s odkazem na svoji povinnost mlčenlivosti, a to až do doby, než policie souhlas soudce opatří a poskytovali jej předloží.

Pokud jde o poskytování informací o pacientech soudu, záleží na tom, zda se jedná o trestní řízení či o jiné řízení. V trestním řízení může soud informace o pacientech od poskytovatele požadovat a poskytovatel je povinen je soudu poskytnout.

V občanském soudním řízení je poskytovatel vázán povinnou mlčenlivostí, která je prolomena pouze v případě, že jde o spor mezi poskytovatelem, popř. jeho zaměstnancem, a pacientem nebo jinou osobou, která u soudu uplatňuje právo na náhradu újmy v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Poskytovatel proto může soudu v občanském soudním řízení, které se netýká sporu o náhradu újmy mezi ním, popř. jeho zaměstnancem a pacientem, sdělovat informace o pacientovi jedině za předpokladu, že jej pacient zprostil mlčenlivosti a jen v rozsahu tohoto zproštění.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)