LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jaké dopady má na poskytovatele zdravotních služeb nový protikuřácký zákon? Je pravda, že je možno ve zdravotnickém zařízení zřídit kuřárnu a povolit v ní kouření?

Tzv. protikuřácký zákon upravuje nejen kouření, ale reguluje užívání a omezuje dostupnost i jiných návykových látek, než je tabák, např. alkoholu. Zákon zakazuje kouření, prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret a prodej či podávání alkoholických nápojů ve zdravotnickém zařízení nebo v prostorech souvisejících s jeho provozem. Ve zdravotnickém zařízení je zakázáno používat i elektronické cigarety. Do zdravotnického zařízení je zakázán vstup osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek; tento zákaz vstupu však neplatí, pokud jde o pacienta, který vstupuje do zdravotnického zařízení nebo v něm pobývá v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb své osobě. Uvedené zákazy se jinak vztahují jak na poskytovatele zdravotních služeb, tak na jeho zaměstnance, pacienty či kterékoliv jiné osoby, které se ve zdravotnickém zařízení či prostorech souvisejících s jeho provozem vyskytnou.

Stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření lze zřídit a kouření v něm povolit jen v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí.

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen své zdravotnické zařízení u vstupu označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“. Grafická podoba značky je uvedena v příloze k zákonu. Značka musí mít velikost nejméně 12 cm x 16 cm a obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým pozadím, černým okrajem a s kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí a černými tiskacími písmeny „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO“. Kromě toho je třeba zdravotnické zařízení u vstupu označit zjevně viditelným textem informujícím o tom, že ve zdravotnickém zařízení je zakázáno používání elektronických cigaret. Tento text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 1 cm.

Zjistí-li poskytovatel zdravotních služeb porušení zákazu kouření nebo používání elektronických cigaret, je povinen osobu, která zákaz porušuje, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby zdravotnické zařízení opustila; dotčená osoba je povinna výzvě vyhovět. Pokud tak neučiní, je na místě přivolat policii. Totéž platí tehdy, pokud poskytovatel zjistí porušení zákazu vstupu do zdravotnického zařízení osobám pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.