LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Publikace je novým, v pořadí již 4. vydáním souhrnného díla, v německém jazyce uváděného jako „Curriculum Prothetik“. Jedná se o přepracované a rozšířené vydání pozměněného kolektivu autorů. Jak sami autoři uvádějí, mladí kolegové dodali dílu novou jiskru. Český překlad zpracoval kolektiv překladatelů, vedoucí tohoto kolektivu a pořadatelkou díla byla prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

Třetí díl Protetiky plynule navazuje na předchozí dva díly, obsahem se zaměřuje na protetiku kombinovaných a snímatelných náhrad, implantologii, v menší míře pak pojednává o následné péči a kvalitě života proteticky ošetřených pacientů. Ke každé problematice je podán komplexní pohled na dané téma, který dle autorů nemá být všeobsahující, ale měl by posloužit ke vzbuzení zvědavosti a nadšení čtenáře pro zubní medicínu.

Kniha je přehledně členěna do 16 kapitol skýtajících řadu podkapitol. Každá kapitola je zakončena seznamem literatury, ze které autoři vycházeli, usnadňující další vzdělávání. Publikaci provází graficky zdařilé a názorné ilustrace, ve většině případů přesně doplňující obsah, avšak v několika nákresech zcela nevystihují popisovanou situaci. Zde pak nelze opomenout poznámky překladatele, které poskytují čtenáři korekci nebo jindy precizně doplňují problematiku například o materiály užívané v ČR. Stránky věnované ordinačním a laboratorním postupům výroby náhrad jsou zakončeny přehlednými a shrnujícími tabulkami.

Dílo poskytuje náhled do praxe německé protetické školy opírající se o klasifikace Kennedyho či Eichnera, které ale sami kritizují, jelikož nezohledňují stav parodontu, a tudíž nevypovídají o prognóze zubu potažmo celé náhrady. Rozsáhlá je kapitola pojednávající o snímatelných náhradách nesených teleskopy, které v Německu hradí zdravotní pojišťovny a těší se tak velkému rozšíření. Mezi jejich hlavní výhody přiřazují snadnou hygienu náhrady a možnost doplnění zubů do stávající práce. Nevýhodou je pak především překonturování pilířových zubů. Detailně je také popsán Gerberův systém rekonstrukce mezičelistních vztahů.

Třídílná publikace tedy podává ucelený obraz protetiky dnešní doby, který ocení nejen studenti zubního lékařství, ale i jejich zkušenější kolegové. V mnoha z nich podnítí zájem nebo dokonce nadšení k dalšímu vzdělávání, což bylo i přáním autorů, kteří věří v nakažlivost jejich zanícení pro obor.