LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 24. – 25. 9. 2020 proběhlo VIII. International Symposium Advances in Oral Cancer, pořádané pod záštitou Španělské společnosti pro orální medicínu SEMO (Sociedad Española de Medicina Oral), Španělské společnosti pro orální chirurgii SECIB (Sociedad Española de Cirugía Bucal) a Ibero-americké akademie pro orální patologii a medicínu AIPMB (Academia Iberoamericana de Patología Oral y Medicina). Poprvé toto odborné sympozium probíhalo online formou z důvodu pandemie COVID-19.

Pozvání od prezidenta kongresu José Manuela Aguirre Urizara dostali všichni členové EAOM (European Association of Oral Medicine). Program konference byl věnován problematice zhoubných nádorů v dutině ústní, klinicko-patologickým prezentacím zajímavých případů, výzkumným aspektům a nechyběl ani workshop diferenciální diagnostiky. Prezentace probíhala ve dvou světových jazycích – angličtině a španělštině – se simultánním tlumočením.

Mezi hlavní řečníky z pořádající země patřil M. A. González Moles, který se zabýval klinicko-patologickou charakteristikou maligní transformace orálního lichen planus. Míra maligní transformace pro orální lichen planus byla v prezentované studii 1,14 % a pro orální lichenoidní léze 1,88 %. Mezi rizikové faktory maligní transformace patřily následující rizikové faktory: lokalizace afekce v oblasti jazyka, atroficko-erozivní léze, kouření, nadměrná konzumace alkoholu a infekce HCV.

R. Cerero, též ze Španělska, se ve své prezentaci věnovala proliferující verukózní leukoplakii. Zabývala se především vztahem lidského papilomaviru (HPV) k malignizaci těchto lézí. Problematikou spojenou s HPV se zabývali rovněž F. Fonseca z Brazílie v prezentaci s názvem Clinicopathological Differential Diagnosis of HPV-associated hyperplastic oral lesions a M. G. Doná z Itálie, která měla přednášku HPV oral infection and risk of oropharyngeal cancer. Dominantní roli pro vznik orofaryngeální rakoviny má dle autorky přítomnost viru HPV 16, diskutována byla exprese virových onkogenů E6 a E7 a možnost detekce mRNA pro tyto onkoproteiny.

Velice zajímavé sdělení měl S. Warnakulasuriya z Velké Británie s názvem Microbes and oral cancer. Komentoval v ní možnou roli parodontálních patogenů v rozvoji orální rakoviny. Patogeneticky se zřejmě uplatňuje acetaldehyd, produkt metabolismu řady orálních bakterií, zejména neisserií. K dalším vyzvaným řečníkům z Velké Británie patřil M. Carrozzo, který se věnoval poškození ústní sliznice spojenému s léčbou nádorů v orofacialní krajině. Na klinických fotografiích velice podrobně demonstroval nežádoucí účinky některých typů protinádorové chemoterapie, jež nejčastěji způsobují erozivní a erytematózní změny ústní sliznice. Za nejdůležitější úkol považuje vyloučení jiných příčin těchto nálezů, zejména virových a mykotických infekcí.

Zhoubným nádorům mezenchymálního původu se věnoval I. van der Waal z Nizozemí a také F. R. Pires z Brazílie. Profesor van der Waal na jednotlivých případech velice podrobně vysvětloval znaky těchto chorob a upozorňoval na možné diagnostické omyly a tím vzniklé zpoždění v léčbě těchto relativně vzácných onemocnění. Zmiňována byla také nová klasifikace odontogenních a maxilofaciálních tumorů podle WHO 2017. A. Mosqueda z Mexika se věnoval otázce možnosti maligní transformace odontogenních cyst. S tématem maligních nádorů souvisela i prezentace A. Caroliho z Brazílie, který se zabýval otázkou rekonstrukce a náhrady ztracených tkání pomocí implantátů.

V sekci klinicko-patologických prezentací bylo představeno osm velice zajímavých pozorování méně obvyklých nemocí, jež prezentovali kolegové z Latinské Ameriky. Přednášky byly velice zdařile dokumentovány klinickými fotografiemi, rentgenogramy a histologickými nálezy.

Dále bylo představeno deset výzkumných sdělení. V této sekci jsem prezentovala klinicko-patologickou studii z našeho pracoviště s názvem Malignant potential of oral lichen planus – single center retrospective cohort study (autoři V. Radochová, R. Slezák).

Sympozia se zúčastnili zástupci z pětadvaceti zemí celého světa. Z technického pohledu sympozium proběhlo online bez jakýchkoli komplikací a rušivých momentů. Ačkoli bezkontaktní formát nedokázal plně nahradit osobní setkání, považuji celé sympozium za velice vydařené, zejména díky atraktivnímu programu s řadou velmi kvalitních přednášejících.