LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mnohé z vás zaujala zpráva v březnovém LKS a na komorovém webu, že představenstvo ČSK schválilo novou obsahovou náplň vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii. První z vypsaných kurzů „Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře (1. část)“ byl během týdne obsazený... Proto jsme k tématu připravili následující rozhovor.

 

Jaká konkrétní témata zahrnují komorové kurzy z pedostomatologie a komu jsou určeny? 

MUDr. Jan Šváb

člen představenstva ČSK, skupina pro vzdělávání:

Možnost získat osvědčení v pedostomatologii (plný současný název „osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v pedostomatologii“) byla a je v našem vzdělávacím řádu po dlouhá léta. Zájem o jeho získání byl z mnoha důvodů velmi malý. I přestože péče o dutinu ústní u dětí by měla být podstatnou součástí běžné praxe ve všech ordinacích, všichni víme, že se jedná o péči významně náročnější na čas a psychiku ošetřujícího lékaře i celého týmu. Proto je velká snaha oživit zájem o pedostomatologii jako o nadstavbové osvědčení, ale zároveň i zvýšit motivaci terénních PZL k péči o děti.

Sylabus byl upraven tak, aby reflektoval moderní trendy v pedostomatologii a aby informace, které přinese, byly opravdu v dané problematice nadstavbové. V současné době jsou první kurzy připraveny, u některých stále ještě hledáme vhodného přednášejícího.

Z řečeného vyplývá, že celý program je primárně určen kolegům, kteří by se rádi ve svých praxích zaměřili především na dětskou klientelu včetně situací složitějších (jako jsou nespolupracující děti), kterých v posledních letech značně přibývá. Některé děti tak obtížně hledají dostupnou péči a jsou mnohdy zbytečně odesílány k ošetření na stomatologické kliniky, které samozřejmě kapacitně nemohou stačit. Jsme ale přesvědčeni, že řada jednotlivých témat bude zajímavá i pro praktické zubní lékaře bez ambice k získání „pedoosvědčení“.

 

V rámci kurzů ČSK z pedostomatologie přednášíte téma „Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře“. V čem vidíte přínos tématu pro běžnou praxi zubních lékařů?

MUDr. Jana Vašáková

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha:

Kurz, který pro Komoru přednáším, je koncipován v souladu se stanoviskem vědecké rady ČSK a s Odborným stanoviskem představenstva komory č. OSP 2/2019 a vychází z aktuálního znění Doporučených postupů Evropské akademie dětské stomatologie. Jedná se o dva denní kurzy ve spolupráci s anesteziologem MUDr. P. Herdou. Hovoříme o možnosti, jak ošetřit celkově zdravé dítě, které musí čelit výkonu, na nějž není „zralé“ buď věkem, nebo rozsahem výkonu. Například extrakce kariézních zubů u předškolních dětí, aplikace lokální anestezie u předškolních dětí, sériové extrakce z ortodontických důvodů. Dále sem patří ošetření celkově úzkostných dětí. Správně indikovaná krátkodobá sedace při vědomí dává možnost, jak nevytvořit „nespolupracující“ dítě a zároveň jej ošetřit v prostředí, které dítě už zná.