LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 76. jednání sněmu ČSK se konalo v sobotu 15. května 2021 v Praze. Bylo to poslední pracovní jednání členů sněmu v tomto funkčním období. Jejich důležitým posláním tedy bylo zvolit viceprezidenta, členy představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK na funkční období 2021 – 2025. Další program jarního rokování byl věnován rekapitulaci událostí od předchozího sněmu a zprávě o hospodaření ČSK za rok 2020.

Jednodenní 76. jednání sněmu ČSK se konalo v Kongresovém centru Praha, v souladu se všemi platnými protiepidemickými opatřeními.

Volby viceprezidenta ČSK

Volební část sněmu byla zahájena nezbytnými procesními úkony. Poté, co byli členové sněmu seznámeni s průběhem voleb, které se v souladu s řády Komory poprvé uskutečnily elektronicky, vyzval koordinátor jednání MUDr. Jiří Škrdlant k navrhování dalších kandidátů na kandidátní listiny orgánů ČSK. V dalších krocích sněm schválil pravidla vystoupení a diskuze s kandidáty a volební komisi, která si následně zvolila svého mluvčího.

Mluvčí volební komise MUDr. Jan Netolický, Ph.D., poté zahájil volby viceprezidenta ČSK. Lhůta pro podání návrhů na zařazení na kandidátní listinu skončila dne 15. dubna 2021. Kandidátní listina byla uzavřena dne 15. května 2021 v 12.01 hod. a bylo na ní zapsáno jediné jméno: MUDr. Robert Houba, Ph.D. V desetiminutovém časovém limitu dr. Houba seznámil členy sněmu se svými plány a vizemi o další práci Komory.

Při zahájení hlasování bylo přítomno 82 členů sněmu. Viceprezidentem ČSK na funkční období 2021 – 2025 byl zvolen MUDr. Robert Houba, Ph.D., a to  již v prvním kole voleb počtem 81 platných hlasů.

Volby orgánů ČSK

Kandidátní listiny na funkci člena představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK byly uzavřeny rozhodnutím volební komise ve 12.12 hod. Do představenstva ČSK bylo voleno 13 členů, do revizní komise ČSK 7 členů a do čestné rady ČSK 9 členů.

Z celkového počtu 94 členů sněmu jich bylo při zahájení voleb přítomno 82. Pro zvolení v prvním kole voleb bylo třeba získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů sněmu, tedy 43 hlasů.

Všichni navržení kandidáti vyjádřili se svojí kandidaturou souhlas, nebo byl k dispozici jejich písemný souhlas, a ve stanoveném časovém limitu (2 minuty) přednesli své kandidátské projevy. Následovala diskuze s kandidáty a každý kandidát měl na svoji odpověď minutu.

Poté bylo zahájeno hlasování v prvním kole voleb. Po jeho ukončení však byly ze strany členů sněmu ČSK vzneseny námitky poukazující na to, že jejich hlasy nebyly v systému zaznamenány. Volební komise tyto námitky prověřila a přijala usnesení, že hlasování v prvním kole voleb je nutno opakovat, a to v celém rozsahu. Po rozhodnutí o námitkách bylo přikročeno k novému hlasování prvního kola voleb členů představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK. Výsledky původního hlasování nebyly zjišťovány. Volby byly prohlášeny za skončené dne 15. května 2021 v 15.47 hod.

Představenstvo ČSK

Na kandidátní listině do představenstva ČSK, do něhož se volilo 13 členů (prezident a viceprezident již byli zvoleni), bylo po jejím uzavření zapsáno celkem 15 jmen. Představenstvo ČSK bylo zvoleno již v prvním kole voleb.

Členy představenstva ČSK na funkční období 2021 – 2025 byli zvoleni (v pořadí podle počtu získaných hlasů): MUDr. Jan Černý, MUDr. Štěpánka Bálková, MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., MDDr. Petra Švihlíková Poláčková, Ph.D., MUDr. Libor Zdařil, MUDr. Jan Šváb, MUDr. Rudolf Jakl, MUDr. Petr Drbal, MUDr. Richard Benko, MUDr. Jaroslav Vostrejž, MUDr. Radomír Otýpka, MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D., MUDr. Milan Řezáč.

Ostatní dva kandidáti se podle počtu získaných platných hlasů stávají náhradníky pro případnou kooptaci do představenstva ČSK v tomto pořadí: MUDr. Yvetta Sochová, MUDr. Jiří Hrabák.

Revizní komise ČSK

Na kandidátní listině do sedmičlenné revizní komise ČSK bylo po jejím uzavření zapsáno celkem 9 jmen. Revizní komise ČSK byla rovněž zvolena v prvním kole voleb.

Členy revizní komise ČSK na funkční období 2021 – 2025 byli zvoleni (v pořadí podle počtu získaných hlasů): MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková, MUDr. Jan Havlovic, MUDr. Pavel Trojan, MUDr. Jana Zemanová, MUDr. Jiří Jandl, MUDr. Jan Bjaček, MUDr. Olga Popelková.

Ostatní dva kandidáti se podle počtu získaných platných hlasů stávají náhradníky pro případnou kooptaci do revizní komise ČSK v tomto pořadí: MUDr. Lucie Pešová Tomová, MUDr. Pavel Barták.

Čestná rada ČSK

Na kandidátní listině do devítičlenné čestné rady ČSK bylo po jejím uzavření zapsáno celkem 10 jmen. Také čestná rada ČSK byla zvolena v prvním kole voleb.

Členy čestné rady ČSK na funkční období 2021 – 2025 byli zvoleni (v pořadí podle počtu získaných hlasů): MUDr. Pavel Chrz, prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., MUDr. Ivan Hejduk, MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., MUDr. Pavel Střihavka, MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. Radek Peřina, MUDr. Eduard Cimbura, CSc., MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Náhradníkem pro případnou kooptaci do čestné rady ČSK se stala MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.

Nové funkční období

O funkcích a orgánech ČSK na další čtyři roky je tedy rozhodnuto. Prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., (zvolen v únoru 2021), viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D., členové představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK zahájí funkční období 2021 – 2025 dne 21. září 2021.

Jak je patrné, k částečné personální obměně došlo ve všech třech centrálních orgánech Komory. V celkově patnáctičlenném představenstvu ČSK bude pracovat 11 ze současných členů (včetně prezidenta a viceprezidenta) a 4 noví, v revizní komisi ČSK 4 ze současných členů a 3 noví, v čestné radě ČSK 5 ze současných členů a 4 noví. Nikdo z nových členů těchto orgánů však není žádný neznámý začátečník. Všichni budou moci vycházet ze svých – a mnohdy bohatých – zkušeností, které doposud získali při práci ve svých OSK, ve sněmu ČSK nebo v jiných centrálních orgánech Komory či ve výborech odborných společností.

Z dalšího programu sněmu

Původně se měl tento sněm konat jako dvoudenní ve Špindlerově Mlýně, ale platná protiepidemická opatření to neumožnila. Plánovaný program musel být upraven a zredukován, protože hlavním posláním 76. jednání sněmu byly volby viceprezidenta a orgánů ČSK na nové funkční období. Předneseny tedy byly jen hlavní zprávy.

  • Činnost Komory. Ve zprávě o činnosti Komory v období od únorového sněmu shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., hlavní akce a události, které nadále zůstávaly poznamenány pandemií COVID-19. Podrobně se věnoval vývoji financování stomatologické péče v letošním roce, a to i v souvislosti s kompenzační vyhláškou.
  • Dohodovací řízení. Na téma financování navázal viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., který hovořil o průběhu dohodovacího řízení o cenách stomatologické péče pro rok 2022 a o cílech, o něž zubní lékaři během jednání usilují. Je zřejmé, že výdaje spojené s pandemií významně odčerpávají finanční prostředky zdravotních pojišťoven, takže další výraznější nárůst cen zdravotní péče lze těžko očekávat.
  • Otevřena otázka reformy stomatologie. Česká stomatologie tedy stojí před zásadní otázkou, jak dál. Je čas na reformu stomatologie? Jak uvedli prezident a viceprezident Komory, bude třeba vést širokou diskuzi mezi členy na oblastech a posléze na sněmu ČSK o tom, jakou cestou se dále ubírat ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění.
  • Zprávy RK a ČR ČSK. Zprávy přednesli předsedkyně revizní komise ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková a předseda čestné rady ČSK MUDr. Libor Liberda. Oba mluvčí pojali své zprávy nejen jako informaci za uplynulé měsíce, ale také jako bilanci končícího čtyřletého funkčního období RK a ČR ČSK. Jejich poděkování za odvedenou práci patřilo členům oblastních revizních komisí a čestných rad a pracovnicím oddělení Administrativy disciplinárního řízení v čele s vedoucí Ludmilou Pohankovou.
  • Hospodaření ČSK za rok 2020. Zprávu přednesl hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč. Informoval o plnění rozpočtu centra ČSK v příjmové a výdajové stránce podle jednotlivých rozpočtových kapitol (podrobné výsledky hospodaření viz www.dent.cz, O nás/Ročenky). Jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu ovlivnila pandemie COVID-19. Hospodářský výsledek ČSK včetně OSK po zdanění za rok 2020 činí 11 090 174 Kč. K hospodaření Komory za uplynulý rok se kladně vyjádřily jak rozpočtový výbor, tak revizní komise ČSK.
  • Usnesení. Plné znění „Zprávy návrhové komise o usneseních přijatých na 76. jednání sněmu ČSK“ je zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Jednání sněmu).
Na květnovém sněmu byl viceprezidentem ČSK pro funkční období 2021 – 2025 zvolen MUDr. Robert Houba, Ph.D., (vlevo). Jednu z prvních gratulací přijal od prezidenta doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.
Kandidáti do orgánů ČSK se představili ve dvouminutových vystoupeních. Na fotografii je MUDr. Jindřich Charvát, CSc., kandidát do čestné rady.
MDDr. Petra Švihlíková Poláčková, Ph.D., která po úspěšné volbě bude v představenstvu ČSK zastupovat specializaci ortodoncie.
Volby do komorových orgánů jsou tajné a poprvé se uskutečnily elektronicky. Každý člen sněmu si proto před volbami anonymně vyzvedl hlasovací zařízení.
Volební komise pracovala ve složení: MUDr. Jan Netolický, Ph.D., mluvčí, MUDr. Alena Mitterová, MUDr. Marek Musil, MUDr. Otakar Skála a MUDr. Karel Svoboda. Radou byl nápomocen právník Mgr. Jiří Slavík.
Někteří členové orgánů a sněmu ČSK v dalším funkčním období již nebudou ve svých funkcích pokračovat, a tak to pro ně byl – mnohdy po desítkách „komorových“ let – jejich poslední sněm. S kolegy se například rozloučili MUDr. Taťána Vrbková, členka představenstva ČSK.
MUDr. Libor Liberda, předseda čestné rady ČSK.
Na volebním sněmu to pochopitelně žilo i o přestávkách a v kuloárech.
Sněm „virtuálně“ pozdravila Ing. Zuzana Trejdlová a jménem Kooperativy poděkovala za dvacetiletou spolupráci.
Představenstvo ČSK bude v období od 21. září 2021 do 20. září 2025 pracovat v tomto složení (v závorce je uvedena jejich domovská OSK): na fotografii zleva MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (Brno), MUDr. Radomír Otýpka (Ostrava), MUDr. Richard Benko (Liberec), MUDr. Jan Černý (Praha 3), MUDr. Jan Šváb (Litoměřice), viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D. (Plzeň), MUDr. Petr Drbal (Zlín), prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. (Praha 2), MUDr. Rudolf Jakl (Plzeň), MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D. (Praha 2), MUDr. Jaroslav Vostrejž (Brno), MUDr. Štěpánka Bálková (Praha 5), MUDr. Milan Řezáč (Litoměřice), MDDr. Petra Švihlíková Poláčková, Ph.D. (Pardubice a Praha 10), MUDr. Libor Zdařil (České Budějovice).

20. 6. 2021

LKS 06/2021

Print: LKS. 2021; 31(6): 122 – 125

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: