LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP vydala ve spolupráci s odborníky z ostatních dotčených lékařských oborů, jimiž jsou maxilofaciální chirurgie (autorsky zastoupená MUDr. Radovanem Mottlem, Ph.D.), radiologie, hrudní chirurgie, anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, další užitečnou publikaci z ediční řady Příruček pro praxi s názvem Hluboké krční infekce.

Jedná se o doporučení, jak přistupovat k závažným zánětlivým chorobám infekčního původu, jimiž jsou flegmonózní a abscedující záněty retrofaryngeálního, parafaryngeálního a viscerálního krčního prostoru a mediastina (s mortalitou 20 – 50 %). Příručka obsahuje definici výše uvedených anatomických prostorů, výčet příčin, mezi nimiž dominuje odontogenní etiologie, doporučené diagnostické postupy založené na klinickém nálezu a výsledcích laboratorních a zobrazovacích vyšetření včetně jejich limitů, stručnou diferenciální diagnostiku těchto stavů. Uvádí zásady terapie s výběrem vhodných antibiotik v závislosti na předpokládaném zdroji infekce, principy chirurgické revize a drenáže ošetřovaných anatomických regií, zajištění průchodnosti dýchacích cest, podpůrnou léčbu, soupis a vyobrazení potřebného operačního instrumentária.

Příručku lze doporučit nejen lékařům výše uvedených odborností, kteří se těmito závažnými, mnohdy život ohrožujícími stavy při své práci setkávají, nýbrž i studentům medicíny se zájmem o tyto obory.

Příručka je dostupná v tištěné i elektronické formě, a to na adrese www.otorinolaryngologie.cz/vzdelavani/prirucky-pro-praxi.