LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na Masarykově univerzitě v Brně proběhl v sobotu 27. 5. 2023 seminář na téma „Okluze a TMK z pohledu chirurga, ortodontisty a protetika“. Akce byla pořádána ve spolupráci České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) a Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně pod patronací její přednostky prof. MUDr. Lydie Izakovičové Hollé, Ph.D. Semináře se účastnili lékaři a studenti zubního lékařství z Moravy i Čech.

Účastníci semináře na heliportu SIMU Masarykovy univerzity.

Problematika vztahu okluze k temporomandibulárnímu kloubu (TMK) je odbornou veřejností diskutována po desetiletí. V průběhu času a v návaznosti na nové progresivní vyšetřovací metody se názory jak na pohyby jednotlivých struktur v TMK, tak na funkční okluzi a jejich vzájemný vztah měnily. Od zjednodušujícího pohledu mechaniky na celý žvýkací aparát, přes přeceňující roli okluze až po současné náhledy na významnou roli žvýkacích svalů a postury. V problematice funkčních poruch i morfologických změn v TMK se více diskutuje o limitech individuální schopnosti adaptace a mnohé odborné názory poukazují na význam psychosomatiky. Jedná se obvykle o bolest v oblasti TMK, která přivádí pacienta do ordinace. Diagnostika i terapie nebývá jednoduchá, je často víceoborovou záležitostí a aktivní zapojení fyzioterapeuta a psychologa nemocnému výrazně pomůže. Brněnský seminář si vzal za úkol v přehledu seznámit přítomné s aktuálními poznatky v diagnostice i terapii poruch TMK, s progresivními přístupy v rekonstrukci okluze i celého chrupu právě s ohledem na individuální optimum. Semináře se účastnili významní odborníci z naší republiky i ze zahraničí.

Po úvodních slovech předsedkyně ČSPS doc. MUDr. Hany Hubálkové, Ph.D., proběhla živě online přednáška dr. Mátého Jásze, Ph.D. (Protetické oddělení, Semmelweisova Univerzita, Budapešť, Maďarsko) na téma Individualizace výroby zubních náhrad. Stanovení polohy horní čelisti, vztahu horní a dolní čelisti a individuálních pohybů dolní čelisti, kterou simultánně tlumočila MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D. Dr. Jász ve svém sdělení hovořil o významu přenosu polohy horní čelisti pomocí obličejového oblouku a individualizaci zubních náhrad. Zmínil také, že pokud chceme nalézt centrální vztah čelistí, je nejlepší metodou Dawsonův hmat či dotek špičkou jazyka hranice tvrdého patra. Velmi dobrých výsledků dosahuje i metoda šípového hrotu, ale pouze v případech, kdy nechceme zvyšovat výšku skusu. V neposlední řadě předvedl význam digitálního obličejového oblouku při virtuálním návrhu fixních náhrad. Tento postup pak dokáže minimalizovat riziko jejich intraorálních úprav při odevzdání. Pro lékaře tak představuje digitální obličejový oblouk časovou úsporu a tím i finanční benefit.

Dalším živě online přednášejícím byl fyzioterapeut Mgr. Jan Novák. Jeho přednáška vyzdvihla možnosti fyzioterapie ve vztahu k onemocněním čelistního kloubu. Vysvětlil funkci hlubokého stabilizačního systému a postury pro funkci TMK. Dále představil sérii kazuistik, kde prvotní příčinou obtíží nebyl TMK, ale díky propojenosti svalové soustavy se patologie promítala do oblasti kloubu, ať už se jednalo o bolest či jiné postižení. Přednášející auditoriu vysvětlil, co znamená přenesená bolest, význam trigger pointů a jak se projevují psychosomatické obtíže v oblasti hlavy a krku.

MUDr. et MUDr. Vladimír Machoň ve svém sdělení Mýty ve vztahu okluze a TMK hovořil o možných obtížích při zvýšení výšky skusu. Příčinou bolesti není zhoršená adaptace TMK, ale obvykle žvýkacích svalů. Dále vyvrátil tvrzení, že ztráta opěrných zón v laterálním úseku chrupu významně ovlivňuje TMK. Daleko horší stav pro TMK je tzv. nucené vedení mandibuly (příkladem může být zámkový skus). V sérii kazuistik představil artroskopické nálezy TMK při různých onemocněních, například u revmatoidní artritidy, boreliózy nebo chlamydiové infekce. Připomněl, že onemocnění TMK není jen problémem dospělých, ale i pacientů dětského věku, např. při juvenilní idiopatické artritidě.

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., v přednášce Okluze a TMK z pohledu ortodontisty demonstrovala na klinických případech výsledky ortodontické léčby a potřebu kontroly maximální interkuspální polohy po skončení ortodontické terapie. K tomu může pomoci přístroj T-scan nebo záznam svalové aktivity žvýkacích svalů pacienta.

MDDr. Julie Bartáková představila své zkušenosti s leštěním povrchů různých výplňových a keramických materiálů v rámci pilotní studie. Povrchy leštěných kompozitních a leštěných i glazovaných zirkonových materiálů byly poté zkoumány pomocí digitálního elektronového mikroskopu a byl stanoven optimální postup pro finální úpravu povrchů. Kvalita materiálových povrchů je klinicky významná především z pohledu atrice i abraze, adheze přiléhající sliznice i akumulace plaku.

Poslední přednášející MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D., prezentovala sdělení Digitální výroba fixních náhrad – přesnost, okluze a jiná úskalí. Autorka představila vlastní zkušenosti s intraorálním skenováním situace pro zhotovení fixních náhrad nesených implantáty a na sérii kazuistik pak demonstrovala možná úskalí, která digitální technologie při výrobě zubních náhrad přinášejí.

Setkání bylo zakončeno prohlídkou SIMU Masarykovy univerzity – simulačního centra, které je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě, včetně heliportu, operačních sálů, jednotky intenzivní péče, porodního sálu a simulátorů pro výuku zubního lékařství. Posluchači stomatologického směru tak zde mají mimo jiné široké možnosti osvojení základních gnatologických principů a pracovních postupů při rekonstrukci chrupu.

Odborné setkání v Brně bylo završeno širokou diskuzí a přispělo k rozšíření nejnovějších poznatků v oblasti vztahu okluze a temporomandibulárního kloubu.

www. protetickaspolecnost.cz