LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku se členové Komory zařazují do 3 kategorií: P (jako pracující), N (jako nepracující) a A (jako absolventi). Právě ohledně kategorie A dostává Kancelář Komory velké množství dotazů. Následující text v několika bodech shrnuje základní pravidla, podle kterých se zařazení do kategorie A řídí.

Po jakou dobu lze být zařazen v kategorii A

V kategorii A může být člen Komory zařazen jen v kalendářním roce, ve kterém mu poprvé vzniklo členství v Komoře, a v kalendářním roce bezprostředně následujícím. Jedná se skutečně o kalendářní roky, nikoliv o 2 roky počítané od vzniku členství v Komoře.

Tak např. člen Komory, jemuž členství v Komoře vznikne v roce 2022, může být (při splnění dalších podmínek) zařazen v kategorii A v roce 2022 a 2023. Přitom nezáleží na tom, kdy mu v průběhu roku 2022 členství v Komoře vzniklo. Praktický dopad je vždy takový, že zařazení do kategorie A znamená výrazné snížení ročního členského příspěvku (až na 0 Kč v závislosti na Oblastní komoře) ve dvou letech: v roce vzniku členství a v roce následujícím.

První podmínka – zařazení do vstupního vzdělávacího programu PZL

První podmínkou pro zařazení do kategorie A je zařazení do vstupního vzdělávacího programu praktické zubní lékařství (PZL). Důležité je, aby člen byl do vstupního vzdělávací programu PZL zařazen po celou dobu, po kterou má být zařazen do kategorie A.

To v praxi znamená, že do kategorie A bude zařazen jen takový člen Komory, který požádal o zařazení do vstupního vzdělávacího programu PZL současně s podáním žádosti o zápis do seznamu členů. Pokud člen zahájí vstupní vzdělávací program PZL s odstupem od vzniku členství, již jej do kategorie A nebude možno zařadit.

Druhá podmínka – absolvování všech předepsaných vzdělávacích akcí

Druhou podmínkou pro zařazení do kategorie A je absolvování všech předepsaných vzdělávacích akcí v rámci vstupního vzdělávacího programu PZL do 4 let od ukončení studia na vysoké škole (přihlášení ani absolvování profesní zkoušky není rozhodující).

Tato podmínka je komplikovanější, protože její splnění se zjišťuje až zpětně. Příklad: Zubní lékař ukončil studium (absolvoval státní závěrečné zkoušky) 25. června 2022. O zápis do seznamu členů Komory požádal 15. července 2022, současně se přihlásil i do vstupního vzdělávacího programu PZL. Členství mu vzniklo 20. července 2022 a současně byl zařazen i do vstupního vzdělávacího programu PZL. V roce 2022 a 2023 byl tudíž zařazen do kategorie A a byly mu předepsány snížené roční členské příspěvky. Do 24. června 2026 (tedy do 4 let od ukončení studia) absolvuje všechny předepsané vzdělávací akce v rámci vstupního vzdělávacího programu PZL. V takovém případě splní i druhou (zpětně posuzovanou) podmínku pro zařazení do kategorie A a roční členské příspěvky za roky 2022 a 2023 mu zůstávají ve snížené výši.

Pokud by ale všechny předepsané vzdělávací akce absolvovat v předepsané lhůtě nestihl, nesplnil by zpětně druhou podmínku pro zařazení do kategorie A. To by pak znamenalo, že v roce 2022 a 2023 byl zpětně zařazen do kategorie P (pokud vykonával povolání) a roční členské příspěvky by za oba roky musel doplatit.

Upuštění od absolvování vstupního vzdělávacího programu

Ve stejné situaci se budou nacházet členové Komory, kteří z jakéhokoliv důvodu upustí od absolvování vzdělávacího programu. Platí, že pokud člen Komory oznámí Komoře před uplynutím lhůty 4 let od ukončení studia, že vstupní vzdělávací program PZL nedokončí, znamená to, že nesplnil druhou, zpětně posuzovanou podmínku pro zařazení do kategorie A. Totéž by se týkalo např. člena, který své členství ukončí před absolvováním všech předepsaných vzdělávacích akcí. Nedoplatek na ročním členském příspěvku za roky, kdy byl původně zařazen do kategorie A, bude moci doplatit ihned (nebude tedy muset čekat, až skutečně uplynou 4 roky od ukončení studia).