LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., (*1984) absolvovala magisterské studium v oboru Biochemie na PřF MU v Brně a státní rigorózní zkoušku v oboru Imunologie na PřF UK. Doktorské studium ukončila v oboru Fyziologie a patologická fyziologie na LF MU v Brně pod vedením prof. MUDr. Lydie Izakovičové Hollé, Ph.D., a od roku 2010 pracuje na Stomatologické klinice LF MU a FNUSA v Brně. Je odbornou asistentkou a vyučuje několik předmětů na PřF MU a LF MU, vede studenty bakalářských, magisterských i doktorských programů na obou fakultách. V rámci výzkumu se zabývá především molekulárně genetickými aspekty multifaktoriálně podmíněných onemocnění dutiny ústní. Je autorkou 33 odborných článků, z toho 23 prací bylo publikováno v impaktovaných časopisech, její h-index je aktuálně 7. Je recenzentkou 10 mezinárodních časopisů a řešitelkou nebo spoluřešitelkou několika výukových i výzkumných projektů.

Kontakt

 plinhart@med.muni.cz

Články autora