LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Německy psaná monografie švýcarských autorů je plně zaměřená na problematiku stomatologického ošetřování pacientů se zdravotním rizikem. Je rozdělena do 19 hlavních kapitol.

První kapitola se stručně věnuje problematice anamnézy a vyšetření zdravotně kompromitovaných pacientů v zubní ordinaci. V kapitolách 2 až 11 probírají autoři či autorské týmy jednotlivé choroby rizikové při zubním ošetření, konkrétně onemocnění srdeční a oběhová, hematologická, endokrinní a metabolická, nemoci trávicího traktu, ledvin, plic, kostí a pohybového aparátu, psychiatrická a neurologická onemocnění, alergie a virové infekce. Kapitoly 12 a 13 pak popisují problematiku ošetřování těhotných a kojících žen a seniorů. Rozsáhlejší a bohatě obrazově dokumentovaná kapitola 14 blíže probírá orofaciální projevy jednotlivých celkových chorob, ale i některých dalších onemocnění a stavů orofaciální oblasti včetně xerostomie, slizničních onemocnění, zánětů, poextrakčního krvácení, radiodiagnostických a radioterapeutických rizik a dále i akutní příhody v zubní ordinaci, např. aspiraci cizího tělesa při ošetření, a blíže popisuje řešení všech těchto problémů. Následující tři kapitoly stručně přibližují problematiku hraničních oborů, tedy ORL a oftalmologie, a referenční laboratorní hodnoty sestavené do tabulek. Předposlední kapitola je věnována farmakologii a probírá indikace, kontraindikace, celkové i orální nežádoucí účinky častěji používaných léků a jejich interakce. Poslední, devatenáctá kapitola probírá kardiopulmonální resuscitaci a řešení ostatních náhlých příhod v zubní ordinaci. V závěru knihy je pak seznam všech německých i anglických zkratek použitých v textu. Každá kapitola, v některých případech i podkapitola, je doplněna barevně odlišeným stručným shrnutím popsané problematiky s dopadem na zubní ošetřování a seznamem literatury použité v dané části textu.

Výčet probíraných témat u takto obsáhlé problematiky je plně dostačující, všeobecně medicínské úvody jednotlivých kapitol nejsou na rozdíl od obdobných zahraničních monografií předimenzované, a to činí pro zubního lékaře publikaci snáze stravitelnou.

Negativně vnímám skutečnost, že každou kapitolu psal jiný tým autorů. Z toho pramení jistá nekompatibilita jednotlivých částí knihy místy hraničící až s nepřehledností. Řada témat (např. krvácení či nežádoucí účinky léků) je tak probírána ve více kapitolách, pokaždé z jiného zorného úhlu a v jiném rozsahu, ne všechny tabulky jsou dostatečně přehledné. Následkem toho mnohé informace důležité pro zubního lékaře v hutném textu zanikají. Poněkud nesourodý je i styl jednotlivých kapitol a jejich struktura, až žertovně v odborném textu působí přísná genderová vyváženost, která se hned vzápětí v následujících odstavcích opět vytrácí.

Za největší nedostatek publikace ovšem považuji nedostatečně přehlednou formu textu, především u výše zmíněných shrnutí problematiky v závěru každé kapitoly. Tato shrnutí, kromě nekompatibility, zcela postrádají jasně strukturovaný výčet hlavních bodů tématu, resp. doporučených kroků, kterými by se měl zubní lékař při ošetřování nemocných řídit. Dokonce ani nepodtrhují některé velmi důležité informace z předchozího textu a jsou tak v podstatě zbytečná. Jistým negativem pro českého čtenáře je i současná nedostupnost anglické verze monografie, protože znalost němčiny v dnešní české populaci již dávno nedominuje. Tento aspekt ovšem pochopitelně není vinou autorů.

V textu se objevuje i několik kontroverzních momentů, které se mi nepodařilo v dostupné soudobé literatuře hodnověrně ověřit, například tvrzení, že bateriové polymerizační lampy by se neměly používat u pacientů s implantovanými kardiostimulátory a kardiovertery. Překvapující je i zmínka o empirické zkušenosti autorů se stavěním poextrakčního krvácení pomocí aplikace čajových sáčků na ránu.

Publikace Zahnärztliche Risikopatienten bezesporu přináší základní přehled o stomatologickém ošetřování zdravotně kompromitovaných pacientů, doplněný o aktuální informace z dotčených oborů. Bohužel však není vhodná pro snadnou a rychlou orientaci v každodenní ordinační praxi, a to ani pro lékaře zdatného v německém jazyce.

20. 6. 2020

LKS 06/2020

Print: LKS. 2020; 30(6): 112

Autor:

Rubrika:

Téma: