LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kolektiv královéhradeckých autorů pod vedením profesora Jana Krejska předkládá publikaci, která zahrnuje nejnovější poznatky ze základní a klinické imunologie. Kniha komplexně pojednává o funkcích imunity, zvláště pak vytyčuje úlohu imunitního systému ve zdraví a nemoci. Koncept knihy je pojat maximálně názorně. Obsahuje množství obrázků a schémat, která čtenáři dotvoří celkovou představu a usnadní pochopení leckdy velmi složitých imunitních dějů.

Imunologie člověka Jan Krejsek, Ctirad Andrýs, Irena Krčmová, Garamon, s. r. o., 1. vydání, Hradec Králové, 2016 ISBN: 978-80-86472-74-4, vázáno, 496 stran

Publikace obsahuje 496 stran, je rozdělena do osmapadesáti kapitol, obsahuje také seznam zkratek a na konci ji doplňuje bohatý věcný rejstřík. Přibližně třetina témat pojednává o principech základní imunologie. V úvodu popisuje historický vývoj oboru imunologie, dále se zabývá genetickým základem a epigenetickými mechanismy, tedy vlivy vnějšího prostředí, které zásadně ovlivňují imunitní systém a určují individuální imunitní reaktivitu daného jedince. Další kapitoly podrobně rozebírají základní principy obrany těla, buněčnou smrt, věnují se bariérové funkci slizniční imunity, popisují mechanismy přirozené i adaptivní imunity a jdou až na úroveň cytokinů a signálních molekul. Majoritní část publikace, spadající do klinické imunologie, se zaměřuje na zvláštnosti fungování imunitního systému v jednotlivých orgánových soustavách jako např. dýchací soustava, trávicí soustava, játra či dutina ústní apod. Obdobně je podán přehled o stavech imunitní nedostatečnosti, tedy o primárních a sekundárních imunodeficiencích, včetně infekce HIV. V neposlední řadě jsou podrobně rozpracovány kapitoly týkající se alergického zánětu, nádorového bujení, biologické léčby nebo transplantací.

Za detailní zmínku stojí kapitola 30 s názvem „Ústní dutina, zánět obranný a poškozující“, která tvoří styčné téma s oborem zubní lékařství. Nejprve jsou srozumitelně vysvětleny přirozené obranné mechanismy dutiny ústní, které jsou zajištěny rychle obnovitelným slizničním povrchem, slinou a přirozenou mikrobiotou, která je vysoce strukturovaná a komplexní. Orální sliznice je prvním kontaktním místem s alergeny a imunogenními složkami, má proto výlučné postavení v regulacích imunitní odpovědi. Zdůrazněna je zde i funkce sublingvální sliznice, kam se aplikují léčiva při alergenové imunoterapii.

V podkapitole zánět poškozující je podrobně popsána imunopatogeneze zubního kazu a parodontitidy. Vznik a příčinu patologických procesů vysvětlují autoři aktivitou abnormální ústní mikrobioty, narušením obranných bariér a tvorbou mikrobiálního plaku, který je příčinou akutního či chronického zánětu. Zdůrazňují přímou souvislost s úrovní ústní hygieny a výživou. Zajímavé je zjištění, že ústní mikroby jsou s velkou pravděpodobností zapojeny do imunopatogeneze aterosklerózy. Samostatně jsou řešeny důvody narušení imunologické tolerance jako příčiny rozvoje autoimunitní choroby s převažujícími projevy v dutině ústní – Sjőgrenova syndromu. Ve slinné žláze dochází k poškození epitelových buněk a jejich postupné destrukci, která se klinicky projevuje ztrátou funkčnosti, tedy nedostatkem slinné sekrece. Aktivují se receptory přirozené imunity (PRR), vzory vnitřního poškození (DAMP), zvýšeně se exprimuje interferon I. třídy a aktivované B lymfocyty vytvářejí specifické autoprotilátky antiSSA/Ro a antiSSB/La. Rizikem je maligní transformace B lymfocytů za vzniku nehodgkinova maligního lymfomu. Nadějné se zdá zavádění biologické léčby, v případě Sjőgrenova syndromu monoklonální protilátky anti BAFF (belimumab), která byla schválena pro léčbu Sjőgrenova syndromu či systémového lupusu.

Kniha osloví všechny, kteří se o imunitní systém zajímají, a bude nepochybně inspirací pro lékaře všech odborností. Využijí ji též studenti pregraduálních i postgraduálních oborů lékařských fakult, přírodních oborů či farmacie. Hlubší poznání imunopatologických mechanismů bude do budoucna jistě zásadní pro diagnostiku a terapii onemocnění ve všech odvětvích medicíny.