LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vzdělávací akce spadající do systému celoživotního vzdělávání ČSK pořádají také jednotlivé oblastní stomatologické komory – a OSK Plzeň pravidelně každým rokem. Akce s názvem Plzeňské pracovní dny, která proběhla ve dnech 3. – 4. 11. 2023 v prostorách Primavera Hotel & Congress centre, byla v pořadí již devatenáctá.

19. Plzeňské pracovní dny zahájil přednosta Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. (na fotografii). Součástí jeho úvodního projevu byla i vzpomínka věnovaná nedávno zesnulému kolegovi z plzeňské kliniky as. MUDr. Eduardu Cimburovi, CSc.

Plzeňské pracovní dny jsou jedinečné svým doslova nabitým obsahem. Program sympozia pro lékaře se skládá z krátkých patnáctiminutových přednášek, a tak během dvou dnů jich mohli účastníci vyslechnout až šestatřicet. Dvoudenní program nabízel první den krátká odborná sdělení zaměřená na orální a maxilofaciální chirurgii a příbuzné, spolupracující obory (ORL, oční, plastická chirurgie, neurochirurgie apod.), druhý den pak na všechny zbývající obory stomatologie.

Přednášející jsou jak z klinických nebo nemocničních pracovišť, tak i z řad praktických zubních lékařů. Dle slov přednosty Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň doc. MUDr. et MUDr. Lukáše Hauera, Ph.D., je každým rokem snaha o co nejširší záběr, tzn. oslovení přednášejících z pracovišť z celé ČR. Témata jsou volena tak, aby byl program polytematický, se zaměřením především na praxi z jednotlivých oborů, přičemž přednášky jsou řazeny do bloků v rámci společného tématu.

První blok se převážně věnoval spolupráci okuloplastiků a maxilofaciálních chirurgů. Přednášky rozebíraly např. polohu coby zásadní faktor funkce víčka, poradiační postižení oka, zlomeniny spodiny očnice a jejich rekonstrukce za využití 3D tisku. Následně se témata posunula ke zlomeninám obličejového skeletu a dolní čelisti u dětských pacientů. Ve druhém bloku přešla k dalším náročným výkonům v oblasti obličeje, konkrétně například k totální náhradě TMK, kortikotomii frontálního úseku dolní čelisti s využitím augmentační techniky a k využití diodového laseru v maxilofaciální chirurgii. Třetí blok byl zaměřen na plastickou chirurgii, čtvrtý blok například na mezioborovou spolupráci při řešení agenezí, v terapii obstrukční spánkové apnoe. Podrobný program a souhrn obsahu jednotlivých přednášek je k dispozici na stránkách Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň https://stom.fnplzen.cz.

Druhý den sympozia patřil čistě stomatologickým tématům a hovořilo se například o orální mukositidě, kdy a jak se v ortodoncii rozhodnout, zda extrahovat či neextrahovat, o závažných komplikacích po extrakci dočasných molárů u dítěte, resekci kořenového hrotu, diagnóze F, onemocnění slinných žláz a mnoha dalších tématech.

Organizační výbor OSK Plzeň v čele s MUDr. Danielem Hrušákem, Ph.D., nezapomíná ani na své kolegyně a kolegy z řad nelékařských zdravotnických pracovníků a i pro ně byl na pátek připraven zajímavý celodenní program v podobě desetiminutových přednášek. Témata byla obsahově velice pestrá. Například šlo o kazuistiku stomatologického pacienta s diagnózou dlaždicobuněčného karcinomu, postup ošetření, průběh léčby a výsledný efekt u pacienta s traumatem obličeje, ošetřovatelskou péči o pacienty s tracheostomickou kanylou, nutriční podporu hospitalizovaného pacienta, ale také o témata jako je BOZP a pracovní zátěž na oddělení Centrální sterilizace, bezpečnost pacienta na operačním sále, temporomandibulární klouby a kraniostenózy v dětské neurochirurgii.

V pátek byl pro všechny účastníky připraven společenský večer.

Letošních Plzeňských pracovních dnů se zúčastnilo v lékařské sekci v obou dnech na 200 posluchačů a v sekci nelékařských zdravotnických pracovníků, o kterou je každým rokem o něco větší zájem, 87 posluchačů. Značnou část publika tvořili velmi mladí zubní lékaři a studenti stomatologie, což je pro českou stomatologii dobrá zpráva.

Doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., akci vyhodnotil: „Ohlasy byly, ostatně jako každý rok, velmi pozitivní. Jedná se již o tradiční odbornou akci, se kterou kolegové každoročně počítají. Příští rok máme v plánu zachovat stejný koncept.“

Přednášku s názvem Rekonstrukce spodiny očnice za využití 3D tisku odprezentoval MUDr. MDDr. Petr Chramosta z Krajské zdravotní Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Na fotografii (vlevo) je zachycen koordinátor I. bloku přednášek MUDr. MDDr. Jiří Genčur ze Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň.
Přednášky v sekci nelékařských zdravotnických pracovníků slavnostně zahájila vrchní sestra Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň Bc. Gabriela Havlová.
Součástí úvodního projevu přednosty Stomatologické kliniky LFP UK a FN Plzeň doc. MUDr. et MUDr. Lukáše Hauera, Ph.D. byla i vzpomínka věnovaná nedávno zesnulému kolegovi as. MUDr. Eduardovi Cimburovi, CSc.
MUDr. Zdeněk Kasl, Ph.D. z Oční kliniky LFP UK a FN Plzeň zaujal početné publikum hned dvěma přednáškami. První byla věnována významu správné polohy očního víčka a druhá poradiačnímu postižení oka – tématům přínosným pro mezioborovou spolupráci s maxilofaciálními chirurgy.
Přednášky z lékařské sekce navštívilo během této dvoudenní akce celkem 200 lékařů. Plná obsazenost je patrná i z fotografie.
Velmi zajímavé byly rovněž kazuistiky prezentované v sekci přednášek pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Složitý chirurgický výkon indikovaný karcinomem spodiny dutiny ústní popsala Natálie Majerová Dis. ze Stomatologické kliniky FN Plzeň.
Program přednášek v sekci pro nelékařské zdravotnické pracovníky byl nejen zajímavý, ale i velice pestrý. Na téma ošetřovatelské péče o pacienty s tracheostomickou kanylou hovořila Bc. Petra Bártíková ze Stomatologické kliniky FN Plzeň.
O nutriční podpoře hospitalizovaného pacienta na stomatologickém oddělení přednášela Bc. Romana Fatková, DiS. z Oddělení klinické dietologie FN Plzeň.

20. 1. 2024

LKS 01/2024

LKS. 2024; 34(1): S4 – S5

Autor:

Fotografie

  • Věra Tautová

Rubrika:

Téma: