LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jednodílná monografie autora Michala Kršky z Kliniky endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze vyšla v řadě Farmakologie pro praxi jako svazek 63. Přináší stručný a výjimečně přehledný souhrn aktuálních poznatků problému terapie glukokortikoidy. Opatřena je předmluvou autora a řadou příloh včetně přehledných tabulek a grafů, seznamu zkratek a věcného rejstříku.

Vlastní dílo „Systémová kortikoterapie“ je rozděleno do několika částí. V první je popsaná fyziologie glukokortikoidů včetně systémového rozdělení jednotlivých užívaných glukokortikoidů s přehledem registrovaných preparátů v České republice. V druhé části díla je popsána farmakologie glukokortikoidů a rámcově indikace podávání. Ve výčtu indikací jsou zmíněny i choroby, které mohou různě závažně postihovat orofaciální krajinu včetně dutiny ústní a dentice (systémový lupus erythematodes, syndrom Sjögrenův a Behcetův, sklerodermie, kožně-slizniční onemocnění, sarkoidóza, alergická reakce včetně anafylaktického šoku, který může v ambulanci stomatologa nepříjemně zaskočit).

V kapitole není opomenuta problematika obecných zásad dávkování glukokortikoidů a interakce glukokortikoidů ve smyslu vlivů jiných léčebných přípravků na glukokortikoidy a vliv glukokortikoidů na jiné léky. Precizně je zpracovaný výčet více či méně závažných nežádoucích účinků systémové terapie, včetně často opomíjené zmínky o nežádoucích účincích terapie lokální. Poslední část monografie pojednává o vysazování léčby a supresi hypotalamo-hypofyzo-nadledvinové osy. Kniha je ukončena stručným shrnutím a zdůrazněním bazální problematiky léčby glukokortikoidy.

Text jednotlivých kapitol je uspořádán velice přehledně. V souhrnu platí, že recenzovaná monografie má vysokou odbornou, jazykovou i grafickou úroveň. Jak zmiňuje autor v úvodu, neslouží jako návod terapie jednotlivých onemocnění, ale k porozumění problému.

Knihu lze doporučit v zásadě všem stomatologům. Vzhledem k širokému spektru indikací terapie glukokortikoidy se nemůžeme vyhnout ošetřování těchto pacientů. Text knihy je „svižný“ a velice čtivý a umožní nám základní porozumění pojednávané problematice a tedy i kvalitnější péči o naše pacienty.