LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Apolence.

Zabývala se kontrolou zasílání zápisů z jednání RK OSK, sněmů OSK v roce 2023 a rozpočtů OSK na rok 2024. Dále provedla kontrolu plnění rozpočtu ČSK za měsíce 1–11/2023.

Stížnosti jsou řešeny průběžně (postoupením, určením RK OSK k prověřování v případech podjatosti či nefunkční RK OSK, provedením dozoru nad činností RK OSK). Stále zbývá několik stížností k dořešení, je to však zaviněno potřebou zajistit dostatek informací a podkladů u komplikovaných stížností, popř. u uloženého doplnění na základě provedeného dozoru nad činností RK OSK.

Bohužel mnoho OSK se v roce 2023 nesešlo na jednání sněmu OSK v usnášeníschopném složení ani jednou. Počet těchto oblastí narůstá i přes snahu o větší zapojení členů.

Připomínáme nutnost informovat pacienty o zástupu v případě nepřítomnosti ošetřujícího lékaře a povinnost poskytovat akutní a neodkladnou péči registrovaným i neregistrovaným pacientům.