LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jsem společníkem společnosti s ručením omezeným, která je poskytovatelem
zdravotních služeb v oboru zubní lékařství. Provozujeme několik ambulantních pracovišť se špičkovým vybavením, jsme akreditovaným poskytovatelem. V názvu společnosti je uvedeno slovo „klinika“. Obrátil se na nás jiný poskytovatel zdravotních služeb s výzvou, abychom svůj název změnili, protože je prý klamavý. Tvrdí, že jej poškozujeme, protože o sobě tvrdíme, že jsme klinika, ačkoliv to není pravda. Pokud jeho požadavku nevyhovíme, chce se obrátit na soud. Je v právu?

Odpovědět lze pouze obecně. Zákon zakazuje nekalou soutěž. Zakázána je tak klamavá reklama i klamavé označení služeb. Ani obchodní firma (název společnosti) nesmí působit klamavě. V daném případě jde o to, že klinikou průměrný pacient rozumí pracoviště s takovými parametry, jako mají společná pracoviště lékařské fakulty a fakultní nemocnice, tedy zpravidla lůžkové zařízení, které se podílí na pregraduální i postgraduální výuce, probíhá zde špičkový vědecký výzkum, odborná autorita je zajišťována docenty a profesory v příslušném oboru atd. Toto obecné vnímání podporují i právní předpisy, které hovoří o klinikách jako o společných pracovištích fakultní nemocnice a lékařské fakulty. Pokud se ambulantní pracoviště, která tyto parametry nemají, nazývají klinikami, může to vytvářet klamavý dojem o kvalitě a rozsahu jejich služeb, jejich kapacitě, personálním obsazení atd. A tím mohou být ostatní poskytovatelé, kteří klamavý název či označení svých služeb nepoužívají, poškozeni.

Pro úplnost je vhodné doplnit, že sněm ČSK na svém jednání v listopadu 2018 přijal usnesení, jímž přímo vyzývá své členy, aby se zdrželi používání slova „klinika“ v označení svých ambulantních praxí, protože se jedná o klamavé označení, a aby uplatňovali svůj vliv u poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, kteří nejsou členy Komory, s cílem zamezit užívání slova „klinika“ v názvech a obchodních firmách těchto poskytovatelů. Je zřejmé, že i nejvyšší orgán ČSK vnímá označování ambulantních praxí slovem „klinika“ jako nežádoucí.

Právo na ochranu proti nekalé soutěži je právem soukromým a uplatnit je tedy může ten, kdo je nekalou soutěží dotčen, a to u soudu. Výsledek soudního sporu nelze bez znalosti konkrétních okolností případu předjímat. Klamavá obchodní praktika může však být za určitých okolností i přestupkem, za který může Česká obchodní inspekce uložit pokutu až 5 milionů korun. Člen ČSK, který by jednal při výkonu povolání klamavě, by se mohl dopustit též disciplinárního provinění.

V zahraničí je neadekvátní označování praxí slovem „klinika“ přísně postihováno. Známý je např. nesmlouvavý postoj rakouské komory. Již jsme zaznamenali případy, kdy i čeští zubní lékaři, kteří své malé ambulantní praxe, provozované v České republice, označili v inzerci rozšiřované na rakouském území jako „Zahnklinik“, zaplatili pod hrozbou soudního sporu před rakouskými soudy postihy v řádu tisíců eur.